Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítéséről

Hatályos: 2022. 03. 26

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítéséről

2022.03.26.

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Kardoskút Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és a képviselő-testület által kedvezményes értékesítésre kijelölt családi házzal beépíthető építési telkekre terjed ki. Az e célra kijelölt telkeket az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A telek vételárának csökkentését kérheti az az igénylő, aki;

a) a megvásárolt telken a beépítésre megjelölt 4 éves határidőben családi házat épít, és

b) vállalja, hogy azt állandó lakosként, életvitelszerűen lakóházként legalább 10 évig használja.

(2) A beépítési kötelezettség a kedvezményes áron megvásárolt telek tulajdonosát (tulajdonosait) terheli, az át nem ruházható. A vételár-kedvezmény összeg erejéig az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat javára jelzálogjog kerül bejegyzésre a lakóház használatba vétel engedélyének véglegessé válásától vagy egyszerű bejelentéshez kötött, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvány kiadásának napjától számított 10. év végéig. Az önkormányzat javára a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

(3) A kijelölt telkekről a helyben szokásos módon és az önkormányzat honlapján tájékoztatást kell adni.

3. § (1) A vevőt beépítési kötelezettség, mint településrendezési kötelezés terheli az 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mely alapján a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanra a tulajdonjog bejegyzésétől számított 4 éven belül lakóházat épít. A beépítési kötelezettség, mint településrendezési kötelezés 4 éves időtartamra bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba.

(2) Az önkormányzat az adásvételi szerződésben 4 éves időtartamra visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási jog gyakorlása esetén a ténylegesen megfizetett vételárat fizeti vissza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti beépítési határidőt kérelemre a képviselő-testület egy alkalommal és legfeljebb 2 évvel meghosszabbíthatja.

4. § (1) A telek forgalmi értékét 1 évnél nem régebbi értékbecslés alapján kell megállapítani, amely a képviselő-testület által meghatározott vételárkedvezmény számításának alapjául szolgál.

(2) A Képviselő-testület 50 %-tól, 90 %-ig terjedő mértékű vételárkedvezményt jogosult megállapítani.

(3) A telek vételára a forgalmi érték és a vételárkedvezmény különbözete, amely vételárat a Képviselő-testület az adásvételt jóváhagyó határozatában állapít meg.

5. § (1) A telek értékesítésére az önkormányzat a honlapján pályázati felhívást tesz közzé. A pályázati felhívás tartalmazza a telek ingatlan-nyilvántartás szerinti azonosítóadatait, a forgalmi értékét, és a pályázat benyújtás határidejét és módját, valamint a biztosított kedvezmény mértékét.

(2) A pályázó a pályázatában köteles röviden ismertetni a családi körülményeit, gyermekeinek számát, jelenlegi lakóhelyét, letelepedési szándékát, továbbá bármely általa fontosnak ítélt körülményt. Köteles továbbá megjelölni a telefonszámát és az e-mail címét.

(3) Amennyiben pályázók együttesen pályáznak (pl. házastársak, élettársak), úgy együttesen válnak jogosulttá arra a kedvezményre, amelyre bármelyikük önállóan lenne jogosult.

(4) A pályázathoz a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie:

a) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a tudomásul vette és vállalja a 2. § szerinti beépítési és életvitelszerű használati kötelezettségeket;

b) a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a 2. § szerinti kötelezettségek teljesítését az önkormányzat jogosult ellenőrizni, valamint nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tenne eleget úgy az a kedvezmény elveszítését eredményezi;

c) a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának egyszerű másolata;

d) amennyiben a pályázó 14 éven aluli gyermekkel rendelkezik, úgy annak igazolásaként a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(5) A hiányosan vagy elkésetten benyújtott pályázat érvénytelen.

(6) Amennyiben Képviselő-testület szükségesnek ítéli meg, úgy a pályázót személyesen, testületi ülésen kívül meghallgatja.

(7) A Képviselő-testület előnyben részesíti azt a pályázatot,

a) amelyet állandó kardoskúti lakos leszármazottja nyújt be;

b) ahol a pályázó kettő vagy annál több gyermekkel kíván letelepedni;

c) ahol a pályázó akként nyilatkozik, hogy gyermekeit a kardoskúti nevelési-oktatási intézménybe fogja beíratni;

d) ahol a pályázó akként nyilatkozik, hogy az önkormányzatnál vagy annak intézményénél dolgozik, vagy kíván dolgozni.

(8) Amennyiben a Képviselő-testület a pályázó pályázatát elfogadja, úgy határozatban dönt a telek értékesítéséről. A határozat tartalmazza a vevő nevét, címét, az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait, forgalomképességét, valamint a biztosított kedvezmény mértékét és a vételár összegét.

(9) A pályázó a Képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles az ingatlan adásvételi szerződés előkészítésével jogi képviselőt megbízni és az adásvételi szerződést az önkormányzattal megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül nem kerül sor a szerződés megkötésére, úgy az önkormányzat jogosult a szerződéskötéstől elállni.

6. § Az elidegenítési tilalom alól – a használatbavételi engedély kiadását követően – a képviselő-testület különleges méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat azzal a feltétellel, hogy a kedvezmény összegét kamataival növelten egy összegben az önkormányzat számlájára be kell fizetni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kedvezményes értékesítésre kijelölt építési telkek

Sorszám

Helyrajzi szám

Telekméret (m2)

1.

belterület 334

800

2.

belterület 335

800

3.

belterület 336

800

4.

belterület 337

800

5.

belterület 338

800

6.

7.

8.

9.

10.