Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Hatályos: 2022. 04. 02

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

2022.04.02.

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a következőket a helyi piacok létesítéséről és üzemeltetéséről a következőket rendeli el rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Öttömös Község közigazgatási területén található Öttömös, 134/1. helyrajzi számú, valamint az Öttömös, Tanya 233. szám alatti, 062/34. helyrajzi számú helyi termelői piacok fenntartására, működtetésére és használatának rendjére.

(2) A rendelet személyi hatálya a piacok üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacokon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folyatókra és a piacok területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az alkalmi árusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény – egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.

2. A piac fenntartása

2. § (1) Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a lakosság jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően helyi termelői piacokat (továbbiakban: piacok) tart fenn és üzemeltet.

(2) Az önkormányzat ellátja a piacok üzemeltetését, jelen rendelet az az 1. mellékletében és a a 2. mellékletében foglalt üzemeltetési szabályzatok és házirendek szerint.

(3) A piacok rendezésének helyét, időpontját a helyben szokásos módon úgy kell közzétenni, és az érintett hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról az árusok és vásárlók, valamint egyéb érintettek kellő időben értesüljenek.

(4) A piacok rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az önkormányzat jól látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat.

(5) Az önkormányzat feladata a piacok üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének tisztántartása. Az önkormányzat gondoskodik különösen:

a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,

b) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c) a hulladék elszállításáról,

d) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,

e) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról.

(6) Az önkormányzat a piacokkal kapcsolatos egyes üzemeltetési feladatokat természetes, vagy jogi személy(ek)nek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság(ok)nak vállalkozásba adhatja.

3. A piacok helye és ideje

3. § (1) A piac helye:

a) Belterületi piac: Öttömös, 134/1. hrsz.

b) Tanyaközponti helyi termék piac: Öttömös, Tanya 233., 062/34. hrsz.

(2) A piac nyitva tartási ideje:

a) Belterületi piac: minden héten kedden és pénteken 600-1200 óráig.

b) Tanyaközponti helyi termék piac: minden nap 600-1600 óráig.

4. Piaci árusítás feltételei

4. § (1) A piacokon kistermelő, mezőgazdasági termelő (őstermelő) árusíthat, az Üzemeltetési Szabályzatokban meghatározott forgalmazható áruk körében.

(2) Az üzemeltető a piacokon árusítóktól az árusításra jogosító engedélyeket ellenőrizheti és szabálytalan árusítás vagy engedély nélküli árusítás esetén megtilthatja az árusítást, és az árusítót kitilthatja a piac területéről.

5. A piac rendjének fenntartása

5. § (1) A piacokon árusítók árusítóhelyüket kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, mindennemű szemetet és hulladékot összegyűjteni, és azt a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

(2) A piacok rendjét és a forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályok betartását a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 9. §-ban foglalt hatóságok ellenőrizhetik.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és a szankciók tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, a várási, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (VI.8.) EüM rendelet rendelkezései az irányadók.

(2) Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

7. §1

8. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.