Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2022. 03. 22

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 21.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről

2022.03.22.

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete változtatási tilalmat rendel el a hatályos településrendezési terv SZT-1 jelű szabályozási tervlapján szabályozott Gksz2 jelű építési övezet ingatlanaira a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig, de legkésőbb 2025. március 18. napjáig. E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Báró Béla

Fazekas Gábor Zoltán

Jegyző

Alpolgármester