Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 09

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.09.

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 431.963.997,- forintban állapítja meg. A költségvetés összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei – a 2022. évi költségvetési támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza - kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162.214.391,- Ft

b) Közhatalmi bevételek 46.600.000,- Ft

c) Működési bevételek 80.732.914,- Ft

d) Felhalmozási bevételek 7.774.998,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 289.547.305,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 7.774.998,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 165.582.892,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 20.636.931,- Ft

c) Dologi kiadások 89.500.500,- Ft

d) Települési támogatás 3.850.000,- Ft

e) Segélyek 3.200.000,- Ft

f) Tartalék 51.421.112,- Ft

fa) ebből lekötött és általános tartalék 15.236.209,-Ft

fb) ebből visszafizetési kötelezettség 36.184.903,Ft

g) Felhalmozási kiadás 91.455.693,- Ft

h) Szolidaritási hozzájárulás 6.316.869,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 289.087.192,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 91.455.693,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 289.087.192, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 91.455.693, - Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés 0,- Ft

b) önkormányzati segély 3.200.000,- Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

(6) Hajós Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseit a rendelt 3. melléklete tartalmazza.

(7) Hajós Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A 2022.évi felhalmozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(9) Hajós Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre a rendelet 6., az Előirányzat - felhasználási és likviditási terv a 7. mellékletét képezi.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 83.680.695,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 83.680.695,- Ft hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 134.641.694,- Ft.

a) működési célú 37.137.039,- Ft

b) felhalmozási 97.504.655- Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret 44 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata: 21 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 38.540.350,- Ft., a céltartalék 12.880.762,- Ft.

3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi költségvetési főösszegét 107.293.000,- forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 107.293.000,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.500.000,- Ft.

b) szolgáltatások (ellátási díjak) 20.114.963,- Ft.

c) ÁFA 5.900.000,- Ft.

d) önkormányzattól kapott finanszírozás 74.085.060,- Ft.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai 107.293.000,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 81.209.850,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 10.633.150,- Ft

c) Dologi kiadások 15.450.000,- Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások: 107.293.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 107.293.000,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret: 18 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetési főösszegét 8.230.000,- forintban állapítja meg.

14. § A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 8.230.000,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: önkormányzati finanszírozás 8.230.000,- Ft.

15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai 8.230.000,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 7.163.400,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 936.600,- Ft

c) Dologi kiadások 130.000,- Ft

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások: 8.230.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 8.230.000,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret: 1,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési főösszegét 264.114.363,- forintban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 188.339.365,- Ft ebből:

aa) Helyi önkormányzatok műk. általános tám. 120.686.747,- Ft

ab) Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 20.491.440,- Ft

ac) Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 21.036.204.,- Ft

ad) NEAK-tól átvett pénzeszközök 22.500.000,- Ft

ae) Közfoglalkoztatási támogatás 3.624.974,- Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.774.998,- Ft

c) Adóbevételek 46.600.000,- Ft ebből:

ca) Vagyoni típusú adók 4.000.000,- Ft

cb) Értékesítési és forgalmi adók 7.500.000,- Ft

cc) Iparűzési adó 35.000.000,- Ft

cd) Egyéb közhatalmi bevételek 100.000,- Ft

d) Működési bevételek 21.400.000,- Ft ebből:

da) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.000.000,- Ft

db) Szolgáltatások ellenértéke 7.500.000,- Ft

dc) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.000.000,- Ft

dd) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 7.500.000,- Ft

de) Önkormányzati vagyon üzemeltetése 400.000,- Ft

df) Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.000.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 256.339.365,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 7.774.998,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 256.339.365,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 7.774.998,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 90.000, - Ft.

19. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 77.209.642,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 9.067.181,- Ft

c) Dologi kiadások 73.920.500,- Ft

d) Települési támogatás 3.850.000,- Ft

e) Segély 3.200.000,- Ft

f) Tartalék 51.421.112,- Ft

g) Intézmény finanszírozás (hivatal) 74.085.060,- Ft

h) Intézmény finanszírozás (családsegítő) 8.230.000,- Ft

i) Felhalmozási kiadás 91.455.693,- Ft

j) Szolidaritási hozzájárulás 6.316.869,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 307.300.364,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 91.455.693,- Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 307.300.364,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 91.455.693,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ,- Ft.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata : 21 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1.000.000 Ft összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2022. évben 1.000 forint.

23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát, 1.000.000 Ft összegéig a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

24. § (1) Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

7. Záró rendelkezések

25. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2022. költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet

1.sz.melléklet

Hajós Város Önkormányzata összevont 2022. évi

MÉRLEGE

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

megnevezés

eredeti előirányzat

megnevezés

eredeti előirányzat

előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat

előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

188 339 365

Személyi juttatások

165 582 892

-önkormányzati működés általános támogatása

120 686 747

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 636 931

-szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

20 491 440

Dologi jellegű kiadások

89 500 500

- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

7 236 204

Önkormányzati segély

3 200 000

- muzeális intézményi feladatok támogatása

13 800 000

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

3 850 000

- egyéb működési bevétel (NEAK+közfogl)

26 124 974

Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

6 316 869

Közhatalmi bevételek (B3)

46 600 000

-vagyoni tipusú adók

11 000 000

Tartalékok

51 421 112

-értékesítési és forgalmi adók

35 000 000

- ebből lekött és általános tartalék

15236209

- működési célú központosított előirányzatok (iparűzési adó kiegészítés)

0

- ebből visszafizetési kötelezettség

36184903

-egyéb közhatalmi bevételek

100 000

- egyéb áruhasználati és szolg. adó

500 000

Működési bevételek (B4)

189 249 634

Működési célú költségvetési bevételek:

424 188 999

Müködési célú költségvetési kiadások:

340 508 304

Előző évi maradvány felhasználása

- ebből felhalmozási maradvány

- ebből működési maradvány

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 774 998

Felhalmozási célú költségvetési kiadások:

91 455 693

Bevételek összesen:

431 963 997

Kiadások összesen:

431 963 997

Felhalmozási hiány:

-83 680 695

müködési többlet:

83 680 695

2. melléklet

2022. évi költségvetési támogatás

Menny. egys.

mutató

normatíva (Ft/M.e.)

Kiegészítő támogaás

Támogatás

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

13,38

5 495 500

555 270

74 085 060

Településüzemeltetés támogatása

41 462 770

1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása

ft

25 200

232 080

7 542 600

1.1.1.3. Közvilágítás támogatása

km

496 500

11 088 500

1.1.1.4. Köztemető fenntartás támogatása

m2

664 992

3 532 770

1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

440 000

10 780 000

1.1.1.6.,7. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

500 950

8 518 900

Polgármester bérkiegészítés

3 610 011

1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

2 889 792

119 157 841

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

14 829 000

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 287 440

841 500

5 128 940

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

19 957 940

1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

forint

1492

513

533 500

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

841 500

20 491 440

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 170

679 085

7 236 204

2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása

forint

13 800 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

21 036 204

42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás

1 528 906

Költségvetési támogatás összesen:

162 214 391

3. melléklet

Hajós Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

2018

2019

2020

2021

2022

Mindösszesen

Önerő 2022 évi

Össz.ktg.

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

bevétel

kiadás

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020 (Projekt azonosító: 3113306968)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Útfelújítás-Hajós 0127hrsz és 1134 hrsz MFP-UHK/2021 (Vörösmarty, Fácános u. vége) Projektazonosító: 3280203158

39 531 279

39 531 279

39 531 279

39 531 279

39 531 279

Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (VP-19.2.1-32-2-17) Orbán Nap 2022.

1 274 998

1 499 999

1 274 998

1 774 997

499 999

1 774 997

Kitelepítési emlékmű-"Szülőföldjükről elűzöttek emlékére" JETA-17-2020

6 500 000

8 080 000

6 500 000

12 920 000

13 000 000

21 000 000

5 146 548

21 000 000

Hajós Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatok támogatására-új ívóvízkút létesítésére

13 530 452

13 530 452

13 530 452

13 530 452

13 530 452

Hajós, Temető utca és Fácános utca részleges útfelújítása BMÖFT/6-8/2021


15 282 862

20 950 403

15 282 862

20 950 403

5 667 541

20 950 403

Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2021

3 035 340

1 011 780

2 023 560

3 035 340

3 035 340

3 035 340

összesen:

-

-

-

-

0

-

80 154 931

8 080 000

6 500 000

91 455 693

86 654 931

91 455 693

11 314 088

100 822 471

Nem szabadon felhasználható tartalék

-12 880 762

bevételek

86 654 931

kiadások

99 535 693

önerő

12 880 762

4. melléklet

Hajós Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai
Hajós Város Önkormányzata a 2022. évben nem nyújt közvetett támogatást.

5. melléklet

2022.évi felhamozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek

Ft-ban

Pályázat

2022-ben várható kiadás

2022-ben várható bevétel

Nettó

Áfa

Bruttó

Nettó

Áfa

Bruttó

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020 (Projekt azonosító: 3113306968)

936 220

63 780

1 000 000

Útfelújítás-Hajós 0127hrsz és 1134 hrsz MFP-UHK/2021 (Vörösmarty, Fácános u. vége) Projektazonosító: 3280203158

31 215 220

8 316 059

39 531 279

Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (VP-19.2.1-32-2-17) Orbán Nap 2022.

1 181 101

318 898

1 499 999

1 003 935

271 063

1 274 998

Kitelepítési emlékmű-"Szülőföldjükről elűzöttek emlékére" JETA-17-2020

11 838 682

1 081 318

12 920 000

6 500 000

0

6 500 000

Hajós Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatok támogatására-új ívóvízkút létesítésére

10 653 899

2 876 553

13 530 452

Hajós, Temető utca és Fácános utca részleges útfelújítása BMÖFT/6-8/2021

16 496 380

4 454 023

20 950 403

Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2021

2 023 560

2 023 560

összesen:

74 345 062

17 110 631

91 455 693

7 503 935

271 063

7 774 998

Elhagyott ingatlan vásárlása

1000000

Ivóvízellátási feladatok

13530452

013350 cofog

14530452

Vörösmarty és Fácános utca felújítás

39531279

Temető utca és Fácános utca felújítás

20950403

045160 cofog

60481682

Orbán napi rendezvény

82092

1499999

Emlékmű

12920000

bértámogatás

2023560

082091 cofog

14943560

6. melléklet

Hajós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre

Bevételek

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Működési célú támogatások

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

16 739 365

188 339 365

188 339 365

Közhatalmi bevétel

17 500 000

5 800 000

17 500 000

5 800 000

46 600 000

46 600 000

Működési bevételek

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 007 940

54 607 940

54 607 940

Felhalmozási célú bevétel

1 274 998

6 500 000

7 774 998

7 774 998

Előző évi maradvány

134 641 694

134 641 694

134 641 694

Előző havi záró pénzáll

124 683 134

117 748 134

87 781 855

86 646 855

78 986 855

57 521 403

50 586 903

43 651 803

53 216 703

25 463 659

3 039 890

Bevételek összesen:

154 841 694

144 883 134

155 448 134

113 781 855

108 121 853

99 186 855

77 721 403

70 786 903

81 351 803

79 216 703

52 163 659

23 787 195

431 963 997

Kiadások

Megnevezés

Személyi juttatás, járulék

15 650 000

15 650 000

15 650 000

15 650 000

15 650 000

15 650 000

15 649 500

15 650 100

15 650 100

15 650 100

15 650 100

14 069 923

186 219 823

186 219 823

Dologi kiadások

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

4 800 500

89 500 500

89 500 500

Települési támogatás

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

340 000

3 200 000

3 200 000

Egyéb működési kiadás

3 525 000

3 525 000

4 525 000

3 525 000

3 525 000

4 525 000

3 525 000

3 525 000

4 525 000

3 525 000

3 525 000

4 576 772

46 351 772

10 166 869

Felhalmozási célú kiadás

3 023 560

34 384 731

1 499 999

13 530 452

20 950 403

18 066 548

91 455 693

91 455 693

Tartalék felhasználása

5 146 548

499 999

5 667 541

3 922 121

15 236 209

51 421 112

Kiadások összesen:

30 158 560

27 135 000

67 666 279

27 135 000

29 134 998

41 665 452

27 134 500

27 135 100

28 135 100

53 753 044

49 123 769

23 787 195

431 963 997

Egyenleg (havi záró pénzállomány)

124 683 134

117 748 134

87 781 855

86 646 855

78 986 855

57 521 403

50 586 903

43 651 803

53 216 703

25 463 659

3 039 890

-

7. melléklet

ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2022

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1.

Személyi juttatások

13 800 000

13 800 000

13 800 000

13 800 000

13 800 000

13 800 000

13 799 500

13 800 100

13 800 100

13 800 100

13 800 100

13 782 992

165 582 892

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

286 931

20 636 931

3.

Dologi kiadások

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

7 700 000

4 800 500

89 500 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

260 000

340 000

3 200 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

3 525 000

3 525 000

4 525 000

3 525 000

3 525 000

4 525 000

3 525 000

3 525 000

4 525 000

3 525 000

3 525 000

4 576 772

46 351 772

6.

Beruházások

3 023 560

13 530 452

18 066 548

34 620 560

7.

Felújítások

39 531 279

1 999 998

26 617 944

68 149 221

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 922 121

3 922 121

9.

Finanszírozási kiadások

0

ÖSSZESEN

30 158 560

27 135 000

67 666 279

27 135 000

29 134 998

41 665 452

27 134 500

27 135 100

28 135 100

53 753 044

49 123 769

23 787 195

431 963 997

EGYENLEG

124 683 134

117 748 134

87 781 855

86 646 855

78 986 855

57 521 403

50 586 903

43 651 803

53 216 703

25 463 659

3 039 890

0