Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 02. 17 - 2022. 08. 31

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.02.17.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131. §, valamint a 151. §-ban kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és az ellátásokat szabályozza.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, valamint a Gyvt. 4. §-ban meghatározott személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a gyermekétkeztetés vonatkozásában a Kállay Miklós Általános Iskolára is.

A gyermekek védelmének rendszere

3. § (1) A települési önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a) Természetbeni ellátás: gyermekétkeztetés

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátás:

ba) család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése

bb) gyermekek napközbeni ellátása keretében mini bölcsődei ellátás biztosítása

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulásban - a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott – Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ elnevezésű intézményen keresztül biztosítja.

Gyermekétkeztetés

4. § (1) Az önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata által működtetett Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést biztosít a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő kérelmére, tovább kezdeményezheti az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, illetve családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy, vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, továbbá a szünidei gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó.

(4) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában és mini bölcsődében, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott Kállay Miklós Általános Iskolában jogszabályi előírások szerint biztosítja.

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosító igazolásokat a szülőknek/törvényes képviselőknek a gyermek ellátását biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtaniuk

(6) Az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

(7) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

(8) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a 4. §.(1) bekezdésben szereplő Konyháról elvitel formájában biztosítja. A Konyha nyári, karbantartási munkálatok miatti leállása esetén az önkormányzat külső szervezet igénybevételével biztosítja a gyermekétkeztetési feladatot.

(9) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényhez kapcsolódó nyilatkozatot a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal szociális irodájához lehet benyújtani.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

5. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

Gyermekjóléti szolgáltatás

6. § (1) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39. § (2) bekezdésében nevesített feladatait társulási megállapodás alapján - Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott – Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ által biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

7. § (1) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását két intézményben biztosítja: a tankerületi központ által fenntartott Kállay Miklós Általános Iskolában, valamint a Kállósemjéni Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményben.

(2) A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását mini bölcsőde formájában biztosítja. A mini bölcsőde a Kállósemjéni Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményben működik, biztosítva önálló szakmai egységként történő működtetését. A mini bölcsőde fenntartója: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata.

(3) A mini bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja, és a kérelem elbírálásának szempontjai:

a) A gyermek felvételét az intézmény vezetőjénél az erre rendszeresített, a szülő/törvényes képviselő által kitöltött felvételi jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni. A felvétel egész évben folyamatos, de a férőhely függvénye.

b) Felvételkor előnyben részesül a gyermek a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

c) A gyermek mini bölcsődébe történő felvétele a szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával:

ca) a körzeti védőnő

cb) a házi gyermekorvos, vagy háziorvos,

cc) a család- és gyermekjóléti szolgálat

cd) a gyámhatóság is kezdeményezheti.

(4) A gyermek felvétele a (3) bekezdésben foglaltakat, az igénylés időpontját és a beérkezés sorrendjét is figyelembe véve történik. A felvételi kérelem alapján a felvételi sorrend kialakításánál előnyt jelent, ha a gyermek és szülője/törvényes képviselője Kállósemjénben bejelentett állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt lakcímkártyával igazolni tudja.

Térítési díjak

8. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító mini bölcsődében a szolgáltatások közül csak a gyermekétkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(3) Az intézményi térítési díjak mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §1

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletéhez

1. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az általa nyújtott élelmezési szolgáltatás intézményi térítési díját a következők szerint határozza meg:

2. A térítési díjak az Áfa összegét nem tartalmazzák.

1.) BÖLCSŐDE

435 Ft

2.) ÓVODA

410 Ft

3.) NAPKÖZI - 3 ÉTKEZÉS

515 Ft

4.) MENZA (EBÉD)

320 Ft

5.) MENZA (EBÉD) + TÍZÓRAI

420 Ft

6.) DIÉTÁS GLUTÉNMENTES

415 Ft

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.