Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2000. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

környezetvédelemről

Hatályos: 2002. 11. 22 - 2005. 12. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2000. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

környezetvédelemről

2002.11.22.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, valamint a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjára hivatkozva, a törvény 58.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Szarvas Város közigazgatási területén biztosítsa az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét szolgáló előírásokat az alábbi fejezetek szerint.
I. Település tisztaságának védelme
II. Belterületek parkosítása, fásított és zöldterületek védelme
III. Levegőtisztaság-védelem
IV. Föld- és vízvédelem
V. Zaj- és rezgésvédelem
VI. Önkormányzat környezetvédelmi alapja
VII. Szabálysértési rendelkezések
VIII. Záró rendelkezések

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szarvas Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(2) E rendelet a háztartási tüzelés, valamint az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokat tartalmazza1.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:
- térzene, mutatványos tevékenység, lakodalmak,
- művelődési intézmény, cirkusz, varieté,
- játékterem,
- üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping,
- sportpálya,
- autóbusz állomás,
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések működésére.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:
- mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik,
- amely a természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása) származik.

Alapfogalmak

3. § E rendelet alkalmazásában:
1) környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
2) környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
3) természeti erőforrás: a – mesterséges környezet kivételével – társadalmi szükségletek kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;
4) környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata;
5) környezet igénybevettsége: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata mértéke;
6) környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása;
7) környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási hatérértéket meghaladó terhelése;
8) környezetszennyezettség: a környezetnek vagy valamely elemének a környezetszennyezés hatására bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető állapot;
9) környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység;
10) környezetkárosítás: az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik be;
11) környezetkárosodás: a környezetnek, vagy valamely elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti;
12) környezetveszélyeztetés: az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosítást idézhet elő;
13) környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele következtében bekövetkezett változás;
14) hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet;
15) érintett: azon személy, szervezet aki, vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;
16) kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban, vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást;
17) szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan – jogszabályban meghatározott – mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása – a mindenkori tudományos ismeretek alapján – környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;
18) megelőzés: a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától;
19) környezetvédelem? olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása;
20) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;
21) veszélyes hulladék: a 2.számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;
22) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék;
23) folyékony hulladék: a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
24) gyártó: a termék előállítója, illetőleg a külföldi gyártó esetén importálja;
25) termelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege összetétele megváltozik;
26) hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;
27) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
28) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;
29) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;
30) begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőponton, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;
31) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;
32) kerti hulladék: a falomb (avar) a kaszalék és a nyesedék.2

I. Fejezet

TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁNAK VÉDELME

A települési hulladék fogalma alá tartozó hulladék kezelésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat Szarvas Város Önkormányzatának külön rendelete állapítja meg.3

A települési hulladék fogalma alá nem tartozó hulladék kezelése, szállítása és ártalmatlanítása

4. § (1) A települési hulladék fogalma alá nem tartozó hulladékot a szabványos hulladékgyűjtő tartályba rakni tilos. Ennek elszállíttatásáról az köteles gondoskodni, aki a települési hulladék fogalma alá nem tartozó hulladék keletkezéséért felelős. Ha a felelősség nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa, bérlője, kezelője köteles arról gondoskodni.

(2) Rothadó, vagy bűzös hulladék elszállításáról azonnal gondoskodni kell. Havat, jeget csak akkor kell elszállítani, ha azt az ingatlanon megfelelően elhelyezni nem lehet.

(3) Az állattartással kapcsolatos előírásokat Szarvas Város Önkormányzatának külön rendelete határozza meg.

(4) Az épületbontásból kikerülő vagy egyéb törmeléket a KOMÉP Kft. által kijelölt mély fekvésű területek feltöltésére lehet felhasználni. A közterületen felhalmozódott törmeléket az építés, bontás befejezése után a tulajdonos, illetve az előidéző köteles haladéktalanul elhordani, illetve elhordatni a KOMÉP kft. által kijelölt mély fekvésű területre vagy a hulladéklerakó telepre

(5) Árnyékszék, valamint csatornák tisztításából kikerülő vagy egyéb bűzös anyagok csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szállíthatók. Árnyékszékből kikerülő anyagokat, valamint az állati trágyát lehetőleg a kora hajnali órákban kell kiüríteni és szállítani.

(6) Szállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjön, a szállítmányból ne hullhasson por, bűz és csepegés ne keletkezzen.

(7) Ha bármilyen anyag elszállításánál vagy fel- és lerakásánál a közterület időleges szennyeződése nem kerülhető el, akkor a szennyeződés előidézője köteles nyomban a közterületet saját költségén, kifogástalanul tiszta állapotba hozni és a szennyeződést okozó anyagokat eltávolítani.

(8) Állatoknak szálastakarmánnyal való etetése, legeltetése közterületen tilos!

Települési szilárd hulladék lerakóhely

5. § (1) A hulladéklerakó helyen a hulladéklerakó telep kezelője köteles a lerakott hulladék megfelelő takarásáról, a rendszeres légyirtásról és a rágcsálók írtásáról valamint a telep gondozásáról gondoskodni.

(2) A hulladéklerakó telep üzemeltetője köteles a nyitva tartás ideje alatt a telep felügyeletéről, a nyitvatartáson túli időszakban a telep zártságáról gondoskodni.

(3) A hulladéklerakó telephely bejáratánál ki kell függeszteni az üzemeltetéssel kapcsolatos információkat. (pl. nyitva tartás, lerakás helye, módja, stb.)

(4) A városi hulladék-lerakóhelyre csak Szarvas város közigazgatási területén keletkezett hulladékot szabad szállítani. Szarvas város közigazgatási területén kívül keletkezett hulladékot csak Szarvas Város Önkormányzatának külön engedélyével fogadhatja a hulladéklerakó telep üzemeltetője.

(5) A hulladéklerakó telepen az oda beosztott dolgozók irányítása mellett a megvalósuló szelektív gyűjtés rendjének megfelelően kell a beszállított hulladékot külön-külön lerakni. (Pl. fém, gumi, kartonpapír, fű, fanyesedék, avar, stb.)

(6) A hulladéklerakó telephelyre települési hulladékot szabad beszállítani. A hulladéklerakó helyre rotálási mellékterméket, szerves trágyát, egyéb mezőgazdasági mellékterméket, állati hullát és egyéb veszélyes hulladékot beszállítani tilos!

(7) A hulladék befogadásának, ártalmatlanításának díját a hulladéklerakó kezelőjének telephelyén kell a lerakást megelőzően bizonylat, számla ellenében befizetni

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

6. § (1) a) Az ingatlant határoló gyalogos közlekedésre szolgáló gyalogút, járda és a mellette lévő burkolatlan terület (árok) tisztántartása a tulajdonos, használó, kezelő - olyan házaknál ahol a tulajdonos, kezelő nem lakik ott, az ingatlan bérlőinek kötelessége. A burkolatlan közutak belterületi szakasza mentén lévő épületek tulajdonosai kötelesek a közút középvonaláig terjedő területet tisztántartani. Ez a kötelezettség a telekre, bekerített vagy bekerítetlen, illetve használaton kívüli belterületi ingatlanra is kiterjed.
b) Olyan járdaszakaszokon, amely mellett közvetlen magántulajdon, intézmény nem található, a szemét és hó eltakarítása, jégmentesítés a KOMÉP Kft. feladata.

(2) Lakótelepek gyalogjárdáinak tisztán tartásáról, hó- és jég mentesítéséről azon háztömb lakói kötelesek gondoskodni, akiknek közlekedését a járdaszakasz szolgálja, az ingatlan előtt húzódik vagy az ingatlan bejáratához bekötőjárdaként vezet.

(3) Az ingatlant érintő gyalogutat, járdát le kell tisztítani. Az összesöpört szemetet háztartási szemétként kell kezelni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés alatt kötelezetteknek a gyalogút (járda) mellett felburjánzó gazt is irtani kell olymódon, hogy az útburkolat ne károsodjon.

(5) Gondozatlan gyalogút (járda) tisztántartását, hó eltakarítását stb. a Polgármesteri Hivatal - birság kiszabása mellett - kötelezettek költségén elvégeztetheti.

(6) Ahol a gyalogközlekedésre szánt útterület - a közlekedésre szolgáló területtől felismerhetően elkülönítve nincs, - ott az ingatlan hosszában legalább 1 méter széles területsávot kell gyalogútnak tekinteni.

(7) Az (1) bekezdés alatt kötelezetteknek ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, gyalogjárót stb.) fel kell hinteniük, a felhintéshez olyan anyagot lehet használni, amely nem környezetszennyező (pl. fűrészport, homokot, hamut stb.)

(8) Az üzlethelyiségek, valamint más elárusítóhelyek, szórakozóhelyek és vendéglátóipari egységek járdaszakaszainak állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdarész behintéséről, portalanításáról az üzlet, elárusítóhely üzemeltetője köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből keletkezett-e vagy sem. Az olyan üzlethelyiségek, valamint elárusítóhelyek előtti gyalogutat, ahol az üzlethelyiség, illetve elárusítóhely fölött társasházi lakások vannak, a nyitvatartási időn kívül a társasház lakói egyetemlegesen kötelesek tisztántartani.

(9) Az üzlethelyiségek, valamint más elárusítóhelyek, szórakozóhelyek és vendéglátóipari egységek előtt a közterületen a szemétgyűjtő edény beszerzéséről és rendszeres ürítéséről a tulajdonos, bérlő, üzemeltető saját költségén köteles gondoskodni.

(10) Az utcai árusoknak a részükre kijelölt helyet, valamint közvetlen környékét 5 m-es körzetben tisztán kell tartaniuk. Az árusításból keletkező hulladékot megfelelő gyűjtőedényben kell összegyűjteniük.

(11) Közterületen, parkban, ligetben, piacon hirdetést, plakátot, közleményeket csak arra kijelölt helyen, a szarvasi KOMÉP Kft. által engedélyezett módon térítés ellenében lehet kihelyezni.

(12) Falakra, buszmegálló építményekre, parkok bútorzatára, villany-, gáz-, telefon- és egyéb szerelvénydobozokra hirdetményt, plakátot, közleményeket kiragasztani tilos.

(13) Reklámtáblák kihelyezésének módját, lehetőségét külön rendeletben foglaltak szabályozzák.

7. § (1) Közterületeken kül- és belterületeken, sportolás céljára szolgáló területeken a köztisztaság megóvása és balesetek elkerülése érdekében szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, eldobni, tárolni tilos!

(2) A közforgalom célját szolgáló útra, kerékpárútra, ezek mellett lévő csatornába, árokba, szennyező, vagy egyéb egészségre ártalmas anyagot (szennyvizet, mosogatólevet, stb.) kiönteni, közterületen gépkocsit mosni tilos!

(3) Közterületen tilos olyan anyagot tartalmazó szemét, állati hulla, hulladék, stb lerakása, vagy tárolása, amely a környék levegőjét megfertőzheti, bűzösítheti, vagy élősdieket termel.

(4) Közterületen és magánterületen tilos olyan anyagok tárolása, raktározása vagy végleges lerakása, amely az időjárás hatására, - közegészségügyi szempontból - veszélyessé válhat. Közterületen, illetve a forgalom céljára nyitva álló magánterületen - hatósági engedély nélkül - bármilyen szemét, törmelék vagy egyéb anyag lerakása tilos!

(5) Közterületen szemetet és hulladékot csak erre a célra rendszeresített és felállított tartályokba szabad bedobni.

(6) A közforgalom célját szolgáló utak, terek, sétányok és kiépített parkolók területén keletkező szemét és hó eltakarításáról a KOMÉP Kft. köteles gondoskodni.

Kút, ivóvíz

8. § (1) A kút környékét úgy kell kialakítani, hogy abba az elcsurgó víz ne folyhasson vissza. A csurgó víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell. E kötelezettség a kút fenntartóját terheli.

(2) Ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók mellett állatok itatása, gépjármű mosása és bárminemű szennyező anyag elhelyezése vagy gumicső közkifolyóra történő csatlakozása, valamint az onnan való locsolás tilos!

(3) Ivóvizet szolgáltató kutak, vízmű telepek közvetlen környezetében állattartó egységek tartására a védőtávolságot külön eljárásban – az érintett szakhatóságok bevonásával – esetenként kell meghatározni.

Intézményi területek védelme

9. § (1) A lakosság az önkormányzati intézmények (továbbiakban: intézmények) igénybevétele során köteles a rendelet környezetvédelemre vonatkozó előírásait betartani.

(2) Az intézmények területén szemetelni tilos!
Az intézményeket csak nyitvatartási idő alatt, a házirend, illetve a működési szabályzat betartásával lehet igénybe venni. Az intézmények területére nyitvatartási idő után, az intézményvezető engedélye nélkül, akarata ellenére bemenni vagy ott tartózkodni, a berendezési tárgyakat, tartozékokat használni, rongálni úgyszintén tilos!

(3) Az intézmények területén rendezett állatkiállításhoz az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélye szükséges.

II. Fejezet

A belterületek parkosítása, fásított és zöldterületek védelme

10. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Park, parkosított terület: A közterületen lévő fákkal, cserjével betelepített terület.

b) Közhasználatú zöldterület: Virággal, cserjével betelepített terület és valamennyi füvesített terület, függetlenül attól, hogy magánház, vagy közintézmény előtt van.

c) Utcai fa, liget: Közterületen lévő út menti összefüggő fasor, egyedülálló fa.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a lakóépületek udvarán, kertjében lévő fákra, zöldterületekre.

11. § (1) Parkokat és játszótereket a lakosság időkorlátozás nélkül, rendeltetésüknek megfelelően használhatja.

(2) Kivételes esetekben engedélyezhető a parkok rendeltetéstől eltérő használata (gyűlés, kiállítás, stb.). Az engedélyt a jegyző - az eset összes körülményeire tekintettel - adja ki. A kijelölt területet a használat után az igénybevevő köteles eredeti állapotába helyreállítani, ha ez nem lehetséges, úgy az okozott kárt meg kell téríteni.

(3) Az ideiglenes használat ideje alatt a használó:
- fát, cserjét nem vághat ki,
- a növényzet megóvásáról és szakszerű gondozásáról köteles gondoskodni.

(4) Parkban, játszótéren virágot szedni, a növényzetet megcsonkítani vagy kipusztítani tilos!

(5) Közterületen, közparkban tilos járművel zöldterületre felhajtani, az utak mellett közterületen parkolni.

12. § (1) A közparkok gondozása, fenntartása és védelme, a közhasználatú zöldterületeken fák gallyazása, cserjék, bokrok nyírása a KOMÉP Kft. feladata.

(2) a) Az ingatlan előtti közhasználatú zöldterületek füvének nyírása, illetve kaszálása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy használójának a feladata.
b) Az ingatlant határoló gyalogút, járda melletti zöldterület, árok, útpadka füvének nyírása, illetve kaszálása az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának feladata. A kaszálásból, nyírásból származó növényi hulladékot bejelentésre a KOMÉP Kft. elszállítja (ömlesztve vagy zsákos állapotban).

(3) A zöldterületek gondozása magában foglalja a rendszeres növényápolást, cserjék, bokrok nyírását, a kiszáradt, kipusztult növényzet pótlását, füvesített terület gyomtalanítását, kaszálását.

(4) Ingatlanok előtt lévő bokrok, cserjék nyírását, fák szakszerű gallyazását az ingatlan tulajdonosa - a levágott gally ellenében - elvégezheti, a KOMÉP Kft-vel egyeztetett módon és időpontban.
Amennyiben a levágott gallyra nem tart igényt, köteles a KOMÉP Kft-nek jelezni, aki a gally elszállításáról gondoskodik.

(5) Tilos az ingatlan előtti közterületen haszonnövények termesztése (burgonya, répa, napraforgó stb.)

(6) Tilos az ingatlant előtti zöldterületre a magántulajdonú ingatlanon keletkezett növényi hulladékot kirakni, ott tárolni.

(7) A magántulajdonú ingatlanon keletkezett gally , nyesedék, növényi maradvány végleges ártalmatlanításáról, felhasználásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának, kezelőjének kell gondoskodni.

13. § (1) a) Utcai fát csak indokolt esetben a jegyző engedélye alapján lehet kivágni. Az engedélyben kikötendő a pótlás módja és mértéke. A kivágott fa teljes egészében - ellenérték nélkül - az engedélyest illeti meg.
b) Minden kivágott fa helyett azonos értékű vagy értékesebb fafaj ültetése kötelező.

(2) Utcai fát és növényzetet károsítani, rongálni, virágait szedni tilos!

III. Fejezet

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

14. §4

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

15. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak olyan tüzelőanyagot lehet égetni, amelyre a tüzelőberendezést gyártották vagy engedélyezték.

(2) A fűtőberendezésekben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

16. §5

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

17. §6 (1) A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) A kerti hulladékot indokolt esetben, külön jegyzői engedéllyel lehet égetni megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén 8.00 – 18.00 óra közötti időszakban, az országosan elrendelt égetési tilalom idejét kivéve.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(4) A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből parázs őrizetlenül ne maradjon. Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy egyéb hatásos módon el kell oltani.

(5) Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék eltávolításáról elhelyezéséről az égetést végző személy köteles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen végzi az égetést. Közterületen csak az végezhet égetést, aki a közterület gondozására köteles.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

18. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad gyűjteni és szállítani.

(4) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.

(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén – figyelembe véve légvezetékek és földben húzódó vezetékek nyomvonalát – a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.

Parlagfű elleni védekezési szabályok

19. § (1) az egyes ingatlanterületek parlagfűmentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége.

(2) A parlagfű írtását valamennyi területen, művelési ágtól függetlenül a tulajdonos köteles annak virágzása előtt elkezdeni és folyamatosan végezni. )Az allergiát okozó parlagfű virágzási ideje júliustól szeptemberig tart.)

(3) A tulajdonos köteles továbbá az ingatlana előtti közterület parlagfű-mentesítését elvégezni, beleértve a nyílt vízelvezető árkot is. A tulajdonos parlagfű-mentesítési kötelezettsége a tömb és úszótelkek esetében az épület utcafronti szakasza valamint az úttest közötti területig, továbbá a két épület közötti közterület felelzővonaláig terjed. A társasházi ingatlanok esetében a társasház a társasház ügyeinek vitelével megbízott közös képviselő a tulajdonosokkal egyetemlegesen felel a parlagfű mentesítésért.

(4) A területen található parlagfű irtását elsősorban – a környezet kímélése érdekében – mechanikus eszközökkel (kapálás, kaszálás) ill. engedélyezett gyomirtó szerekkel kell végezni.

(5) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. a lakosságot a parlagfűvel kapcsolatos tudnivalókról (megjelenés ideje, lehetséges irtási mód) tömegkommunikációs eszközökön keresztül, a Polgármesteri Hivatalnak időben kell tájékoztatnia.

(5) Magán- és közterületen a parlagfű irtását az Önkormányzat által erre a feladatra felhatalmazott szervezet, illetve közterület-felügyelők ellenőrzik.

IV. Fejezet

VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM

20. § (1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.

(2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban a víz mozgását gátolni tilos.

(3) a) Tilos az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalevet, iszapot, vegyszermaradékot, stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, felszíni vízbe, felszín alatti vízbe, illetve talajba juttatni. A csapadékvíz-elvezető árkokat, csatornákat a KOMÉP Kft. köteles karbantartani, de ezek rendszeres tisztántartása az ingatlantulajdonos kötelessége. Új kapubejáró létesítésénél mind a csőáteresz, mind a kapubejáró építése az ingatlan tulajdonosának feladata és kötelessége. Az ingatlantulajdonos kapubejáró építésénél a csőáteresz méreteit valamint annak folyás fenékszintjét a KOMÉP Kft-től köteles megkérni.
b) Az úttest alatti átereszek tisztítása és karbantartása a gazdálkodó szervezet feladata.

(4) Csapadékvizet tilos szennyvízcsatornába bevezetni.

(5) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről gondoskodnia kell.

(6) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell arra, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

(7) Szarvas város közigazgatási határain belül a Békésszentandrás – Szarvas Holt-Körös partélétől számított 100 m-es sávban teljes állattartási tilalmat kell érvényesíteni haszonállatokra.

21. § (1) A többszintes lakóházak, intézmények, üzemek építésénél az építés megkezdése előtt gondoskodni kell a termőföld védelméről, attól függetlenül, hogy az kinek a tulajdona.
A termőföldet lehetőleg a kitermelés helyén vagy annak közelében kell felhasználni.

(2) A talajt szennyező anyagok megsemmisítése a szennyező anyagot termelő kötelessége.

(3) A nem művelt földterületek (utak, útszegélyek, árokpartok stb.) kultúr állapotban tartásáról, fásításáról a területek tulajdonosainak, kezelőinek folyamatosan gondoskodni kell.

V. Fejezet

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

Zeneszolgáltatással kapcsolatos szabályok

22. § (1) A vendéglátóipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat, - a hangosító berendezéseket is beleértve – a jegyző látja el.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések közterületen történő működtetéséhez, élőzene szolgáltatásához hatósági engedély szükséges.

(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni.

(4) Az engedély iránti kérelmet a berendezés tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját. Engedély hiányában a tevékenység nem folytatható. Határérték megállapítása a jegyző hatásköre, bizonyítási teher a kérelmezőé.

(5) A rendelet hatálybalépését megelőzően a már működő hangosító berendezések további üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet a rendelet hatálybalépését követő 90. napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője.

(6) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértéke jelentős hatást gyakorol (technológiai megváltoztatása, zajos gépek üzembe helyezése, vagy leállítása, stb.) 30. napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegyzőnek.

Utcai zenészek működése

23. § (1) Utcai zenélést végezhetnek a település hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő vagy spontán szerveződő zenészcsoportok, zenészek, a jegyzőtől beszerzett engedély birtokában.

Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok

24. § (1) A város belterületén belül tilos:

a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása

b) zajt keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) végzése 20.00 – 7.00 óra között

(2) Zajjal járó ipari, kisipari tevékenység engedéllyel és a határértékek betartásával végezhető.

(3) közterületre irányuló hangszórás – hangosító berendezéssel – csak a jegyző engedélyével folytatható

25. § (1) 7Zaj-és rezgésvédelmi ügyek eljárása során a 8/2002.(III.22.)KöM-EüM együttes rendelet szabályait kell alkalmazni

(2)8

(3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után – az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint megállapítására a hatóság felhívását követő 15 napon belül.

26. § E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró vagy más műsorforrás, műsorszóró berendezés.

VI. Fejezet

ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA

A Környezetvédelmi Alap létrehozása

27. § (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

e) a zöldfelület gazdálkodás,

f) a természeti értékek megóvása,

g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

A Környezetvédelmi Alap bevételei

28. § (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:

a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,

b) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

c) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege,

d) benyújtott pályázatokon elnyert összegek,

e) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása

29. § (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a település környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis-létesítése stb.)

b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,

c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d) zaj- és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, mérőműszer beszerzése stb.)

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme,

g) talaj védelme,

h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

i) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

30. § (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel a rendelet 32. §-ában foglaltakra.

(2) A Környezetvédelmi Alapból környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.

(3) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a településen végez az Alap céljaival egybeeső tevékenységet.

(4) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 50 %-a használható fel.

(5) A pályáztatás rendjét a Képviselő-testület határozza meg.

VII. Fejezet

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

31. §9 Aki a rendeletben foglalt környezetvédelmi előírásokat megszegi, és a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik szabálysértést követ el, melyet A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 148.§ (1) bekezdése alapján kell elbírálni.

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

31/A. §10 (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, illetőleg tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, az e rendeletben és a külön jogszabályokban meghatározott (büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi) felelősséggel tartozik.

(2) Aki a környezet védelmét szolgáló jogszabályokban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megszegi vagy a megállapított határértéket túllépi – az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlődéséhez igazodó, külön jogszabályban megállapított környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.

(3) A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Egyidejűleg Szarvas Város Önkormányzatának Szarvas város települési környezet-védelméről szóló, többször módosított 10/1991. (IX. 02.) sz. rendelete hatályát veszti.

4. melléklet11

1

Módosította a 23/2002.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2002.XI.22-től

2

Módosította a 23/2002.(XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2002.XI.22-től

3

Módosította a 23/2002.(XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2002.XI.22-től

4

Hatályon kívül helyezte alcímével együtt a 23/2002.XI.22.) önkormányzati rendelet 8.§ Hatálytalan 2002.XI.22-től

5

Hatályon kívül helyezte alcímével együtt a 23/2002.XI.22.) önkormányzati rendelet 8.§ Hatálytalan 2002.XI.22-től

6

Módosította a 23/2002.(XI.22.)önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos 2002.XI.22-től

7

Módosította a 23/2002.(XI.22.)önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos 2002.XI.22-től

8

Hatályon kívül helyezte alcímével együtt a 23/2002.XI.22.) önkormányzati rendelet 8.§ Hatálytalan 2002.XI.22-től

9

Módosította a 23/2002.(XI.22.)önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos 2002.XI.22-től

10

Beiktatta alcímével együtt a 23/2002.(XI.22.) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos 2002.XI.22-től

11

Hatályon kívül helyezte a 23/2002.(XI.22.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatálytalan 2002.XI.22-től.