Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 11

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.11.

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Aparhant Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervek gazdálkodására.

2. § Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

a) Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Aparhanti Felhőcske Óvoda,

c) Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1) Aparhant Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő–testület) az Önkormányzat összevont 2022.évi költségvetési

a) Bevételi főösszegét 385 974 237 forintban,

b) Kiadási főösszegét 385 974 237 forintban,

c) Költségvetési hiányát 0 forintban állapítja meg.

(2) Az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 54 476 584 forintban állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) Az Aparhanti Felhőcske Óvoda intézmény 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 31 527 214 forintban állapítja meg a Képviselő-testület.

(4) A Községi Önkormányzat Vízműve intézmény 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét 15 626 991 forintban állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címen 5 646 051 forintban állapítja meg.

(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Helyi önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét intézményenként és összesítve, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Önkormányzati szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban 3. melléklet, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 3. § (1) pontjában megállapított bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban

a) Aparhant Község Önkormányzata vonatkozásában a 5. melléklet,

b) az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 7. melléklet,

c) az Aparhanti Felhőcske Óvoda vonatkozásában a 9. melléklet,

d) a Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét bevételek és kiadások részletezését, a bevételek kiadások mérlegét

a) az Aparhant Község Önkormányzata vonatkozásában a 6. melléklet,

b) az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 8. melléklet,

c) az Aparhanti Felhőcske Óvoda vonatkozásában a 10. melléklet,

d) a Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az előirányzat-felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzati szinten összevontan a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) Az előirányzat-felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét az önkormányzatnál és intézményeinél a rendelet

a) az Aparhant Község Önkormányzata vonatkozásában a 14. melléklet

b) az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 15. melléklet,

c) az Aparhanti Felhőcske Óvoda vonatkozásában a 16. melléklet,

d) a Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant vonatkozásában a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásait és felújításai kiadásait a 19. melléklet. számú mellékletek részletezik.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 23. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 24. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.

4. Létszám és bérgazdálkodás

6. § (1) Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46.380 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett álláshelyeit a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) A polgármester nettó 500.000 forint erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

8. § Aparhant Község Önkormányzata, a Községi Önkormányzat Vízműve Aparhant, valamint az Aparhanti Felhőcske Óvoda gazdálkodási feladatait az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró és átmeneti rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2022. március 10. napján kihirdetésre kerül, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.