Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 24

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.24.

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 716.422 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 518.057 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 198.365 e Ft.

b) 460.088 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 458.829 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.259 e Ft.

c) 256.334 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 49.458 e Ft., felhalmozási célú 206.876 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft. , felhalmozási célú 0 e Ft. hagyja jóvá.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 256.334 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.

(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

5. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

6. § (1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadásit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 9. melléklet szerint határoz meg.

(4) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 10. melléklet szerint határoz meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg a 16. melléklete szerint.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

7. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

8. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát zárolt 11.600 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 149.676 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 50 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 50 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

11. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 50.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

15. § A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: az ellátandó feladatot, a díjazás mértékét, részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, a szerződés időtartamát, a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátásra, valamint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

17. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Böhönye Község Önkormányzata

2. Az Önkormányzat költségvetési szerve

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek

Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport)

Könyvtár Művelődési ház

2. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételei és kiadásai
2.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

390 174

464 943

503 455

458 829

117,60%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

336 489

374 258

383 407

358 217

106,46%

2. Közhatalmi bevételek

33 100

75 100

78 010

75 000

226,59%

3. Működési bevételek

20 185

15 185

42 038

25 210

124,89%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

400

0

402

100,50%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 139

56 202

57 452

1 259

58,86%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 139

53 702

53 702

1 259

58,86%

2. Felhalmozási bevételek

2 500

3 750

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek összesen

232 235

232 235

84 658

256 334

110,38%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

232 235

232 235

84 658

256 334

110,38%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

232 235

232 235

84 668

256 334

110,38%

1.1. Működési célú

76 548

76 548

76 548

49 458

64,61%

1.2. Felhalmozási célú

155 687

155 687

8 110

206 876

132,88%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

Bevételek összesen

624 548

753 380

645 565

716 422

114,71%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

461 201

522 878

466 524

518 057

112,33%

1. Személyi juttatások

108 452

115 297

108 530

128 281

118,28%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 815

17 040

14 691

15 622

92,91%

3. Dologi kiadások

80 125

80 125

73 322

80 125

100,00%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 225

29 423

26 695

21 560

92,83%

5. Egyéb működési célú kiadások

232 584

280 993

243 286

272 469

117,15%

5.1. Működési célú támogatások

224 408

247 329

260 857

116,24%

5.2. Elvonások és befizetések

12

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

8 176

33 664

11 600

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

163 347

99 193

65 211

48 689

29,81%

1. Beruházások

20 553

25 023

18 183

14 929

72,64%

2. Felújítások

11 085

74 170

47 028

33 760

304,56%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

3.3.1. Céltartalék

3.3.2. Vizi közmű fejl.

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

B. Finanszírozási kiadások összesen

12 264

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

12 264

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 264

Kiadások összesen

624 548

753 780

544 524

716 422

114,71%

3. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatána 2022. évi működési bevételei és kiadásai

3.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez


Böhönye Község Önkormányzatának

2022. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

336 270

374 258

383 407

358 217

106,53%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

303 092

329 248

340 652

333 880

110,16%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 894

77 113

77 372

86 411

112,38%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

47 146

47 949

101,70%

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 748

0,00%

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

8 359

8 624

103,17%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 192

8 576

104,69%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 999

2 463

123,21%

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

3 198

3 451

107,91%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000

8 500

106,25%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

219

243

110,96%

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

3 610

Bérintézkedések támogatás

2 995

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 384

74 384

77614

89 327

120,09%

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

150 181

150 181

152558

153 076

101,93%

1.3.1. Települési szociális feladatok

21 325

21 325

17 016

79,79%

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

35 917

35 917

36 545

101,75%

1.3.3. Bölcsőde támogatás

29 223

29 223

32 468

111,10%

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

63 716

63 716

67 047

105,23%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 924

4 924

5005

5 066

102,88%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

25 937

31394

1.6. Elszámolásból származó bevétel

42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás

3 291

3 291

3291

0,00%

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33 178

45 010

42 755

24 350

73,39%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól

KÖH hozz.

3 472

3 472

1623

5 367

154,58%

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

7 383

7 383

2 500

33,86%

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

22 323

34 155

41132

16 483

73,84%

2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól

II. Közhatalmi bevételek

33 100

75 100

78 010

75 000

226,59%

1. Vagyoni típusú adók

6 500

6 500

6 759

6 500

100,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

25 000

67 000

69 354

67 000

268,00%

2.1 Iparűzési adó

25 000

67 000

67 000

268,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

4.1. Talajterhelési díj

1 500

1 500

5. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

1 897

1 500

1500,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

100

100

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

20 000

15 000

41 719

25 025

125,13%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

400

400

0

402

100,50%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

74 447

74 447

74 447

49 130

65,99%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

74 447

74 447

74 447

49 130

65,99%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

,

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

Működési bevételek összesen

464 217

539 205

577 583

507 774

109,38%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

56 222

63 067

60 188

66 101

117,57%

Törvény sz.illetmény

40 444

47 289

45 180

43 382

107,26%

Normatív jutalom

692

692

639

990

143,06%

Béren kívülli juttatás

1 168

1 168

545

1 186

101,54%

Közlekedési költségtér.

300

300

106

300

100,00%

Jubileumi jutattás

520

Foglal. egyéb sajátos jutt.

1 500

1 500

714

1 500

100,00%

Választott tisztségvis.

11 068

11 068

11 600

17 173

155,16%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

500

304

500

100,00%

Egyéb külső személyi juttatás

550

550

1 100

550

100,00%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 715

8 940

7 152

7 522

86,31%

III. Dologi kiadások

71 000

71 000

64 862

71 000

100,00%

Készlet beszerzés

14 500

14 500

9 493

14 500

100,00%

Kommunális szolg.

3 000

3 000

1 907

3 000

100,00%

Szolgáltatás

35 000

35 000

33 578

35 000

100,00%

Különféle befizetések, egyéb dologi

18 500

18 500

19 884

18 500

100,00%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 225

29 423

26 695

21 560

92,83%

V. Egyéb működési célú kiadások

232 584

280 993

243 286

272 469

117,15%

1. Működési célú támogatások

224 408

239 115

230 649

260 857

116,24%

2. Elvonások és befizetések

8 214

12 637

12

3. Általános tartalék

33 664

4. Működési célú tartalék

8 176

11 600

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 264

Működési célú kiadások összesen

391 746

453 423

414 447

438 652

111,97%

4. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

4.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Böhönye Község Önkormányzatának

2022. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Felhalmozási bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 139

53 702

57 452

1 259

58,86%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 139

53 702

53 702

1 259

58,86%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

0

2. Hazai forrásból származó bevételek

2 139

53 702

53 702

1 259

58,86%

II. Felhalmozási bevételek

2 500

3 750

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

2 500

3 750

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

155 687

155 687

8 110

206 876

132,88%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

155 687

155 687

8 110

206 876

132,88%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

155 687

155 687

8 110

206 876

132,88%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

157 826

211 889

65 562

208 135

131,88%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

20 053

24 523

18 009

14 429

71,95%

1. Önkormányzati beruházások

20 053

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

17 703

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 350

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

11 085

74 170

47 028

33 760

304,56%

1. Önkormányzati felújítások

5 085

Utak felújítása

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

6 000

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

3. Viziközmű

131 709

131 709

149 676

113,64%

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

162 847

230 402

65 562

197 865

121,50%

5. melléklet

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak előirányzata

5.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021.évi eredeti ei %-a

1

I. Működési költségvetés

2

Személyi juttatás

52 230

52 230

48 342

62 180

119,05%

törvény szerinti illetmény

42 660

42 660

40 308

52 980

124,19%

készenléti, ügyelet díj

0,00%

szabadság megváltás

cafetéria

4 400

4 400

4 314

4 950

112,50%

közlekedési költség

850

850

583

850

100,00%

jubileumi jutalom

700

700

0,00%

jutalom

1 420

1 420

1 420

1 800

0,00%

foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)

1 000

1 000

552

1 000

100,00%

munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg

külső személyi juttatás

1 200

1 200

1 165

600

50,00%

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 100

8 100

7 539

8 100

100,00%

4

Dologi kiadás

9 125

9 125

8 460

9 125

100,00%

készletbeszerzés

1 000

1 000

949

1 000

100,00%

kommunikációs szolgáltatás

2 200

2 200

1 422

2 200

100,00%

szolgáltatatás kiadás

4 500

4 500

4 747

4 500

100,00%

különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)

1 425

1 425

1 342

1 425

100,00%

5

Ellátottak pénzbeni juttatása

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Működési tartalék

8

9

II. Felhalmozási költségvetés

500

500

174

500

100,00%

10

11

Beruházások

500

500

174

500

100,00%

12

Felújítások

13

14

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

15

III. Finanszírozási célú kiadás

16

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

17

Központi, irányító szervi támogatás

18

KIADÁS ÖSSZESEN

69 955

69 955

64 515

79 905

114,22%

19

Engedélyezett létszámkeret

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

100,00%

Böhönye 2289 fő

26.589.344.-

Szenyér 339 fő

3.937.871.-

Nemeskisfalud 123 fő

1.428.785.-

Összesen:

31.956.000.-

6. melléklet

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek előirányzata

6.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. tervezett módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

1

Helyi adók

2

Építményadó

3

Telekadó

4

Magánszemélyek kommunális adója

5

Iparűzési adó

6

Idegenforgalmi adó

7

Pótlék, bírság

8

Egyéb bírságok, pótlékok

9

Igazgatási szolgáltatási díj

10

Talajterhelési díj

11

Egyéb sajátos bevétel

12

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

13

Gépjárműadó (40%-a)

14

Működési bevétel

185

185

319

185

100,00%

15

Készletértékesítés

16

Közterület használati díj

17

Szolgáltatás ellenértéke

50

50

45

50

100,00%

18

Ellátási díjak

19

Közvetített szolgáltatások bevételei

135

135

274

135

100,00%

20

Tulajdonosi bevételek

21

Kiszámlázott általános forg.adó

22

Kamatbevételek

23

Egyéb működési becvételek

24

Biztosító által fizetett kártérítés

25

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről

30

fejezeti kezelésű ei EU-s programokra

31

egyéb fejezeti kezelésű ei

32

elkülönített állami pénzalapok

33

helyi önk. és költségvetési szerveik

34

társulások és költségvetési szervei

35

II. Támogatások

36

37

Önkormányzat támogatásai

38

39

Önkormányzat költségvetési támogatása

40

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása

42

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

43

Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

44

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám

45

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. tervezett módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

46

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

47

Ingatlan értékesítés

48

Felhalmozási bevételek

49

Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll

50

Egyéb működési célú átvett pé

51

Felhalmozási célú átvett pé

52

Költségvetési bevételek

53

KÖH maradványa

2 101

2 101

2 101

328

15,61%

54

Központi, irányító szervi támogatás

67 669

67 669

69 367

79 392

117,32%

55

56

VII. Finanszírozási célú bevételek

57

Folyószámla hitel felvétel

58

Éven belüli hitel felvétel

59

Fejlesztési hitel

60

Működési célú hitel

61

BEVÉTEL ÖSSZESEN

69 955

69 955

71 787

79 905

114,22%

7. melléklet

Működési célú pénzeszközátadások

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

Civil szervezetek működési támogatás

7 800

8 150

8 112

8 000

98,62%

Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye

2 900

2 900

2 900

3 100

106,90%

Református Egyházközösség

250

250

250

250

100,00%

Böhönyei KSE

2 600

2 600

2 600

2 600

100,00%

Böhönyéért Egyesület

250

250

250

350

140,00%

Böhönyei Polgárőr Egyesület

250

250

250

250

100,00%

"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért

250

250

250

250

100,00%

Pósai Horgászegyesület

250

250

250

250

100,00%

Önkéntes Tűzoltóegyeület

250

250

250

250

100,00%

Római Katolikus Plébánia Böhönye

250

250

250

250

100,00%

Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület

250

250

250

250

100,00%

Iskolai Alapítvány

100

100

100

100

100,00%

Óvodai Alapítvány

200

200

200

100

50,00%

Egyéb civil szervezetek tám.

0

350

312

0

0,00%

Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása

214 283

214 283

206 060

248 387

120,54%

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás

1 875

1 950

1 939

1 020

52,60%

Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.

450

450

255

450

176,47%

DRV ZRT

0

14282

14282

0

0,00%

Törzstőke átadás

3 000

Egyéb működési célú kiadások összesen

224 408

239 115

230 648

260 857

113,10%

8. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

22362

32842

29865

133,55%

11568

15110

18611

160,88%

1794

2063

2254

125,64%

9000

15669

9000

100,00%

0

2.

13320

Köztemető fennt.

2000

143

2000

100,00%

2000

143

2000

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

12000

14212

12000

100,00%

12000

14212

12000

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

31177

34223

26035

83,51%

19794

25288

16484

83,28%

3068

2480

1236

40,29%

8315

6455

8315

100,00%

6.

45160

Közutak

0

196

0

0,00%

196

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

8.

62020

Településfejl.

7500

593

7500

1264,76%

9.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0,00%

10.

63020

Víztermelés

2350

858

2350

100,00%

2350

858

2350

100,00%

11.

64010

Közvilágítás

8160

9318

8160

100,00%

8160

9318

8160

100,00%

12.

66010

Zöldterület

5365

1981

5365

100,00%

5365

1981

5365

100,00%

13.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

31423

25896

34836

110,86%

19760

17318

23206

117,44%

3063

2307

3030

98,92%

8600

6271

8600

100,00%

14.

72111

Háziorvosi alapell.

250

0

250

100,00%

250

250

100,00%

15.

72311

Fogorvosi alapell.

350

210

350

100,00%

350

210

350

100,00%

16.

74031

Család és nővéd.

110

0

110

103,77%

110

110

17.

76062

Település eü.

0

0

0

0,00%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0,00%

19.

82042

Könyvtár

6312

6944

7101

112,50%

3084

2472

3850

124,84%

478

302

501

104,81%

2750

4170

2750

100,00%

20.

82092

Közművelődés

5078

0

7101

139,84%

2016

0

3850

190,97%

312

0

501

160,58%

2750

2750

100,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

0

0

0,00%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

23.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0,00%

24.

56010

Komplex környezetvéd

0

401

100

0,00%

100

401

25.

107060

Egyes szoc.ell.

24725

24514

23060

93,27%

1500

4385

1500

34,21%

23225

26695

21560

92,83%

26.

Működési kiadás összesen

159162

158897

166183

104,41%

56222

60188

66101

117,57%

8715

7152

7522

86,31%

71000

64862

71000

100,00%

23225

26695

21560

92,83%

0

0

0

0

0

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

6935

1786

0

0,00%

1850

1689

5085

97

525

2.

13320

Köztemető fennt.

0

3207

0

0,00%

3207

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

15714

15567

46230

294,20%

9714

3506

13170

135,58%

6 000

12061

33 060

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

5.

413231

Közfoglalkoztatás

2139

3158

1259

58,86%

2139

3158

1259

58,86%

6.

45160

Közutak

14718

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

2905

0

2905

9.

63020

Víztermelés

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

37890

700

6350

3019

34871

700

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

295

0

295

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

0,00%

18.

82042

Könyvtár

230

0

0,00%

230

19.

82092

Közművelődés

0

0

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

39506

65563

48189

121,98%

20053

18009

14429

71,95%

11085

47029

33760

304,56%

525

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. módosított ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2 139

3 760

3 492

1 259

36,05%

2

Község városgazd.

5 850

3

Egyéb beruházások

11 564

20 763

14 517

13 170

90,72%

4

Kamera rendszer kialakítás

4 714

4 714

2 248

0,00%

5

Urnafal

5 000

5 400

5 355

0,00%

6

Hivatal irodabútor beszerzés

1 000

1 000

953

0,00%

7

Hivatal telefonhálózat kiépítés

350

350

330

0,00%

8

Informatikai eszközök beszerzés

500

500

460

0,00%

9

Gépkocsi beszerzés

500

10

Bölcsőde bejáró aszfaltozás

800

800

0,00%

11

Játszótér

5 000

5 500

12

Eszköz beszerzés Magyar Falu

2 999

13

Járdaépítés

6 000

14

Telek alakítás

421

0,00%

15

Egyéb gép, berendezés pl fogorvos

768

0,00%

16

DRV

3 182

0,00%

17

Kamerarenszer kialakítás

1 670

18

Összesen:

19 553

24 523

18 009

14 429

80,12%

10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felújításai

Ssz.

2020. évi eredeti előirányzat

2021. évi eredeti ei

2021.évi módosítás

2021. évi várható telj.

2022. tervezett ei

2022/2021 évi eredeti ei %-a

1

Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás

5 085

5 085

4 873

2.

Utak felújítása

14 348

13 472

2

Gyógyszertár II. ütem

6 000

6 000

6 195

0,00%

3.

Vis maior pályázat

20 237

22 488

3

Telek kialakítás (autómosó)

1 500

4.

Szolgálati lakás felújítás, érintésvédelem stb.

27 000

33 060

4

Gépek

700

5.

Összesen:

11 085

74 170

47 028

33 760

71,79%

11. melléklet

Az önkormányzat 2022 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a

1

Közfoglalkoztatás

20

20

18

90,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Könyvtár

2

1

2

100,00%

4

Község városgazd.

6

5

6

100,00%

5

Összesen:

29

27

27

93,10%

12. melléklet

2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások

Sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

6 700

2.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

5 500

3.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása

200

4.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

500

5.

Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása

500

Rendkivüli települési támogatás

10 460

6.

Szülési támogatás

250

7.

Művi meddővé tétel iránti támogatás

100

8.

Tüzifa természetbeni támogatás

3 000

9.

Egyéb rendkivüli települési támogatás

6 810

10.

Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás

300

11.

Egyéb támogatási formák

4 400

12.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 000

13.

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

900

14.

Köztemetés

2 500

15.

Összesen:

21 560

13. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi tervezett módosított előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021 évi eredeti előirányzat %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

390 174

464 943

503 455

458 829

117,60%

442 346

16 483

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

336 489

374 258

383 407

358 217

106,46%

341 734

16483

2. Közhatalmi bevételek

33 100

75 100

78 010

75 000

226,59%

75 000

3. Működési bevételek

20 185

15 185

42 038

25 210

124,89%

25 210

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

400

0

402

100,50%

402

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 139

56 202

57 452

1 259

58,86%

1 259

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 139

53 702

53 702

1 259

58,86%

1 259

2. Felhalmozási bevételek

2 500

3 750

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

232 235

232 235

84 658

256 334

110,38%

256 334

I. Belföldi finanszírozás bevételei

232 235

232 235

84 658

256 334

110,38%

256 334

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

232 235

232 235

84 668

256 334

110,38%

256 334

1.1. Működési célú

76 548

76 548

76 548

49 458

64,61%

49 458

1.2. Felhalmozási célú

155 687

155 687

8 110

206 876

132,88%

206 876

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

Bevételek összesen

624 548

753 380

645 565

716 422

114,71%

699 939

16 483

A. Költségvetési kiadások összesen

0

I. Működési költségvetési kiadások

461 201

522 878

466 524

518 057

112,33%

490 903

17 554

1. Személyi juttatások

108 452

115 297

108 530

128 281

118,28%

111 798

16 483

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 815

17 040

14 691

15 622

92,91%

14 551

1 071

3. Dologi kiadások

80 125

80 125

73 322

80 125

100,00%

80 125

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 225

29 423

26 695

21 560

92,83%

21 560

5. Egyéb működési célú kiadások

232 584

280 993

243 286

272 469

117,15%

262 869

9 600

5.1. Működési célú támogatások

224 408

247 329

260 857

116,24%

251 257

9600

5.2. Elvonások és befizetések

12

12

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

8 176

33 664

11 600

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

163 347

99 193

65 211

48 689

29,81%

38 689

10 000

1. Beruházások

20 553

25 023

18 183

14 929

72,64%

14 929

2. Felújítások

11 085

74 170

47 028

33 760

304,56%

23 760

10 000

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

149 676

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

3.3.1. Céltartalék

3.3.2. Vizi közmű fejl.

131 709

131 709

525

149 676

B. Finanszírozási kiadások összesen

12 264

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

12 264

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 264

Kiadások összesen

624 548

753 780

544 524

716 422

114,71%

679 268

37 154

14. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2023-2024-2025 évek gördülő tervezése

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható mód ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi eredeti előirányzat %-a

2023. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

390 174

464 943

503 455

475 657

121,91%

489 927

502 175

509708

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

336 489

374 258

383 407

358 217

106,46%

368 964

378 188

383860

2. Közhatalmi bevételek

33 100

75 100

78 010

75 000

226,59%

77 250

79 181

80369

3. Működési bevételek

20 185

15 185

42 038

42 038

208,26%

43 299

44 382

45047

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

400

0

402

100,50%

414

424

431

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

2 139

56 202

57 452

53 702

2510,61%

55 313

56 696

57546

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 139

53 702

53 702

53 702

2510,61%

55 313

56 696

57546

2. Felhalmozási bevételek

2 500

3 750

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

232 235

232 235

84 658

256 334

110,38%

264 024

270 625

274684

I. Belföldi finanszírozás bevételei

232 235

232 235

84 658

256 334

110,38%

264 024

270 625

274684

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

232 235

232 235

84 668

57 568

24,79%

59 295

60 777

61689

1.1. Működési célú

76 548

76 548

76 548

49 458

64,61%

50 942

52 215

52999

1.2. Felhalmozási célú

155 687

155 687

8 110

8 110

5,21%

8 353

8 562

8691

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

624 548

753 380

645 565

716 422

114,71%

737 915

756 363

767708

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

461 201

522 878

466 524

518 057

112,33%

533 599

546 939

555143

1. Személyi juttatások

108 452

115 297

108 530

128 281

118,28%

132 129

135 433

137464

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 815

17 040

14 691

15 622

92,91%

16 091

16 493

16740

3. Dologi kiadások

80 125

80 125

73 322

80 125

100,00%

82 529

84 592

85861

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 225

29 423

26 695

21 560

92,83%

22 207

22 762

23103

5. Egyéb működési célú kiadások

232 584

280 993

243 286

272 469

117,15%

280 643

287 659

291974

5.1. Működési célú támogatások

224 408

247 329

260 857

116,24%

268 683

275 400

279531

5.2. Elvonások és befizetések

12

12

13

13

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

8 176

33 664

11 600

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

163 347

99 193

65 211

48 689

29,81%

50 150

51 403

52174

1. Beruházások

20 553

25 023

18 183

14 929

72,64%

15 377

15 761

15998

2. Felújítások

11 085

74 170

47 028

33 760

304,56%

34 773

35 642

36177

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

154 166

158 020

160391

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

154 166

158 020

160391

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

3.3.1. Céltartalék

0

0

0

3.3.2. Vizi közmű fejl.

131 709

131 709

525

149 676

113,64%

154 166

158 020

160391

B. Finanszírozási kiadások összesen

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

12 264

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

12 264

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

12 264

0

0

0

Kiadások összesen

624 548

753 780

544 524

716 422

112,27%

737 915

756 363

767708

15. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési összevont maradványa

Ssz.

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2022.évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

232 235

256 334

16. melléklet

2022. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Bevételi

Kiadás

Önerő

Összesen

0

0

0