Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Ősagárd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át a következőket rendeli el:

1. §

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

(1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a) bevételi főösszegét 117.591.171. Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 117.591.171 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül
a) Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 15.218.704 Ft
b) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 102.372.467 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 87.153.763 Ft

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2, 4 sz. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 44.117.153 Ft
Közhatalmi bevételek 2.650.000 Ft
Működési bevételek 8.620.000 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Finanszírozási bevételek 62.204.018 Ft
Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások
Személyi juttatások 28.528.086 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.756.458 Ft
Dologi kiadások 16.713.215 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.437.000 Ft
Működési célú egyéb kiadások 5.292.467 Ft
ezen belül
- működési célú általános tartalék: 3.292.467 Ft
- működési célú céltartalékok: 0 Ft
Felhalmozási kiadások: 44.429.684 Ft
ezen belül:
- felújítások 43.975.684 Ft
- beruházások 227.000 Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft
ezen belül
- felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft
- felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft
Finanszírozási kiadások 16.661.261 Ft
(2) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
- kötelező: 117.591.171. Ft
- önként vállalt: 0 Ft
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
- kötelező: 117.591.171 Ft
- önként vállalt: 0 Ft

4. §

Felhalmozási kiadások

(1) Felújítási kiadások43.975.684 Ft a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Beruházási kiadások: 227.000. Ft az 6. melléklet tartalmazza.

5. §

Költségvetést alátámasztó kimutatások

(1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi mérlegét a 2, 4, sz. mellékletek tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi feladatalapú kimutatását a 3, 5, sz. mellékletek tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2022. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. - 2024. - 2025. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
h) Címrendet a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2022. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2022. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

6. §

Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

(1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.

(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.

Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza 46.985.314 Ft összegben. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testültei döntéssel vehető igénybe.
(4) A költségvetés 3.292.467 Ft tartalékot, ezen belül 3.292.467 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 3.292.467 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. §

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám előirányzatát a 8. sz. melléklet tartalmazza:
- Ősagárdi Óvoda 3 fő
- Ősagárd Község Önkormányzata: 8 fő
ebből: A közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata: 3 fő.

9. §

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2021. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére bruttó 231.900 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatokat nem lát el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

2. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

3. melléklet

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL Ősagárd Község Önkormányzata

4. melléklet

Ősagárdi Óvoda 2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

5. melléklet

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL Ősagárdi Óvoda

6. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzat és intézményei Felhalmozási kiadásai 2022. évben

7. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását

8. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2022. évre

9. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzat az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2022. évben

10. melléklet

KIMUTATÁS adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

11. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

12. melléklet

A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

13. melléklet

Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek címrendje 2022.