Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2022. 04. 02

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról

2022.04.02.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy Zalaegerszeg város lakossága szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, valamint a gyermekek védelme, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított települési támogatás formáit, a megállapítás, kifizetés, folyósítás, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályait.

(2) A szociális biztonság megteremtésének és megőrzésének önkormányzati felelősségét megelőzi az egyénnek önmagáért és családjáért viselt felelősségvállalása.

(3) E rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatók, ha az egyének önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak és elvárható módon közreműködnek anyagi és szociális helyzetük jobbításáért.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendeleteik, valamint e rendelet másképpen nem rendelkezik

a) az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a városban tartózkodó

aa) magyar állampolgárokra,

ab) bevándoroltakra és letelepedettekre,

ac) hontalanokra,

ad) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre;

b) az Szt. 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyekre,

c) az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat területén jogszerűen tartózkodó, az Szt. 3. § (1) bekezdése szerinti személyekre és az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ában, és a Gyvt. 5. §-ában meghatározottakat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) gyermekét egyedül nevelő: az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;

b) különélő házastársak: azok, akiknek bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző;

c) váratlan kiadás: előre nem látható és nem tervezhető esemény következtében keletkezett többletköltség, amely veszélyezteti a jogosult vagy családja létfenntartását;

d) vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon.

e) mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szvhr.) 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű;

f) nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő megállapításától számított egy évig. Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;

g) környezettanulmány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti helyszíni szemlén felvett jegyzőkönyv vagy feljegyzés, amely rögzíti a kérelmező szociális, családi, vagyoni, egészségügyi, lakás- és egyéb körülményeit, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;

h) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontjában meghatározott helyiségcsoport. Külön lakásnak az egy lakcímen lévő két vagy több lakás akkor tekinthető, ha legalább a gáz- és áramfogyasztás mérésére külön mérővel rendelkezik;

i) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

II. Fejezet

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

4. Az ellátások igénylésének részletes szabályai, illetve a felhasználható nyilatkozatok és igazolások tartalma

4. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.

(2) A kérelmet írásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani e rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon.

(3) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell:

a) saját és a családjában/háztartásában élők

aa) természetes személyazonosító adatairól (név, születési hely és idő, anyja neve),

ab) lakó- és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy esetében arról a címről, amelyre a megállapított ellátást kéri folyósítani,

ac) állampolgárságáról, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészeti státuszáról,

ad) az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról,

ae) társadalombiztosítási azonosító jeléről,

af) jövedelmi viszonyairól,

ag) e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyairól;

b) lakásfenntartási segély, valamint hátralékra tekintettel igényelt támogatás esetén a támogatott szolgáltatást szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek az azonosításához szükséges adatokról.

(4) Ha a jogosultság elbírálásához szükséges adatok, igazolások, nyilatkozatok, bizonyítékok az ellátás megállapítására jogosult szervnél rendelkezésre állnak, azokat újból bekérni nem lehet.

(5) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Polgármesteri Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

(6) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a városban lakóhellyel rendelkező, de életvitelszerűen külföldön, vagy más településen élő személy e körülményt hitelt érdemlően (pl. iskolalátogatási bizonyítvánnyal, munkáltatói igazolással) bizonyítja.

(7) A hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat, valamint a vagyonnyilatkozat adatainak valódiságát ellenőrizni jogosult. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell követelni.

(8) Nem részesíthető az e rendeletben szabályozott települési támogatásban az, akinek életvitele, lakás- és életkörülményei, vagyoni helyzete nem igazolja a jövedelem nyilatkozata alapján vélelmezhető szociális rászorultságát.

5. § (1) A támogatásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló, az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolásokat vagy azok másolatát. Ezek a következők:

a) keresőtevékenységről a munkáltató igazolását,

b) egyszerűsített foglalkoztatásról a munkaszerződést, ezek hiányában a munkáltató által kiállított bizonylatot, továbbá a kifizetés összegének igazolását,

c) egyéni és társas vállalkozás esetén az adóbevallással lezárt időszakról az állami adóhatóság igazolását, az adóbevallással le nem zárt időszakról a könyvelő igazolását,

d) őstermelő esetén az állami adóhatóság igazolását, adóbevallás hiányában az őstermelő nyilatkozatát, továbbá az őstermelői igazolvány és a betétlap másolatát,

e) nyugellátásról, nyugdíjszerű szociális ellátásról a postai feladóvevény, vagy a folyószámla kivonat másolatát, továbbá a folyósító szerv által kiállított, az ellátás megelőző évben folyósított, valamint a tárgyév január elsején érvényes összegét tartalmazó igazolását,

f) tartásdíjról az annak megállapításáról szóló bírósági ítéletet/ gyámhivatali jegyzőkönyvet, továbbá a postai feladóvevény, vagy a folyószámla kivonat másolatát, személyes átadás esetén a kötelezett nyilatkozatát az általa fizetett tartásdíj havi összegéről és a megfizetés módjáról,

g) munkanélküli esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított hatósági bizonyítványt a folyósított ellátás tartamáról és összegéről, illetve az álláskeresőként nyilvántartás tényéről és idejéről.

(2) Amennyiben a rendszeres pénzellátás, árvaellátás összege a kérelem benyújtásának hónapjában emelkedik, a jövedelemnyilatkozathoz az emelt összegű ellátásról szóló jövedelemigazolást kell mellékelni.

(3) Az Szt. 4. § (1) bekezdés dc) pontja szerinti személy esetén

a) a tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal,

b) az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható.

(4) A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és közeli hozzátartozójának, továbbá a háztartás tagja által (bírásági határozat alapján) rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

(5) Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Fenntartási költségeknek minősül a lakbér, az albérleti díj, a közszolgáltatási díjak, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, a hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család(háztartás) által lakott lakás, és a tulajdonában álló vagyontárgyak együttes havi fenntartási költségének háromszorosát.

(6) E rendeletben meghatározott jövedelmi korlát felső értékhatárától – a temetési segély kivételével - különösen indokolt esetben 3 %-kal el lehet térni.

6. § A vagyoni helyzettől függő szociális és gyermekvédelmi ellátásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.

5. Az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai

7. § (1) Havi rendszerességgel adott támogatás esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától, lakásfenntartási segély, gyógyszertámogatás és szociális krízisalap támogatás esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani.

(2) Ha a kérelmet nem a 4. § (2) bekezdés szerinti nyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént.

(3) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új jogosultságot – a 19. § (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(4) A 15. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában foglalt, pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege – ha e rendelet másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át. Megállapítására elsősorban természetbeni ellátásként kerülhet sor.

(5) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező tartási, öröklési, életjáradéki szerződés jogosultja vagy kötelezettje.

8. § (1) A véglegesen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról a jegyző gondoskodik postai vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel

a) rendszeres támogatás esetén – kivéve a b)–c) pont szerinti esetet - utólag, minden hónap 5. napjáig,

b) gyermekétkeztetési támogatás esetén havonta utólag, minden hónap 15. napjáig,

c) egyéb esetben a véglegessé válást követő 5 munkanapon belül.

(2) Ha a havi rendszeres ellátás nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege azonos az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzatával.

(3) A támogatás célzott felhasználása érdekében az átmeneti segély és a tűzifa támogatás felvételére a rászoruló segítője, pártfogója és családgondozója, átmeneti segély esetén a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható.

9. § (1) A havi rendszerességgel adott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik

a) a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni,

b) lakásfenntartási segély esetén, ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - határozatot kell hozni.

6. Felülvizsgálati szabályok

10. § (1) E rendeletben meghatározottakon túl a hatáskör gyakorlója a tudomásra jutástól számított 30 napon belül elvégzi a támogatás felülvizsgálatát, ha az együtt élők számában, jövedelmében, vagyoni helyzetében a jogosultságot érintő változás következik be.

(2) A hatáskör gyakorlója határozattal dönt a felülvizsgálat eredményéről.

(3) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi lehetővé, vagy a kért dokumentumokat nem bocsátja rendelkezésre.

7. Egyéb eljárási rendelkezések

11. § (1) A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt – a döntés-előkészítő szerv környezettanulmányt készíthet.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni

a) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi vagy vagyoni feltételek nem teljesültek,

b) ha az igénylőről vagy családjáról a polgármesteri hivatalnál egy évnél nem régebbi környezettanulmány áll rendelkezésre,

c) ha az igénylő nem, vagy csak településszintű bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy bejelentett lakóhelye a hajléktalan szálló,

d) köztemetés ügyében indult eljárásokban,

e) temetési segély ügyében indult eljárásokban.

12. § A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

8. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

13. § A hatáskör gyakorlója:

a) valótlan adatközlés, vagy igazolás alapján, valamint a 12. § szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása miatt az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt megtérítésre kötelezi;

b) a megtérítés összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet különösen akkor, ha a körülmények mérlegelése alapján ez indokolt, a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 150 %-át, egyéb esetben a 100 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkeznek.

9. Adatkezelés

14. § E rendeletben szabályozott ellátások esetében az Szt. 18-24. §-aiban meghatározott szabályok szerint a jegyző gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról.

III. Fejezet

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRA ÉS A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. Az ellátások rendszere

15. § (1) E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg:

a) pénzben nyújtható rendszeres települési támogatás: a megélhetési támogatás;

b) természetben nyújtható rendszeres települési támogatás: a gyógyszertámogatás;

c) pénzben vagy természetben nyújtható rendszeres települési támogatás: a lakásfenntartási segély;

d) pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás:

da) a temetési segély,

db) a gyógyászati segédeszköz támogatás;

e) természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás: a lakhatási krízisalap támogatás;

f) pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás:

fa) a szociális krízisalap támogatás,

fb) az átmeneti segély,

fc) a tűzifa támogatás;

g) pénzben nyújtható rendszeres gyermekvédelmi ellátás: a gyermekétkeztetési támogatás;

h) pénzben nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi ellátás: az egyszeri nevelési juttatás.

(2) Az Szt-ben meghatározott szabályok alapján az önkormányzat költségvetése terhére szociális természetbeni ellátásként köztemetés rendelhető el.

11. A hatásköri szabályok

16. § (1) Az első fokú feladat- és hatásköröket e rendelet

a) 15. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, 15. § (1) bekezdés f) pont fb-fc alpontjában, 15. § (1) bekezdés g)–h) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott ellátások esetében önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester,

b) 15. § (1) bekezdés e) pontjában és (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában meghatározott ellátások esetében önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a közgyűlés által átruházott hatáskörben a szociális ügyekért felelős szakbizottság gyakorolja.

(2) Az elsőfokú feladat- és hatáskör gyakorlója dönt

a) a támogatásra való jogosultság megállapításáról, módosításáról, felülvizsgálatáról és megszüntetéséről,

b) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítéséről, illetve a megtérítés méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről, továbbá a részletfizetés engedélyezéséről.

(3) Az elsőfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében másodfokú szervként Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jár el.

12. Az ellátások finanszírozása

17. § E rendeletben meghatározott ellátások finanszírozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

IV. Fejezet

A RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI

13. Megélhetési támogatás

18. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre megélhetési támogatást állapíthat meg annak az aktív korú, állástalan személynek, aki

a) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti és az aktív korúak ellátásának az Szt. 33. § (1) bekezdésében foglalt feltételeinek megfelel, azonban részére az ellátás az Szt. 33. § (5) bekezdésére tekintettel nem állapítható meg, vagy

b) a (3) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex minősítés alapján munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, valamint közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább 90 napig együttműködött.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kritériumok megléte esetén csak abban az esetben állapítható meg támogatás, ha az alábbi együttes feltételek fennállnak:

a) az igénylő családjában egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 90 %-át,

b) saját maga és családja vagyonnal nem rendelkezik.

(3) Nem állapítható meg a támogatás annak, aki

a) keresőtevékenységet folytat,

b) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,

c) rendszeres pénzellátásban részesül,

d) köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,

e) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

(4) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a családban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a járási hivatalnak az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti kérelmet elutasító határozatát,

d) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a rehabilitációs hatóságnak a munkaképesség-csökkenés, vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos, amennyiben felülvizsgálati határidőt nem tartalmaz, három évnél nem régebben kiállított szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét, vagy komplex minősítését (a továbbiakban: szakvélemény).

(5) A feltételek fennállása esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától határozatlan időre kell megállapítani. A megélhetési támogatás összege azonos a nyugdíjminimum 90 %-ával. Folyósítása postai úton; a településszintű, valamint a hajléktalan szállón bejelentett lakcímmel rendelkezők számára viszont házipénztári kifizetéssel történik.

(6) A jogosultság feltételeinek fennállását felül kell vizsgálni:

a) a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jogosultságot megállapító/felülvizsgáló határozat véglegessé válását követő egy éven belül,

b) a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szakvéleményben megjelölt felülvizsgálati határidő lejártát követő 30 napon belül, felülvizsgálati határidő hiányában a szakvélemény keltétől számított három év lejártát követő 30 napon belül.

(7) A hatáskör gyakorlója legkésőbb a felülvizsgálatot megelőző 90 napig tájékoztatja a jogosultat az új szakvélemény beszerzésének szükségességéről, valamint az ennek elmaradása esetén várható következményekről.

(8) Meg kell szüntetni a támogatásra jogosultságát annak,

a) aki a felülvizsgálat eredményeképpen nem felel meg a jogosultság feltételeinek,

b) akire vonatkozóan a 18. § (2) bekezdés szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett,

c) aki a jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,

d) aki az ellátást két hónapon keresztül nem veszi át.

(9) A támogatásra jogosultságot:

a) a (6) bekezdés a)–b) pontja alapján a határozat meghozatal hónapjának utolsó napjával,

b) egyéb esetben a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni.

14. Gyógyszertámogatás

19. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére – az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében – utalvány formájában gyógyszertámogatással nyújt segítséget.

(2) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre gyógyszertámogatást állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,

ab) többszemélyes család esetén a nyugdíjminimum 250 %- át,

b) a kérelem benyújtását megelőző három naptári hónapban az egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szerv által igazolt, vényre kiváltott gyógyszerek kérelmező által térített, vagy közgyógyellátás hiányában általa térítendő havi átlagos költsége eléri az 5.000.- Ft-ot, valamint

c) saját maga és családja vagyonnal nem rendelkezik.

(3) Ha az igénylő olyan háztartásban él – kivéve az ápolást, gondozást nyújtó intézményben élőt –, amelynek tagjai kizárólag öregségi nyugdíjjal, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátással rendelkeznek, a (2) bekezdés a) pontjától eltérően gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg akkor is, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 380%-át,

b) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 325 %-át.

(4) Gyógyszertámogatásra jogosult a fentieken kívül az a 70 éven felüli, vagy rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő igénylő, aki vagyonnal nem rendelkezik és jövedelme nem haladja meg a (2)-(3) bekezdés szerinti összeget, gyógyszerköltsége azonban legalább 1.000 Ft, de nem éri el az 5.000 Ft-ot.

(5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát, miszerint a jogosultság megállapításához a 19. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott igazolást az egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szerv kiadhatja a hivatal gyógyszertámogatás ügyében eljáró osztálya számára.

(6) A jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, az adott hónapban még fennálló jogosultság esetén a jogosultság megszűnését követő hónap 1. napjától egy évre kell megállapítani. A támogatás havi összege

a) a (2)–(3) bekezdés alapján megállapított jogosultság esetén a (2) bekezdés b) pontja szerint igazolt

aa) 5000 - 6000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 3.000.- Ft,

ab) 6001 - 8000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 4.000.- Ft,

ac) 8001 - 10000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 6.000.- Ft,

ad) 10001 – 12000 Ft közötti gyógyszerköltséghez 8.000.- Ft,

ae) 12001 Ft feletti gyógyszerköltséghez 10.000.- Ft.

b) a (4) bekezdés) alapján megállapított jogosultság esetén 3.000.- Ft.

(7) A gyógyszerutalvány a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében vehető át. Átadására félévente előre, első alkalommal a határozat véglegessé válását követően, majd a jogosultsági időszak második félévének első napjától kerül sor. Az utalvány a rajta feltüntetett lejárati dátumig, az önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban váltható be. Az át nem vett utalvány kiadására a határozat véglegessé válását követő egy évig van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(8) Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

15. Lakásfenntartási segély

20. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családok számára az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, a hátralék felhalmozódásának elkerülése céljából lakásfenntartási segéllyel nyújt támogatást.

(2) Szociálisan rászoruló az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 275%-át,

ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 250 %-át;

b) a háztartásában élők vagyonnal nem rendelkeznek.

(3) Jogosult a támogatásra az a személy is, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) háztartásában élők mindegyike öregségi nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesül és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 340%-át,

ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 285 %-át;

b) a háztartásában élők vagyonnal nem rendelkeznek.

(4) A lakásfenntartási segély

a) az önkormányzati bérlakásban élők számára a lakbérhez, vagy a lakáshasználati díjhoz, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI.24.) rendelete szerinti külön szolgáltatások díjához természetben nyújtott települési támogatás.

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a központi fűtés, a csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a közös költséghez természetben, a szilárd tüzelés költségéhez pénzbeli vagy természetben nyújtott települési támogatás.

(5) A lakásfenntartási segélyt a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre állapíthatja meg a háztartásban élők közül annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, önkormányzati lakásban élő esetén a bérlőnek, illetve a lakáshasználónak. A segélyt rendszeres támogatásként havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató, vagy a társasház, önkormányzati bérlakásban élő esetén a Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LÉSZ Kft.) számlájára kell utalni. Amennyiben az önkormányzati lakás bérlője a lakbér és külön szolgáltatások díját egyösszegben előre megfizette, a segély más szolgáltatóhoz is utalható. Szilárd tüzelés költségére igényelt támogatás esetén a segély éves összege a jogosult részére a megállapítást követően egyösszegben kifizethető.

(6) A lakásfenntartási segély havi összege:

(7) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat tartalmazó iratot,

d) a lakásfenntartási segély utalásához szükséges számlaszámot.

(8) Lakásfenntartási segély ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

V. Fejezet

A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI

16. Temetési segély

21. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester temetési segélyt állapíthat meg – a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesülő kivételével - annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 400 %-át.

(2) A temetési segély iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a családban élők jövedelemigazolásait,

b) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, vagy annak fénymásolatát, kivéve ha a halálesetet Zalaegerszegen anyakönyvezték, továbbá

c) a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.

(3) A temetés költségeihez megállapított temetési segély százasra kerekített összege - a 4) bekezdésben foglalt kivétellel - azonos a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének

a) 30 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át,

b) 20 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át,

c) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 250 %-át, de nem haladja meg annak 350 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át.

(4) A temetési segély összege nem lehet magasabb a temetés számlával igazolt költségénél.

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 188.000 Ft.

(6) A (5) bekezdésben foglalt összeg emeléséről – amennyiben a zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. Kegyeleti Ágazatának tárgyévi számítása alapján ez indokolt - a közgyűlés dönt.

(7) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

(8) Nem állapítható meg temetési segély, ha

a) a kérelmet a temetési számla kiállításától számított 3 hónap után nyújtják be,

b) a temetés számlával igazolt költsége a 600.000 Ft-ot meghaladja,

c) az elhunyt eltemettetéséhez az önkormányzat már hozzájárult,

d) az elhunyt eltemetése közköltségen történt,

e) az eltemettetésre tartási vagy öröklési szerződésben vállalt kötelezettség alapján került sor.

(9) Indokolt esetben a temetési segély előre is adható. Ez esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a jogosult köteles a temetést igazoló számlát bemutatni.

17. Gyógyászati segédeszköz támogatás

22. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester a gyógyszertámogatás jövedelmi és vagyoni feltételeinek fennállása esetén gyógyászati segédeszköz támogatást állapíthat meg a kónikus betegségre tekintettel szakorvos vagy háziorvos által rendelt és a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz megvásárlásához.

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) a gyógyászati segédeszközt forgalmazó igazolását, ami tartalmazza a segédeszköz megnevezését, ISO kódját, mennyiségét, kihordási idejét, a társadalombiztosítási finanszírozás tényét, valamint a beteg által fizetendő térítési díjat.

(3) A támogatás összege azonos az igazoláson szereplő, a beteg által fizetendő térítési díj 80 %-ával, de az egy jogosult részére adható támogatás éves összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.

(4) A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(5) Ugyanazon gyógyászati segédeszköz megvásárlásához újabb támogatás megállapítására a kihordási idő lejártát követően, de évente legfeljebb négy alkalommal van lehetőség.

(6) Nem részesülhet gyógyászati segédeszköz támogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

18. Lakhatási krízisalap támogatás

23. § (1) A szociálisan rászoruló családok közül azoknak, akik fel nem róható krízishelyzet miatt a lakhatással kapcsolatos kiadásaikból legfeljebb három havi tartozást halmoztak fel, a lakhatás megőrzése érdekében lakhatási krízisalap támogatás állapítható meg.

(2) Szociálisan rászoruló az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 500 %-át,

ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 350 %-át;

b) a háztartásában élők vagyonnal nem rendelkeznek.

(3) A támogatás önkormányzati bérlakásban élők számára elsősorban a LÉSZ Kft. felé, egyéb esetben a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a központi fűtés, a csatornahasználat és szemétszállítás díjából, valamint a közös költségből fennálló, 2016. január elseje után keletkezett, legfeljebb három havi hátralékhoz nyújtható.

(4) Krízishelyzetnek minősül különösen: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet, vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény bekövetkezése, továbbá a fel nem róható okból munkanélkülivé válás miatti tartós jövedelemcsökkenés.

(5) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat tartalmazó iratot,

d) a követelés jogosultja által kiállított igazolást, ami tartalmazza az adósság megnevezését, keletkezésének kezdő dátumát, a hátralékkal érintett hónapokat és a hátralék fennálló összegét, valamint a támogatás utalásához szükséges számlaszámot.

(6) A támogatás legmagasabb összege a nyugdíjminimum 700 %-a. Formája kamatmentes kölcsön, melyet a támogatás megállapításáról szóló határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a hátralékot nyilvántartó szolgáltató, vagy szervezet számlájára kell utalni. A kölcsön visszafizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A törlesztést legkésőbb a támogatás kifizetését követő negyedik hónapban kell megkezdeni.

(7) Ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 420 %-át, többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 300 %-át, a hatáskör gyakorlója a kölcsön legfeljebb 75 %-áig a visszafizetéstől eltekinthet.

(8) A támogatásról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság dönt.

19. Szociális krízisalap támogatás

24. § (1) Szociális krízisalap támogatás állapítható meg annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 1000 %-át és neki fel nem róható okból olyan létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe (a továbbiakban: krízishelyzet) került, hogy annak átmeneti megoldására önállóan, külső segítség nélkül képtelen és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna.

(2) Krízishelyzetnek minősül különösen: a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet, vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény bekövetkezése, továbbá a fel nem róható okból munkanélkülivé válás miatti tartós jövedelemcsökkenés, ha átmeneti segély nem állapítható meg, vagy az nem alkalmas a krízishelyzet megoldására.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 9. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) a krízishelyzetet igazoló dokumentumokat.

(4) A támogatás adható eseti és havi rendszerességgel. Vissza kell téríteni a támogatás 50 %-át, ha a kérelmező és családja vagyonnal rendelkezik. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető. A törlesztést legkésőbb a folyósítás megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni. A visszafizetési kötelezettség megkezdése halasztható, amennyiben a támogatás ismételt megállapítására került sor és a jogosult az előző támogatás visszafizetésére megállapított törlesztési kötelezettségét még nem kezdte meg.

(5) Az eseti támogatás éves együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 700 %-át. Felhasználására elszámolási kötelezettség is előírható.

(6) A havi rendszerességgel nyújtott támogatás legfeljebb 6 hónapig folyósítható. Legmagasabb havi összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegét. A krízishelyzet fennállása esetén kérelemre a támogatás ismételten megállapítható.

(7) A támogatásról a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság dönt.

20. Átmeneti segély

25. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és váratlan esemény, elemi kár, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadása keletkezett vagy várható;

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ba) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum összegének 150 %-át,

bb) egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének 130 %-át;

c) saját maga és családja vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Különösen indokolt esetben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatároktól a nyugdíjminimum összegének 50 %-ával el lehet térni.

(3) Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha

a) az igénylő:

aa) egyedül él,

ab) 70 éven felüli,

ac) balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,

ad) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt;

b) a kiadás elősegíti:

ba) a gyermek iskoláztatását,

bb) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartását,

bc) a gyermek fogadását,

bd) a nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartást,

be) a gyermek családba való visszakerülését.

(4) Az átmeneti segély iránti kérelmet a rendelet 10. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a családban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

c) a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát.

(5) Átmeneti segély egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg úgy, hogy a támogatások folyósítása között legalább három hónapnak el kell telnie. Alkalmankénti összege nem lehet kevesebb 1.000 Ft-nál, éves együttes összege pedig nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.

(6) A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő. Annak, aki elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, újabb jogosultság megállapítása esetén csak természetbeni formában nyújtható támogatás.

21. Tűzifa támogatás

26. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester tűzifa támogatást állapíthat meg annak az öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, megélhetési támogatásban, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350 %-át és vagyona nincsen.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem részesülhet támogatásban az igénylő, ha a háztartásában olyan aktív korú, munkaképes és munkanélküli hozzátartozó él,

a) aki az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában nem szerepel álláskeresőként,

b) akit az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül neki felróható okból törölt az álláskeresők nyilvántartásából,

c) aki a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát az Szvhr. 17. § (10) bekezdése szerint jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg,

d) aki az önkormányzat, a Kontakt Kft., vagy az állami foglalkoztatási szerv által, a kérelem benyújtását követően felajánlott, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. §-a szerinti megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el.

(3) A tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

(4) A támogatás egy háztartás részére évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg. Összege esetenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. Felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

VI. Fejezet

A GYERMEKVÉDELMI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI

22. Egyszeri nevelési juttatás

27. § (1) A gyermeknevelés anyagi terheinek mérséklése érdekében a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester egyszeri nevelési juttatást állapíthat meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára, amennyiben az adott évi költségvetésben a jogosultság időpontjában az előirányzat rendelkezésre áll.

(2) A támogatás összege gyermekenként azonos, és nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 20 %-ánál, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 40 %-át. A támogatást a november 1-jén jogosultak számára külön kérelem nélkül folyósítja az önkormányzat. A juttatás kifizetésére és összegére a szociális ügyekért felelős szakbizottság tesz javaslatot a rendelkezésre álló előirányzat függvényében.

23. Gyermekétkeztetési támogatás

28. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre a gyermekintézményben igénybe vett étkezés térítési díj megfizetéséhez gyermekétkeztetési támogatást állapíthat meg a köznevelési intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató nagykorú gyermeknek legfeljebb 25 éves korig, továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekre (a továbbiakban együtt: gyermek) tekintettel a törvényes képviselőnek, ha az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

aa) a nyugdíjminimum 200 %-át,

ab) egyedül nevelés esetén a nyugdíjminimum 265 %-át;

b) családja vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 12. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. § (1)–(3) bekezdésére – a családban élők jövedelemigazolásait,

b) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

(3) A jogosultság a kérelem benyújtásának napjától egy évre, az igénybe vett étkezési napokra állapítható meg.

(4) A gyermekétkeztetési támogatás összege napi 250.- Ft, de havi összege nem haladhatja meg a fizetendő térítési díjat. A jogosult részére történő utalására havonta utólag, minden hónap 15. napjáig kerül sor. A gyermek által igénybevett étkezési napok számát az étkezést biztosító szervezet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig közli az önkormányzattal.

(5) A támogatás a bejelentett zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, valamint zalaegerszegi köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermek étkezéséhez nyújtható.

(6) Meg kell szüntetni a támogatásra jogosultságot, ha a gyermek zalaegerszegi lakóhelye megszűnik, vagy életvitelszerűen más településen él, továbbá ha bentlakásos intézményben kerül elhelyezésre.

24. Köztemetés

29. § (1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az Szt. 48. §-ában, valamint az Szvhr-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről.

(2) Zalaegerszeg városban a köztemetés helye: Új Köztemető.

(3) Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő rendelkezése esetén a legolcsóbb testtemetés rendelhető el.

(4) A (2)–(3) bekezdésekben foglaltaktól indokolt esetben el lehet térni, de az ezzel járó jelentősebb többletköltségeket az önkormányzat nem vállalja fel. Ilyen indokolt eset különösen, ha a méltó eltemettetés költségére az elhalt hagyatéka fedezetet nyújt.

(5) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent. Nincs helye elengedésnek, ha a kötelezett által örökölt hagyaték értéke meghaladja a megtérítendő köztemetési költség összegét.

(6) Megélhetést veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzet megítélésénél e rendelet 13. § b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § (1) E rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

31. §1

1. melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa

A kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő

Összesen

házastárs (élettárs)

egyéb rokon

nettó jövedelme (Ft/hó)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (pl. csecsemőgondozási díj, GYED. GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások (pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, árvaellátás stb.)

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.)

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)

Jövedelem összesen:

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj stb.)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

A jövedelemről - a jövedelem típusának megfelelő - igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
______________________________
kérelmező aláírása

2. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT

I. Ingatlanok

Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*

Címe

Alapterülete (m2)

Tulajdoni hányada

Szerzési ideje (év)

Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke (Ft)

Haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt

igen nem

igen nem

igen nem

*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek

Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája

Típusa

Rendszáma

Évjárata (év)

Szerzés ideje (év)

Becsült forgalmi értéke (Ft)

Hitellel vásárolt

igen nem

igen nem

igen nem

Lízingelt

igen nem

igen nem

igen nem

III. Vagyoni értékű jogok

Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája

Értéke

IV. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett – összegek

Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája*

Pénzintézet neve

Számlaszám, betét száma

Összeg nagysága

*Fizetési számlán szereplő összeg, a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezelt betét, takarékbetét, egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett összeg, betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján kezelt takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő pénzösszeg.

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan az ingatlan-, illetve a gépjármű nyilvántartásból, valamint a kérelmező által megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
______________________________________________
az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek a l á í r á s a

3. melléklet

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hónap, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1

2

3

4

5

III. A TÁMOGATÁS JOGCÍMÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Milyen jogcímen kéri a megélhetési támogatás megállapítását

1.


CSALÁDI OKOK miatt, mert
5 éven belül betöltöm a rám irányuló nyugdíjkorhatárt, tehát a(z) ______, életévemet, és

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem vagyok jogosult, mert a házastársam/élettársam már részesül ebben az ellátási formában.

2.


EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOM miatt, mert
munkaképesség-csökkenésemet legalább 40 %-ban elvesztettem, vagy
legalább 30 %-os egészségkárosodást szenvedtem
amelyhez a szakorvosi igazolást
mellékeltem (1 db)
20____év ________________hó ____ napjáig mellékelni fogok.

IV. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

N Y I L A T K O Z O M büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy
(X-szel kell jelölni)

1.

keresőtevékenységet nem folytatok,

2.

előzetes letartoztatásban nem vagyok, elzárás illetve szabadságvesztés büntetést nem töltök,

3.

rendszeres pénzellátásban nem részesülők,

4.

köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok,

5.

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesülők.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

4. melléklet

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám)

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma (ha folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN (lakásban) ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

1

2

3

4

5

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

A kérelemhez mellékeltem (aláhúzással kell jelölni)


Az egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szerv meg- kereséséhez történő hozzájáruló nyilatkozatomat

igen

nem

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(alanyi vagy normatív) közgyógyellátási jogosultsággal

nem rendelkezem

rendelkezem

Nyilatkozom, hogy a velem egy lakásban élő személyek mindegyike öregségi nyugdíjas, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban részesül, amelyről az igazolás(oka)t mellékeltem.

igen

nem

A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma és a távolmaradás oka

munkavégzés

tanulás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok, hogy:
- a kérelemhez mellékelt felhatalmazásom alapján a hatóság megkeresse az egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szervet a kérelmem beadását megelőző három naptári hónapban általam vényre kiváltott gyógyszerek díja havi átlagos költségének igazolása céljából, továbbá
- a kérelemben szereplő, valamint a fenti szerv által közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

5. melléklet

K é r e l e m LAKÁSFENNTARTÁSI SEGÉLY megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

1

2

3

4

5

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

Milyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos

önkormányzati lakás bérlője

albérlő

önkormányzati lakás használója

társbérlő

szívességi lakáshasználó

egyéb:

Jogerős bírói határozattal megosztott lakás esetén a dokumentum csatoltásra került

igen

nem

A háztartás nagysága

egyszemélyes

kétszemélyes

három vagy ennél többszemélyes

A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma
és a távolmaradás oka

munkavégzés

tanulás

Ha nem önkormányzati bérlakásban lakik, melyik lakhatással kapcsolatos költséghez kéri a támogatást

áram-, gáz-, központi fűtés díja, víz- és csatornahasználati díj, közös költség, szemétdíj, szilárd tüzelő költsége

A fogyasztási hely azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat csatolásra került

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználáshoz.

_________________________
kérelmező aláírása

6. melléklet

K é r e l e m TEMETÉSI SEGÉLY megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

Kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma (ha folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év,hó,nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1

2

3

4

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

Az elhalt személy

neve (születési név is)

születési helye és ideje

anyja neve

A haláleset helye és ideje

20 év hó nap

Ha a haláleset nem Zalaegerszegen történt, a halotti anyakönyvi kivonat vagy annak másolata csatolásra került

Igen

nem

A temetésről gondoskodó személy

neve

lakcíme

ha nem azonos a kérelmezővel, akkor a kérelmezővel való rokona kapcsolata és bejelentett lakóhelye

A temetési számla

eredeti példánya benyújtásra került

Igen

nem

végösszege

Ft

kelte

20 év hó nap

Az elhunyt eltemettetéséhez az önkormányzat más jogcímen (pl. átmeneti segély) hozzájárult

Igen

nem

Az eltemettetésre tartási vagy öröklési szerződésben vállalt kötelezettség alapján került sor

Igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

7. melléklet

K é r e l e m GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ TÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám)

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma (ha folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN (lakásban) ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

1

2

3

4

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

A kérelemhez mellékeltem (aláhúzással kell jelölni)

a gyógyászati segédeszköz forgalmazójának igazolását

igen

nem

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(alanyi vagy normatív) közgyógyellátási jogosultsággal

nem rendelkezem

rendelkezem

Nyilatkozom, hogy a velem egy lakásban élő személyek mindegyike öregségi nyugdíjas, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban részesül, amelyről az igazolás(oka)t mellékeltem.

igen

nem

A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma és a távolmaradás oka

munkavégzés

tanulás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
A gyógyászati segédeszköz általam térítendő díjának 80 %-ával azonos, de legfeljebb 120.000.- Ft összegű támogatás megállapítása esetén a határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

8. melléklet

K é r e l e m LAKHATÁSI KRÍZISALAP TÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

1

2

3

4

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK*

Milyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos

önkormányzati lakás bérlője

albérlő

önkormányzati lakás használója

társbérlő

szívességi lakáshasználó

egyéb:

Melyik lakhatással kapcsolatos adóssághoz kéri a támogatást

áram-, gáz-, központi fűtés díja, víz- és csatornahasználati díj, közös költség, szemétdíj, LÉSZ Kft-nél fennálló díj

A követelés jogosultjának igazolása csatolásra került

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
* A kérelemhez mellékelni kell:
- az egy háztartásban élők
- jövedelemnyilatkozatát a jövedelemigazolásokkal együtt,
- vagyonnyilatkozatát,
- a krízishelyzet alátámasztására szolgáló bizonyítékokat,
- a szolgáltató igazolását, amely tartalmazza
- az adósság megnevezését,
- az adósság keletkezésének kezdő időpontját,
- az adóssággal érintett hónapokat és az adósság aktuális összegét,
- azt a számlaszámot, ahova a támogatást utalni kell.
_________________________
kérelmező aláírása

9. melléklet

Kérelem SZOCIÁLIS KRÍZISALAP TÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

2

1

2

3

4

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK*

A kérelem alapjául szolgáló létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet részletes leírása:

A kérelmemhez csatoltam a krízishelyzetet hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát.

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
* A kérelemhez mellékelni kell:
- az egy háztartásban élők
- jövedelemnyilatkozatát a jövedelemigazolásokkal együtt,
- vagyonnyilatkozatát,
- a krízishelyzet alátámasztására szolgáló bizonyítékokat.
_________________________
kérelmező aláírása

10. melléklet

Kérelem ÁTMENETI SEGÉLY megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma (ha a folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

1

2

3

4

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

Az átmeneti segélyezés alapjául szolgáló létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet részletes leírása:

A kérelmemhez csatoltam a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát.

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

11. melléklet

K é r e l e m TŰZIFA TÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma (ha folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1

2

3

4

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

Milyen fűtési lehetőség van a lakásban:*

vezetékes gáz szilárd tüzelés
központi fűtés egyéb: …………………

A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége:

A kérelem részletes indokolása:
Büntetőjogi felelősség tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

12. melléklet

K é r e l e m GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

20 év hó nap

20 év hó nap

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

1

Név

Születési év, hónap, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1

2

3

4

5

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

A kiskorú gyermek(ek) vagy középfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt(ek) oktatási (iskola) vagy nevelési (bölcsőde vagy óvoda) intézményének megnevezése

1.

Gyermek neve:

Intézmény neve:

2.

Gyermek neve:

Intézmény neve:

3.

Gyermek neve:

Intézmény neve:

4.

Gyermek neve:

Intézmény neve:

5.

Gyermek neve:

Intézmény neve:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok, hogy:
- jelen felhatalmazásom alapján a hatóság megkeresse a gyermekétkeztetést biztosító intézményt a gyermeke(i)m
által igénybevett étkezési napok számának, valamint a fizetendő térítési díjnak a közlése céljából, továbbá
- a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
_________________________
kérelmező aláírása

1

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.