Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2022. 03. 24

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

2022.03.24.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.

(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

(3) A rendelet hatálya Segesd község belterületére terjed ki.

2. Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása

2. § (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett szemétszállítás keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás keretében elszállított zöldhulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható át.

(3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizárólag az (1) és (2) bekezdésekben megjelölt módon történhet.

3. Az égetésre vonatkozó szabályok

3. § (1) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne károsítsa.

(2) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.

(3) Az égetést szeptember 1-től április 30-ig, kizárólag hétfői és pénteki napokon 9 és 18 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 60 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak légszáraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

(4) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.

4. § (1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter edényben tárolt oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezeken felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható.

(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(3) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2022. március 24-én lép hatályba.