Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Bajna Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2008.(III.26.) sz. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 19- 2022. 03. 19

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

Bajna Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2008.(III.26.) sz. rendeletének módosításáról1

2022.03.19.

Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 42. § (1) és (4) bekezdésében felsoroltak véleményének kikérésével és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 3/2017 (V.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba.

1. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 20. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.