Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 03 - 2022. 04. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.03.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontja, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

24.

1985

Ált. iskola konyha

Szent Mihály tér 10.

1703

100

1703”

2. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 40. sorral egészül ki:

(Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2)

40

1985

Ált. iskola konyha

Szent Mihály tér 10.

60

100

60”