Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

Hatályos: 2022. 04. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról

2022.04.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében kapott felhatalmazás alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedés-biztonsági, valamint tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésétől eltérő használatának rendjét, a közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó eljárási rendet, megállapítják a közterülethasználati díj mértékét és megfizetésének módját, szankcionálják az engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterülethasználatot.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Keszthely Város közigazgatási területén lévő közhasználatra szolgáló minden Keszthely Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló területen végzett útfelbontásra, bontási tevékenységre.

(3) A rendelet hatálya alá tartozik minden olyan terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá arra a magánterületre, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat (különösen: zöldterületek, parkok, játszóterek, beépítetlen területek).

3. Közmű-koordináció

3. § (1) A közterületen elhelyezett közművek, elektromos és hírközlési hálózatok kezelői Keszthely Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felkérésére kötelesek tájékoztatást adni rövid- (1 éves) és középtávú (5 éves) út- és közműhálózat-fejlesztési, korszerűsítési, valamint felújítási terveikről.

(2) A közterületen elhelyezett közművek, elektromos és hírközlési hálózatok kezelői a közútkezelő felhívását követő 30 napon belül kötelesek a következő egy évre vonatkozó közterület-bontási tervüket éves ütemezésben az Önkormányzatnak benyújtani.

(3) Az állami közutak kezelője és az Önkormányzat terveinek egyeztetése céljából a közterület-bontási terveknek a nem önkormányzati tulajdonú közterületeket – városon átvezető országos utakat - érintő bontási igényeket is tartalmaznia kell.

(4) Nem kell rövid távú közterület-bontási tervet benyújtani a közmű-, elektromos és hírközlési hálózatra történő rákötéshez, illetve a legfeljebb két ingatlant ellátó, az utcai telekhatárral azonos hosszban megépíthető út- és közműépítéshez.

4. § (1) A következő évre vonatkozó, rövidtávú burkolatbontási tervek összehangolása érdekében az Önkormányzat évente egyeztető tárgyalást tart (közmű-koordináció).

(2) Az éves egyeztető tárgyalásra meg kell hívni:

a) a közterületen elhelyezett közművek, hírközlési hálózatok kezelőjét (a továbbiakban: beruházó),

b) az állami közút kezelőjét,

c) a közlekedési hatóságot,

d) a Keszthelyi Rendőrkapitányságot,

e) a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. illetékesét,

f) a helyi, autóbusszal végzett közösségi közlekedési feladatot ellátó közszolgáltatót,

g) az illetékes Kormányhivatal örökségvédelemmel foglalkozó osztályának képviselőjét,

h) a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeit.

5. § (1) Az Önkormányzat a közmű-koordinációt követően a bontási tervet benyújtók adatszolgáltatása alapján köteles a város éves közterület-bontási tervét elkészíteni és a 4. § (2) bekezdésében felsoroltaknak megküldeni.

(2) A város éves közterület-bontási tervének tartalmaznia kell:

a) a beruházó megnevezését és címét,

b) a bontást végző (kivitelező) megnevezését és címét (amennyiben ismert),

c) a közterületbontás céljának megjelölését,

d) a tervezett közterületbontások pontos helyét (utca, házszám vagy helyrajzi szám megjelölésével),

e) a felbontandó közterület fajtáját,

f) a munkálatok tervezett kezdésének és befejezésének időpontját,

g) több utcát érintő, vagy 500 méternél hosszabb nyomvonalú bontás esetén ütemtervet.

(3) Amennyiben a bontási tervtől eltérően kerül sor a bontásra, a bontást végzőt e rendelet előírásainak megfelelően helyreállítási kötelezettség terheli, illetve a bontást be kell jegyezni a közmű nyilvántartásba.

6. § (1) A beruházó minden év március 31-éig, de legkésőbb a bontási munkák megkezdése előtt 30 nappal köteles tájékoztatni a közterülettel szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit vagy kezelőit (társasház esetén a közös-képviselőt) a közműépítésről, -felújításról annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosok bármely közműbekötési, kapubejáró-létesítési szándékukat a burkolatépítés (helyreállítás) előtt megvalósíthassák. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a 15. §-ban foglaltak szerinti helyreállítási kötelezettség leírását.

(2) Nagyobb útépítési, korszerűsítési, magas- és mélyépítési, közműépítési és felújítási, illetve áthelyezési munkálatok megkezdése előtt a beruházónak az érdekeltek bevonásával munkaegyeztető tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre történő elvégzésének és műszakilag helyes végrehajtásának biztosítása érdekében. A munkaegyeztető tárgyalásról emlékeztetőt kell készíteni, amely ütemezve tartalmazza az egyes részmunkák megkezdésének és befejezésének időpontját.

4. Közműnyilvántartás

7. § (1) A közterületbontás során feltárt, illetve a közműépítés során létesített vezetéket a beruházónak be kell méretni és a bemérési helyszínrajz 1-1 példányát a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának át kell adni szerkeszthető DWG vagy SHP formátumban, ennek megtörténte a műszaki átadás-átvétel feltétele.

(2) A bemérés megtörténtéig a munkaárok nem temethető vissza.

(3) A bemérés költségei a közműtulajdonost, illetve a közműkezelőt terhelik abban az esetben, ha a városi közműtérképen vagy egyéb közműnyilvántartásban az adott közmű nem, vagy nem a megadott helyen szerepel.

(4) Egyéb esetben a bemérés költségei az engedélyest terhelik.

5. Közterület-bontási engedély

8. § (1) Keszthely Város Önkormányzatának tulajdonában álló közút, közterület felbontása - függetlenül annak burkolatától - csak hatósági döntéssel meghozott, végleges közterület-bontási engedély (a továbbiakban: közterület-bontási engedély) valamint - amennyiben az díjköteles - az abban foglalt közterület-bontási díj megfizetését igazoló irat birtokában lehetséges.

(2) A közterület-bontási engedély nem mentesíti az igénybe vevőt a tevékenység folytatásához, létesítmény, berendezés, építmény, szerkezet elhelyezéséhez szükséges hatósági és egyéb engedély, hozzájárulás - műemlékvédelmi területek esetén különös tekintettel a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulásának – beszerzési kötelezettsége, valamint egyéb szervekkel, személyekkel való egyeztetési kötelezettség teljesítése alól.

6. A közterület-bontási engedély iránti eljárás

9. § (1) A közterület-bontási engedély iránti eljárás önkormányzati hatósági ügy, mely kérelemre indul. Az engedélyezéssel kapcsolatos elsőfokú eljárás Keszthely Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik, aki a hatáskör gyakorlása során a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint jár el.

(2) Közterület-bontási engedély kiadását a jelen rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani Keszthelyi Polgármesteri Hivatalánál, Keszthely Város Polgármesterének címezve.

(3) A kérelmezőnek, lebonyolítónak, (rész)tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek nem lehet közterület-bontási, közterület-használati díj meg nem fizetése miatti vagy helyi adó tartozása.

(4) A kérelem benyújtása a közterület-bontás megkezdésére nem jogosít.

10. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell a jelen rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatvány szerinti adatokat, emellett aszfaltburkolat bontása esetén a kérelemben rögzíteni kell:

a) a bontásért felelős személy nevét, címét,

b) a helyreállításért felelős személy nevét, szakképesítését, kamarai nyilvántartási számát, azzal, hogy az aszfaltburkolat készítőjének a bontási kérelmen igazolnia kell a helyreállítás megrendelésének tényét és a vállalt teljesítési határidőt.

(2) A közterület-bontási kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

b) a részletes kiviteli tervet, mely tartalmazza:

ba) a felbontás módját,

bb) a felbontásnál használatos technológia bemutatását és az alkalmazandó gépek leírását,

bc) a felbontás térbeli és időbeli ütemezését,

bd) a helyreállítás módját,

be) a helyreállításnál alkalmazandó technológia leírását és az anyagok megnevezését,

bf) azok tömörítésének, szerkezeti vastagságának mértékét;

c) amennyiben azt közlekedés-biztonsági szempontok szükségessé teszik, forgalomterelési vagy forgalomkorlátozási tervet.

(3) Az adatvédelemhez kapcsolódó tájékoztató az Önkormányzat hivatalos honlapján kerül közzétételre.

11. § (1) A közút bontási célú igénybevételéért a 2. mellékletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

(2) A díj megfizetése alól a polgármester önkormányzati, vagy az Önkormányzat intézménye, gazdasági társasága által, illetve támogatott szervezet által végzett beruházás esetén önkormányzati érdekből mentességet adhat.

(3) Az igénybevétel a bontási tevékenység megkezdésétől a teljes helyreállítás megtörténtéig tart. Utak és járdák esetében ideiglenes helyreállítás is előírható, ennek időtartamára a polgármester díjmentességet engedélyezhet.

(4) Ha az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás közterület felbontással jár, a közterület-bontási engedély kiadását a kozmu@keszthely.hu vagy a kozut@keszthely.hu címen haladéktalanul kezdeményezni kell, ugyanakkor a kérelmezőnek az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tennie.

(5) Hibaelhárítás esetén a végleges helyreállításnak 14 napon belül meg kell történnie; mely esetben a bontás miatti igénybevétel díjmentes. Amennyiben ez nem történik meg, a közútkezelő a 2. mellékletnek megfelelő díjat jogosult megállapítani a munkakezdés napjáig visszamenőleg.

7. A közterület-bontási engedély kiadásának korlátai

12. § (1) A közterület-bontási engedély kiadása a november 15-től március 1-ig terjedő időszakra megtagadható, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható.

(2) A június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban az idegenforgalmi szempontból kiemelt közterületek burkolatának felbontása csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. Az engedélyes ez esetben terelőút igénybevételére, építésére, illetve megerősítésére kötelezhető.

(3) Jelen rendelet alkalmazása során az idegenforgalmi szempontból kiemelt közterületek lehatárolását a a 3. melléklet tartalmazza.

13. § Újabb közterület-bontási engedély kiadása megtagadható:

a) ha a kivitelező nem megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, míg a folyamatban lévő munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri;

b) ha a kivitelezőnek elmaradása van a munkaterületek helyreállításában (betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés stb.), mindaddig, míg a munkaterületeket helyre nem állítja; c) ha a kivitelező a közútkezelő részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti;

c) ha a kivitelező engedély nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli közterület-használat fennáll;

d) ha a kivitelező korábbi munkaterületén a garanciális felülvizsgálat hiányosságot tárt fel, mindaddig, míg a hiányosságot nem pótolja;

e) ha a kivitelezőnek a 9. § (3) bekezdése szerinti adó- vagy díjhátraléka áll fenn, mindaddig, míg a tartozást ki nem egyenlíti.

14. § Azon nyomvonalas jellegű létesítmény megvalósításához, amely az Önkormányzat által összeállított éves közterület-bontási tervben nem szerepel, csak rendkívül indokolt esetben adható engedély. Rendkívül indokolt esetnek minősül különösen a nyomvonalas jellegű létesítmény meghibásodása vagy előre nem látható fejlesztése.

15. § Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belüli felbontás esetén az alábbi helyreállítási kötelezettségek érvényesek:

a) ha az út, járda vagy kerékpárút teljes körű (pályaszerkezet-felújítással történő) átépítéssel készült el és az új burkolat hosszirányú nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, akkor az utat, járdát vagy kerékpárutat teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben újra kell építeni;

b) ha az út, járda vagy kerékpárút felújítása nem teljes körű átépítéssel készült (pl.: felületzárás, szőnyegezés) és az új burkolat hosszirányú nyomvonalas közműépítés miatt felbontásra kerül, akkor az utat, járdát vagy kerékpárutat mindazon munkanemekkel kell helyreállítani, melyekre a felújítás során sor került, ez esetben a helyreállítás szélessége járda és kerékpárút esetében teljes szélesség, út esetében pedig a felújítás szélessége, de legalább 2,5 m-es sávszélesség, ekkor a közelebbi útszegélyt is érinteni kell;

c) ha az út, járda vagy kerékpárút 1 éven belül két vagy több keresztirányú nyomvonallal kerül felbontásra, akkor a nyomvonalas helyreállítás után az út, járda vagy kerékpárút burkolatát a telek teljes szélességében vagy két bontás között teljes szélességben kell helyreállítani, azzal, hogy ha a két legközelebbi bontás távolsága két ingatlan szélességénél nagyobb, akkor azokat nem összevonható, külön bontásként kell kezelni;

d) gazdaságfejlesztést szolgáló épület, iroda, lakóépület ellátását célzó, az út tengelyére keresztirányú közmű-becsatlakozás bontása esetén nyomvonalas helyreállítást kell végezni.

8. A közterület bontására vonatkozó egyéb előírások

16. § (1) A város lakott területén zajjal járó bontási munkálatok a közösségi együttélés alapvető szabályairól 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja szerinti időszakban nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig elhalasztani nem lehet.

(2) Az engedélyes köteles a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni az érintett terület lakóit a felbontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontjáról. Az értesítés elmulasztása esetén a szolgáltatás és ellátás akadályoztatásából származó károk megfizetése az engedélyest terheli. A munkálatok időtartamára az engedélyes minden esetben köteles az érintett telkek, épületek megközelítését ideiglenes átjáró (híd-provizórium) építésével biztosítani.

(3) Az engedélyes köteles a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását biztosítani, a sár és egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni.

(4) A munkaárok végpontjain tájékoztató táblán jelölni kell a kivitelező és a beruházó adatait, valamint a helyreállítás befejezési határidejét.

9. A közterület helyreállítására vonatkozó előírások

17. § (1) Az út gyalogos- és járműforgalmát a lehetőség határain belül zavartalanul fenn kell tartani. Ennek érdekében a munkaterületet az út szélességében minél keskenyebb sávban kell igénybe venni.

(2) A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben történhet. Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a burkolaton további bontást kell végezni azért, hogy a munkaárok, a burkolatalap és az aszfaltburkolat munkahézaga ne essen egy keresztmetszetbe. E célból az ún. átlapolásos technikát kell alkalmazni, vagyis az aszfaltburkolaton, szükség esetén a burkolatalapon is 50-50 cm szélességű további bontást kell végezni a munkaárok mindkét oldalán a rétegek számától függően, hogy a függőleges hézagok vízszintes eltolása biztosított legyen (3. melléklet).

(3) Utak esetében hosszirányú bontásnál legalább 2,5 m-es forgalmi sávszélességet kell helyreállítani 50-50 cm-es átlapolással, úgy, hogy az új aszfaltsáv a közelebbi útszegéllyel is érintkezzen.

(4) Az ideiglenes helyreállítást hidegen bedolgozható aszfaltanyaggal, fóliás betonnal, a kőburkolat szakszerű helyreállításával vagy az erre a célra gyártott betonlapokkal kell elvégezni. Az engedélyesnek az ideiglenesen helyreállított burkolatot a végleges helyreállításig közlekedésre alkalmas, biztonságos állapotban kell tartania.

(5) Ha útépítés vagy -korszerűsítés során szükségessé válik a műtárgyak szintjének megváltoztatása, csak a szintbe tétel a beruházó feladata.

18. § (1) A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet karbantartani, a felbontott és újrahasznosítható anyagokat gondosan megtisztítva szétválogatni és a burkolóanyagot idomba rakni úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, az engedélyes köteles azt azonnal elszállítani.

(2) A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható burkolókövet, szegélykövet, egyéb úttartozékot megtisztítva a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. telephelyére kell szállítani.

(3) A közterülettel határos ingatlanok beépítése során megrongálódott burkolat teljes felújítása is elrendelhető, ha az a funkciónak nem megfelelő használatra vezethető vissza (pl.: járdán átvezetett tehergépkocsi-forgalom).

(4) Aszfaltburkolatú járdák és utak esetében a véglegesen helyreállított burkolaton közműbontásból eredő sávok nem maradhatnak, a burkolaton legfeljebb egy hosszirányú csatlakozás (hosszvarrat) képzésével történhet a helyreállítás.

(5) Burkolatépítés vagy helyreállítás esetén az aknák, szekrények és egyéb szerelvények közúton való elhelyezését az aszfaltozás előtt el kell végezni.

(6) Aszfaltburkolatú utak esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás. Az aszfaltjárdák esetén az alkalmazható kopóburkolat szemszerkezetében 8 mm-nél nagyobb szemcsenagyság nem lehet.

19. § (1) Zöldterület helyreállításakor a talajt folyamatosan nedvesen kell tartani, és a felület fenntartásáról az első fűnyírással bezárólag kell gondoskodni.

(2) Indokolt esetben frekventált területen a közterület tulajdonosa elrendelheti gyeptégla vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra göngyölített gyepszőnyeg) telepítését.

(3) A zöldterület helyreállítását végző szakvállalatot az engedélyező jogosult kijelölni.

10. Tömörségmérési vizsgálat

20. § (1) A vezetékzóna fölé kerülő anyag tömörségi fokának legalább 90%-osnak kell lennie. A munkagödör visszatöltés felső 50 cm-es rétege legalább 95%-os tömörséggel készüljön.

(2) A tömörségmérési vizsgálatot úttengellyel párhuzamos bontás esetén minden esetben, legalább 5 m-enként el kell végezni. A mérési pontokat a közútkezelő jelöli ki.

(3) Keresztbontás esetén a közútkezelő a tömörségi vizsgálatot szúrópróba-szerűen rendeli el oly módon, hogy 3 bekötésből átlagosan legalább 1 vizsgálva legyen. A vizsgálat nem megfelelősége esetén a műszaki átadás átvételhez a közút kezelője nem járul hozzá és újra-helyreállításra kötelez.

(4) A közútkezelő meghatározhatja a vizsgálatot végző szakvállalatok körét, e körből a mérések elvégzőjét kijelölheti.

(5) Az 1,5 m-nél mélyebb munkaárok esetén kizárólag szondás tömörségvizsgálat történhet.

(6) A tömörségmérési vizsgálatok díja az engedélyest terheli.

(7) A közterület-bontási engedélyben további vizsgálatok is előírhatóak, ha a munka nagysága, jellege alapján az indokolt. Minőségi vita esetén engedélyesnek, illetve kivitelezőjének kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelő minőséget.

11. Szakfelügyelet

21. § (1) A közterület-bontási engedélyben a közút állagának védelme, vagy a közúti közlekedés biztonsága érdekében a polgármester az igénybevétel időtartamára, vagy annak egy részére szakfelügyeletet írhat elő.

(2) A szakfelügyeletért fizetendő díj összege a közterület-bontási engedélyben kerül megállapításra.

(3) A szakfelügyeleti díj előre - a közterület-bontási engedély véglegessé válásakor - esedékes. A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg. A díj összegét a szakfelügyelet időtartamát alapul véve kell megállapítani, mely egy óra időtartamánál nem lehet rövidebb. Amennyiben a személyes jelenlét a tervezett időtartamnál hosszabb ideig válik szükségessé, az igénybe vevő által igazolt jegyzőkönyv alapján a díj különbözetét a közterület-bontási engedély jogosítottjának az igénybevétel lezárulását követő 15 napon belül ki kell számlázni.

12. Az engedély nélküli közterület-bontás következményei

22. § (1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon bont fel, köteles a hivatal illetékes munkatársa vagy a közterület-felügyelő felhívására közterület-bontási kérelmet benyújtani, vagy a jogellenes közterület-bontást haladéktalanul megszüntetni és kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 15 napon belül nem tesz eleget.

(2) Abban az esetben, ha valaki közterületet engedély nélkül, vagy a hozzájárulásban rögzített feltételektől eltérő módon bont fel pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj az engedély nélküli igénybevétel észlelésétől a jogellenes állapot megszüntetéséig terjedő időszakra határozattal kerül megállapításra. A pótdíj megállapítása során a 2. melléklet 3-szoros szorzóval számított díjtételét kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat az eredeti állapotot - az erre irányuló polgármesteri vagy közterület-felügyelői felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül - azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, jelentős közérdekből egyébként indokolt vagy a jogellenes állapot turisztikailag jelentős területen valósult meg. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterületet jogosulatlanul igénybe vevő köteles viselni.

13. Záró rendelkezések

23. § (1) Jelen rendeletet a hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A jelen rendelet hatályba lépésekor folyamatban levő közterület-bontási ügyekben a bontási díj önkormányzati hatósági eljárás keretében kerül megállapításra.

24. § A közterület használatának szabályozásáról szóló 47/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A közterületek felbontására és a közúton folyó munkákra vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata vonatkozó rendeletében foglaltak az irányadók. ”

25. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. melléklet

A közterület-bontás díjtételei; kiemelt utak

Az igénybevétel időtartama szerinti díjtétel (Ft/m2/nap)

A közterület minősége

Szilárd burkolatú idegenforgalmi szempontból kiemelt közterületen levő út esetén

100

Szilárd burkolatú egyéb út esetén

60

Burkolatlan út

60

Zöldterület

60

5 éven belül készült aszfalt

100

Figyelembe vehető egyéb szempontok

Szorzószám

Belváros

2

Járda, vagy út teljes szélességű lezárása

3-5

Ideiglenes burkolat-helyreállítás

0,15

Engedély nélküli bontás utólagos engedélyezése

3

4. melléklet

1. A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontja a következő 7.23. ponttal egészül ki:

„7.23. eljár a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkálatokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörökben. ”