Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 12. 21

Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Tiszaigar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) Tiszaigar Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint

b) a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)

terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 388 866 000 Ft költségvetési bevétellel és

b) 388 866 000 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok (azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 2-4. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait beruházásonként az 5. melléklet,

b) felújítási kiadásait felújításonként a 6. melléklet

rögzíti.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2-4. melléklet határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok és az évközi többletigények finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására 500 000 Ft általános tartalékot képez.

5. § Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségeinek megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Hivatal finanszírozása fizetési kötelezettségeihez igazodva történik.

(2) A kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Képviselő-testület dönthet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait érintő módosítás, továbbá a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1 000 000 Ft összeghatárig az Önkormányzat Polgármesterére (a továbbiakban: Polgármester) ruházza át.

(3) A Polgármester

a) a (2) bekezdés szerinti

aa) módosításokról és

ab) átcsoportosításokról

a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni, továbbá

b) e rendelet módosítására negyedévente javaslatot tenni

köteles.

(4) A Polgármester a forrásfelhasználásról gazdasági eseményenként 2 000 000 Ft értékhatárig dönthet.

(5) Az Önkormányzat 2022. évben átadott pénzeszközeit a 9. melléklet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet rögzíti.

(7) A Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.