Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Szomolya Község Önkormányzata a települési szilárd hulladékgazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 03. 31

Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Szomolya Község Önkormányzata a települési szilárd hulladékgazdálkodásáról

2022.03.31.

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szomolya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék (a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék), az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn Ezen tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Szomolya Község közigazgatási területének beépített vagy beépítésre szán területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület).

(3) A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a közszolgáltatási területen lévő ingatlan birtokosára, tulajdonosára, használójára, vagyonkezelőjére, természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, szervezetére (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki.

(4) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A gazdálkodó szervekre vonatkozóan kötelező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonattal egyező, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő neve, székhely címe, a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, bankszámlaszám, postázási címe

b) a szerződés tárgya,

c) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e) az ellenérték megállapítása, számlázása, a számla kiegyenlítésének módja és

f) a szerződés időbeli hatálya.

2. § (1) A közszolgatátás folyamatosságának biztosítását – az önkormányzattal megkötött kizárólagos szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett Borsod-Abaú-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (BMH Nonprofit Kft.) (a továbbiakban Közszolgáltató) – mint többségi állami és önkormányzati tulajdonú társaság – végzi.

(2) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékra. A közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött települési hulladékra, A lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra, továbbá a házhoz menő, szelektíven gyűjthető hulladékra.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. §. (1) bekezdés 1-50. pontokban foglalt értelmező rendelkezései az irányadóak.

3. § (1) Az ingatlanhasználó s közszolgáltatást hetente legalább egy alkalommal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó település hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja, a hulladékgazdálkodási ellátáshoz szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítja.

(2) Mentesül az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére történő, bejelentést követő hónap 1. napjától a közszolgáltatás díjának megfizetése alól:

1. Lakóingatlan esetében, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 3 hónapot meghaladó folyamatos távollétét bejelenti, 5 nappal a tárgynap kezdete előtt, a távolléti időtartam pontos megjelölésével, az önkormányzatnál és az ingatlant ezalatt az idő alatt más sem használja.

2. Az a.) pontban szabályozott mentesség iránti kérelmet, írásban az Önkormányzat hivatalában lehet előterjeszteni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell az ingatlanra vonatkozó jogosultságáról, arról hogy nem folytat szálláshely üzemeltetési tevékenységet. Amennyiben a kérelmező körülményei oly módon változnak meg, hogy a 2. § meghatározott feltételek alapján a menteségre nem jogosult, jogosultsága megszűnését haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az Önkormányzat Hivatalában. A kérelmet a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője igazolásával látja el, és ezt haladéktalanul a Szolgáltató felé továbbítja.

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgálati díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(4) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(5) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.

(6) Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen. Ebben az esetben az ingatlanhasználó köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet beszerezni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg a gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.

(9) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(10) A közszolgáltatási díj kiszámlázására és a díj beszedésére 2016. április 1. napját követően a Ht. 38§ (2) bekezdés és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016.(III.31.) Kormányrendelet 8. fejezet előírása alapján NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló Szerv.), (székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 13. Cg.01-10-048725, adószám: 25456790-2-41) jogosult.

4. § A közszolgáltatás területén a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére, hogy, magánszemély esetében: a 60 literes és 120 literes, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és intézmény esetében: 120 literes, 1100 literes tárolóedény közül választhasson.

5. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:

a) engedélyeket, minősítéseket és megfelelőségi véleményt megszerzi;

b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja;

c) szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képesítésű szakembert alkalmazza.

(2) A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggésben.

(3) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához a 2016. 03. 31-ig teljesített hulladékgazdálkodási szolgáltatás után járó közszolgálati díj behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételéhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

(4) A Közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím), valamint adóazonosító jelet, e-mail címet, telefonszámot kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően, vagyis kintlévőség megtérülésének időpontjáig.

(5) A természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók adatszolgáltatási kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesítik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékig.

(6) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.

6. § (1) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a 2016. 03. 31-ig keletkezett díjhátralékok behajtására használja fel.

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

(5) A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni

7. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt legalább 3 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.

8. § (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles biztosítani.

(2) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedény a Közszolgáltató ügyfél szolgálati irodájában (3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.) megvásárolható.

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(4) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult

a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt;

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó többlet teleülési hulladékát a gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre acélra rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti.

9. § (1) A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az ingatlanhasználótól elszállítani. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. A közszolgáltatási területen a hulladékszállítás rendje – a teleülési szilárd hulladék, valamint a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában – a település körzeteiben a 2. mellékletben foglalt utcajegyzék alapján történik.

(2) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának a munkaszüneti napok miatti áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően saját és az Önkormányzat honlapján (www.szomolya.net) történő közzététel útján értesíti.

(4) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti.

10. § (1) A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtő edényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés közben történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt a gyűjtőedény javításáról, cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni.

11. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A. §-ban foglaltak alapján történik.

(2) A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék heti rendszeres és a lombhulladék évi kétszeri elszállításának ártalmatlanításának költségét is.

(3) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgatátatás nyújtását, valamint a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

(4) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti ki.

(5) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot és hátralékkezelési költséget érvényesíthet.

(6) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó Koordináló Szervnél erre rendszeresített ügyfélszolgálati lehetőségén keresztül, írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

12. § (1) A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter.

(2) A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a Ht. rögzíti.

(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére.

(4) A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik.

13. § (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.

(2) A gyűjtőedényt közterületen elhelyezni agy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó önkormányzati rendelet megtartásával, az ott szabályozott közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert közterületen, az edény hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

(4) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától, legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után még aznap köteles onnan visszavinni, kivéve a (2) bekezdés alapján engedélyezett. A hulladék elszállítását a Közszolgáltató reggel 6.00 és este 20.00 óra között végzi.

(7) A gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg

b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg

d) 120 literes zsákban elhelyezhető legfeljebb 20 kg

e) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg

f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg

(8) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

(9) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést e akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.

(10) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató elhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési időpontra.

(11) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése sor esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(12) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett hulladékát a mezőkövesdi hulladékátrakó (hrsz. 0225/3) telepre annak nyitvatartási idejében személygépkocsival, vagy a személygépkocsijához csatolt utánfutóval, ún. könnyű pótkocsival maga is elszállíthatja, és ott kezelésre átadhatja.

14. § (1) Nem helyezhető el gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(3) Az elkülönített gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhetők el a gyűjtőedényben az alábbi újrahasznosítható hulladékok:

a) papír

b) műanyag

c) fém csomagolási hulladék

d) kevert csomagolási hulladék.

15. § (1) A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az a szolgáltatást igénybevevő köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette.

(2) A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást igénybevevő a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles megtéríteni.

16. § (1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) gyűjtőszigetek működtetésével,

c) vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(2) A hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat valamint kevert csomagolási hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére vonatkozóan ezen rendelet 17. §-a szerint kell eljárni.

17. § Ez a rendelet 2022. március 31-én lép hatályba.