Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2022. 04. 24

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 8.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

2022.04.24.

Lovas Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki azokra a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával megvalósuló magatartásokra, melyekre más jogszabály közigazgatási bírság kiszabását rendeli el. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az a szándékos vagy gondatlan tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely társadalomra veszélyessége fokában nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együttélés társadalmilag elfogadott szabályaival ellentétes, azokat sérti, vagy veszélyezteti.

Eljárási szabályok

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel szemben alkalmazható szankciók tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései alkalmazandók.

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt közigazgatási hatósági eljárás legfeljebb

a) cselekményben megnyilvánuló, tevőleges magatartás esetén az elkövetéstől számított 30 napon belül,

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló határidő lejáratát követő 30 napon belül indítható meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatására és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül készpénzátutalási megbízáson, vagy átutalással kell megfizetni Lovas Község Önkormányzata 11748083-15428969-00000000 számú pénzforgalmi számlájára.

A települési jelképek használatával kapcsolatos rendelkezések megsértése

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a település címerének használatára, a használat korlátaira és ábrázolására vonatkozó szabályokat megszegi, és:

a) a község címerét engedély nélkül vagy attól eltérően használja fel;

b) a község címerét közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon, ilyen jellegű tevékenysége során, valamint szimbólumrendszerében, kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin használja;

c) a község címerét nem hiteles alakban ábrázolja;

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének Lovas Község jelképeiről és a jelképek használatáról, valamint a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek Lovas Községben történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megszegi, és a község zászlaját engedély nélkül vagy attól eltérően használja.

A közterületek rendjét sértő vagy veszélyeztető magatartások

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki:

a) a közterületet hatósági engedély vagy területbérleti szerződés nélkül, vagy nem az engedélyezett időtartamra vagy a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy a közterület-használati engedélyben, területbérleti szerződésben foglaltaktól eltérően használ,

b) közterület-használat megszűnésekor a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,

c) közterület-használati engedélyhez vagy területbérleti szerződéshez kötött, de engedély nélküli közterület használat esetén a használatot az engedélyező hatóság felhívása ellenére nem szünteti meg és az eredeti állapotot saját költségén nem állítja helyre.

7. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó szabályok be nem tartásával a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki közterületen közterület-használati engedély vagy területbérleti szerződés nélkül, vagy azoktól eltérően:

a) mobil árusítófülkét, ideiglenes pavilont,

b) szobrot, emlékművet és köztárgyat,

c) építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot, építési törmeléket,

d) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket, tárgyakat helyez el,

e) sátorgarázst létesít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a közterületet közterület-használati engedély vagy területbérleti szerződés nélkül, vagy azoktól eltérően:

a) alkalmi és mozgóárusításra, más jogosulatlan kereskedelmi tevékenységre;

b) kiállítás, alkalmi vásár céljára,

c) vendéglátóipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra használja.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki közterületet közterület-használati engedély vagy területbérleti szerződés nélkül, vagy azoktól eltérően:

a) szervez kiállítást, vásárt, sport-és kulturális rendezvényt, folytat mutatványos tevékenységet; b) vendéglátó helyiséghez tartozó teraszt, előkertet létesít, működtet;

b) az üzlet előtti járdaszakasz, továbbá az egység környezetének 10 m széles sávot figyelembe véve tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról nem gondoskodik.

8. § Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az a 3,5 t önsúlynál nehezebb jármű tulajdonosa vagy üzembentartója, aki a járművet közterületen engedély nélkül helyezi el és ott 3 órát meghaladó ideig tárolja.

A közterületek és ingatlanok tisztaságát és állagát sértő magatartások

9. § (1) Közösségellenes magatartást követ el az az ingatlanhasználó, aki:

a) a közterületi ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem szállítja el,

b) az ingatlanán megjelenő kártevők irtásáról nem gondoskodik,

c) a közterületre nyúló fák, más növények, élő sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételéről nem gondoskodik,

d) az ingatlan előtti, saroktelek esetén az ingatlan minden oldalán a zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

e) az ingatlanán található elöregedett vagy beteg fa kivágásáról nem gondoskodik, amely által emberi életet veszélyeztet.

(2) Közösségellenes magatartást követ el, aki:

a) a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén az engedélyezett használattal érintett terület 5 méteren belüli környezetét nem tartja tisztán,

b) a közcsatornát, nyílt csapadékvíz elvezető árokban a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról felszólítás ellenére nem gondoskodik,

c) a csapadék-, és szennyvízelvezető rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja, a rendszer gyomtalanítását (gyomirtását) vegyszerrel végzi.

d) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet, gépjármű és termény mosásából származó vizet nem a saját területén helyezi el, illetve engedély nélkül a kiépített csapadékcsatornába vagy a szennyvíz csatornahálózatba vezeti.

(3) Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az ingatlantulajdonos, aki

a) kezelői/tulajdonosi hozzájárulás nélkül

aa) az ingatlana előtti árkot engedély nélkül feltölt, lefed, betemet,

ab) járműbehajtót épít,

b) hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el,

c) aki a hó eltakarítását úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza.

(4) Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a környezetvédelemről és a település rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi.

A gyomnövények mentesítésére vonatkozó szabályok megsértése

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha:

a) az ingatlanon nem végzi el az időszaknak megfelelő növényápolási feladatokat, a károkozók és kártevők elleni védekezést, a közterületre kihajló ágaknak, bokroknak az ingatlan határvonaláig történő folyamatos nyesését, visszavágását;

b) ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (május 15-ig, június 1-ig, július 1-ig, augusztus 5-ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja.

A temető használatára és a temetkezési tevékenységre vonatkozó szabályok megsértése

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését jelenti:

a) a temető nyitvatartási rendjének megsértése;

b) a temető fenntartójának, üzemeltetőjének sírhely kialakításra vonatkozó előírásainak be nem tartása,

c) temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel elhelyezése, a temető létesítményeinek, tartozékainak, sírok, síremlékek, a növényzet rongálása és beszennyezése, minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti, és a látogatókat megbotránkoztatja;

d) síremlék, sírjel, urnasírbolt, sírbolt karbantartásának, helyreállításának elmulasztása;

e) a temetőüzemeltető által elrendelt növényzeteltávolítás elmulasztása;

f) a temető területén tűzrakás, hulladékégetés;

g) a sírok gondozásával kapcsolatban keletkező hulladéknak a kihelyezett gyűjtőedényen kívül történő elhelyezése;

h) vakvezető eb kivételével - a temető területére eb vagy más állat bevitele.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt magatartásokon túl, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a temető fenntartásáról és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megsérti.

Tűz-és zajvédelem

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését valósítja meg, aki a környezetvédelemről és a zajártalom elleni védekezés helyi szabályairól szóló helyi rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi.

A közterületnév-és házszámtábla

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a közterület elnevezését tartalmazó táblát megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, engedély nélküli eltávolítja;

b) a házszámtáblák elkészíttetéséről és kihelyezéséről, szükséges karbantartásáról, pótlásáról nem gondoskodik.

14. § Ez a rendelet 2022. április 24-én lép hatályba.