Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról

Hatályos: 2009. 06. 22 - 2009. 12. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról

2009.06.22.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. évi törvény 1.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§. (1), valamint az 1998. évi I. törvény 37.§. (1) bekezdésének figyelembe vételével – a közterület-használat rendjéről és díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §1 Az önkormányzati rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek a városrendezési, városképi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi, ellátási, valamint a közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi szempontok figyelembe vételével határozzák meg a rendeltetéstől eltérő közterület – használatot.

A rendelet alkalmazási köre

2. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a közterület-használatára vonatkozó eljárás, valamint a közterület-használati díj, a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díj meghatározásakor, vagy a fizetés alóli mentesség megállapítása során.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a)2 közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

a)a)3 közút: a járművek és a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület. A közút területe a közút határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet. A közutat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni.

b)4 mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak

c)5 mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely .

d)6 gépjármű tárolása: üzemképtelen (hatósági engedéllyel vagy jelzéssel továbbá műszaki állapotánál fogva nem rendelkező, továbbá műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan) járművet 48 óránál hosszabb ideig tárolják

e) használati díj: a közterület, valamint a közút igénybevételéért –e rendelet mellékletében meghatározott díj.

f) hirdető berendezés: közterületbe 10 cm-en túl benyúló épület homlokzatán, tetőzetén, kerítésén vagy támfalán elhelyezett üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, fényreklám, felirat, cégér.

g) önálló hirdető berendezés: az a reklámhordozó, amely közterületen áll. (hirdetőoszlop, kirakatszekrény)

h)7 szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével, minden alkoholtartalmú ital.

i)8 közérdek: Szarvas Város lakosságának helyi közszolgáltatásokkal való ellátásához kapcsolódó, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok ellátásával összefüggő érdek

j)9 játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, avagy létesíteni terveznek függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.

k)10 A játszótér területi határa:
a) abban az esetben, ha az be van kerítve, a kerítés által határolt terület,
b) abban az esetben, ha az nincs bekerítve, a játszószerek, és a játszótéri eszközök talajjal érintkező szerkezetei által határolt és táblával jelölt terület, öt méteres biztonsági sávval növelve.

l)11 játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz vagy építmény - ideértve annak szerkezeti elemeit is-, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak.

Eljárási szabályok

3. § (1)12 E rendeletben szabályozott közterület-használati eljárások során a Szarvasi Önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezet mint a közterületet kezelő szervezet jogosult eljárni.

(2)13 A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén közútkezelői hozzájárulást kell kérni Szarvas Város Jegyzőjétől

4. § (1) Közterületet, rendeltetésétől eltérő célra használni – kivéve a 17. § (1) bekezdés e.) pontját - csak bérleti szerződés, (továbbiakban: szerződés) alapján lehet.

(2) Közterület-használatra határozott és határozatlan időre szóló szerződést lehet kötni. A határozott időre szóló szerződés – annak lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre – meghosszabbítható.

(3) A közterület-használat – bejelentés alapján - bármikor megszüntethető, a szerződés felbontható. Az előre kifizetett használati díjat, időarányosan - az eredeti állapot helyreállítását követően – vissza kell fizetni.

(4) A közterület-használat, közérdekből bármikor megszüntethető, ez esetben a közterületet használó részére a kifizetett használati díjat időarányosan vissza kell fizetni. Kérelemre – amennyiben a szükséges feltételek figyelembe vételével lehetséges – máshol lehet biztosítani a közterület használatot.

5. §14 Építési engedély-köteles építmény elhelyezéséhez, valamint nem építési engedélyhez kötött, de a közterület megbontását és megváltoztatását igénylő közterület-használatához, –kivéve kerékpártároló elhelyezése - a Képviselő-testület meghatározott időtartamra szóló egyedi tulajdonosi (írásbeli) hozzájárulása szükséges, melyet a képviselő-testület nevében a polgármester ír alá.

6. § Fel kell bontani a szerződést, ha a közterület bérlője a közterületet nem a szerződésben meghatározott célra, vagy attól eltérő módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget. Ez esetben a már befizetett használati díjat visszakövetelni nem lehet.

7. § Ha a bérleti jogviszony megszűnik, a bérlő köteles saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül - az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben a bérlő felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét, úgy a bérbeadó a bérlő felelősségére és költségére az eredeti állapotot helyreállítja.

8. § Út-, vagy járdaburkolat bontásához november 15. és március 15. közötti időszakban csak különösen indokolt esetben lehet hozzájárulni.

9. § (1) Szerződés nélküli közterület-használat esetén, - amennyiben a használat –e rendeletben foglalt előírások alapján nem szabályszerű - a használó, felhívásra köteles a használatot megszüntetni, és a közterületet eredeti állapotába saját költségén helyreállítani. Ennek elmulasztása esetén a 7. §-ban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Amennyiben a használat az előírásoknak megfelelő, a szerződés megköthető, de a közterület-használó, a használati díjat köteles a szerződés nélküli közterület igénybevételének időtartamára is megfizetni.

10. § (1)15 Termékeknek, közterületen történő árusításához benyújtott kérelmek elbírálásakor, figyelemmel kell lenni a 133/2007.(VI.13.) Korm.r. 4. számú mellékletére, amely a közterületen árusítható termékek felsorolását tartalmazza.

(2)16 Közterületen, járdán, valamint a közút területének egyéb részén mozgóárusítás, vagy mozgóboltról történő árusítás engedélyezése az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) Korm.r. előírásainak figyelembe vételével engedélyezhető.

(3) Közterületen gépjármű tárolásra szerződés nem köthető.

(4)17 Családi rendezvényt, családi ünnepséget közterületen tartani tilos

11. § (1) A szerződés megkötése kérelemre indul. A kérelmet a szükséges hatósági engedélyekkel együtt, a közterület igénybe vétele előtt legalább 15 nappal – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljából szükséges, a szerződés megkötését az építtető tulajdonos, vagy a kivitelezést végző vállalkozó kérheti. Az eredeti állapot helyreállításáért, az építtető és kivitelező egyetemlegesen felelős.

(3) Meg kell szüntetni a közterület-használatot akkor, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényét veszti.

A közterület-használatára vonatkozó kérelem és mellékletei

12. § (1) A közterület-használat iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,

c) a közterület nagyságát, helyének és a használat módjának, fontos paramétereinek

(hosszúság, szélesség, mélység stb.) pontos meghatározását.

(2) A kérelem mellé csatolni kell:

a) önálló hirdető-berendezés elhelyezése esetén: 2 példány helyszínrajzot M=1:1000, vagy M=1:500 méretarányban a berendezés helyének megjelölésével, méretezésével (betűforma, felirat egységes megjelenése, színek megjelölése.) Kandelláberen történő hirdetés esetén a tulajdonos hozzájárulását,

b) út, járda, térburkolat, zöldterület használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés 1 példányának becsatolását vagy a kérelmező azon nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja látni, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó esetekben az útkezelői hozzájárulást.

c) vendéglátó-ipari előkert és az üzlet előtti közterület használata esetén a főépítésszel előzetesen véleményeztetett helyszínrajzot (a közvetlen található létesítmények, növényzet és berendezések feltüntetésével) és az 5. §-ban előírt tulajdonosi hozzájárulást,

d) amennyiben a közterület-használat közút igénybevételével történik, a közúti forgalmat befolyásolja, M=1:500 méretarányú forgalomterelési tervet 2 példányban,

e) fénymásolatban a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot, hatósági engedélyt, (pl. vállalkozói igazolvány, alapító okirat eredeti, vagy hiteles másolata stb.),

f) kerékpártároló elhelyezése esetén egyszerűsített látványtervet.

A szerződés tartalma

13. § (1) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek nevét, címét, székhelyét, telephelyét,

b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a jogviszony milyen feltétel bekövetkezéséig tart,

c) a közterület helyének, használati módjának, mértékének és feltételeinek meghatározását,

d) a fizetendő használati díj mértékét, fizetésének módját, értelemszerűen a 14. és 17. §-ban foglaltakat,

e) bérleti jogviszony megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) az építőanyagok és szerkezetek tárolása esetén, a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásának kötelezettségét,

g) közlekedés korlátozásával használt közterületnél a használó költségére kialakított forgalom átterelését, a városképi követelményeket kielégítő palánk, vagy védőtetővel ellátott átjáró létesítését, annak elbontásának, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét,

h) közterületen folyó munkavégzés esetén a növényzet védelmének, a munkaterületen lévő csapadékvíznyelő rácsok letakarításának, szükség esetén eredeti helyreállításának kötelezettségét,

i) a munkahely és felvonulási terület tisztántartásának előírását ,a felesleges föld, törmelék, hulladék, szemét saját költségen történő elszállításának kötelezettségét,

j) a munkálatok elvégzése után – garanciális idő alatt - keletkező süllyedések saját költségen történő azonnali helyreállításának kötelezettségéről,

k) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítási, - határidő meghatározásával – a végleges helyreállítási kötelezettséget,

l) a kötelezettségek nem teljesítése esetére a 6-7. §-ban foglaltakat,

m) közérdekből megszüntetés esetére való hivatkozást,

n) értelemszerűen a 19-20. §-ban foglaltakat.

Közterület – használat díja

14. § (1) A közterület valamint a közút használatáért, használati díjat kell fizetni. Ennek mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.

(2)18 a használati díj mértékét szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület felülvizsgálja

(3) A naptári éven átnyúló közterület-használat esetén a mindenkor hatályban lévő díjszabás szerinti használati díjat kell fizetni.

(4) A használati díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak, minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

15. § A használati díjat a szerződés megkötésekor egy összegben, 6 hónapot meghaladó használat esetén, két részletben, félévente előre – készpénzben vagy átutalással - lehet megfizetni.

16. §19 A használati díj a közterület kezelői szervezetet illeti meg. A befolyt használati díjakból a szervezet köteles fedezni a tevékenység adminisztratív és dologi költségeit, a fennmaradó pénzösszeget pedig a közterületek fenntartására felhasználni.

A használati díj fizetése alóli mentesség

17. § (1) Nem kell használati díjat fizetni:

a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, mentők, valamint a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése, javítási és fenntartási munkálatok végzése során,

b) közművek, köztisztasági létesítmények elhelyezése, javítási és fenntartási munkálatok végzése során,

c) ha a közterület-használat önkormányzati érdeket szolgál, (pl: városi rendezvények, önkormányzati tulajdonú ingatlanok építési, felújítási munkálatai),

d) ha a közterületet használó önkormányzati intézmény,

e) ha a közterületet közvetlen életveszély elhárítása céljára veszik igénybe,

f) ha a közterület-használat kerékpártároló elhelyezését szolgálja,

g) vendéglátó ipari előkert használatára, ha az előkert – a főépítésszel és a Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesülettel egyeztetett és tulajdonosi hozzájárulással – igényes kialakítással készül, díszburkolat, díszvilágítás, élő növényzet, kerti bútor, és a vállalkozó folyamatos fenntartását és karbantartását vállalja.

Közterület bontásának és helyreállításának szabályai

18. § (1) Közterület bontására vonatkozó szerződés megkötése - a 12. § (1) bekezdésében foglalt kérelem és a 12. § (2) bekezdés b.) pontjában előírt mellékletek becsatolása alapján, - a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével történhet.

(2) Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás nélkül közterületet bontani csak hibaelhárítás – közmű, távközlés, csővezeték, helyi vízkárelhárítás stb. – esetén lehet. E munkálatok végzését haladéktalanul be kell jelenteni a közterület kezelőjének.

19. § (1) Út és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak megfelelően a felületet érintő:

a) 25 %-os igénybevétel esetén az igénybevett rész eredeti állapotát kell helyreállítani,

b) 26-60 %-os – esetlegesen szakaszos – igénybevétel esetén a teljes felületet záró rétegét kell helyreállítani az eredeti szélességnek megfelelően,

c) 60 %-nál nagyobb – esetlegesen szakaszos – igénybevétel esetén a teljes felületet, az eredeti szerkezetnek megfelelően kell helyreállítani az eredeti szélességének megfelelően.

(2)20 Az út és járda felbontása esetén az e rendelet mellékletében megállapított útamortizációs díj és a burkolt felület életkorától függő értékszám (a továbbiakban: értékszám) szorzatának megfelelő összeget kell fizetni.
Az értékszám a burkolatfelület életkora alapján:

a) 5 évnél régebbi: 1

b) 3-5 éves: 5

c) 3 évnél nem régebbi: 10”

(3)21 A befizetett útamortizációs díjat az önkormányzat a költségvetésében elkülönítetten, az „útamortizációs alapban” kezeli és azt kizárólag teljes burkolatfelület felújítására fordíthatja.

(4)22 Az összegek felhasználásáról az éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell a képviselő-testületet.

20. § (1) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően:

a) Ha az igénybe vett terület 1-40 %-a megrongálódott, akkor a megrongált rész eredeti állapotát kell helyreállítani,

b) ha az igénybe vett terület 41-100 %-a megrongálódott, akkor a teljes terület eredeti állapotát kell helyreállítani,

c) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell elvégezni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.

21. § (1) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó az alábbi előírásokat köteles betartani:

a) a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a közterület kezelőjét értesíteni kell,

b) gondoskodni kell a folyamatos munkavégzésről,

c) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló méréseket (jegyzőkönyveket) a közterület kezelőjének be kell mutatni,

d) a föld visszatöltését a legrövidebb időn belül, tömörítéssel (Tr 85 %-ra) kell elvégezni, melyről – közműbekötések kivételével – tömörségi műbizonylatot a közterület kezelőjének be kell mutatni.

Reklám,- és hirdetéshez szükséges közterület-használat szabályai

22. § Reklám,- és hirdetési tevékenységhez szükséges közterület-használatra szóló szerződés megkötésekor figyelemmel kell lenni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §-ában foglalt tilalmakra.

23. § (1) Azokon a területeken, ahol gyalogos léphet az útra, hirdetőtábla csak olyan magasságban helyezhető el, hogy a jármű vezetője alatta, vagy felette elláthasson.(50 cm alatt vagy 2,10 m felett)

(2) Hirdetményt, plakátot, egyéb falragaszt középületekre, középítményekre kihelyezni tilos.

(3) Szórólapként alkalmazott reklámcédulák közterületre dobálása tilos.

A közterületen történő szeszesital-fogyasztás szabályai

23/A. §23 (1) Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani az alábbi esetek kivételével:

a) érvényes szerződéssel, illetve tulajdonosi hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari egységek előkertjeinek területén a nyitvatartási időben,

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területén, a rendezvény ideje alatt,

c) esküvői menetben,

d) december 31- én 6.00. óra és január 1. 6.00. óra közötti időszakban.

Játszóterek használata

23/B. §24 (1) Tilos a játszótereken dohányozni.

(2) Tilos a játszótéri eszközök használata 22 órától 8 óráig

A közterület használatának ellenőrzése

24. § (1)25 A felbontott közterületek helyreállításának folyamatos ellenőrzéséről a közterület kezelője gondoskodik.

(2) Út, járda felbontása esetén, annak helyreállításakor kiemelten kell ellenőrizni a bontásra és helyreállításra vonatkozó előírások betartását.

(3) A helyreállított közterületet külön átadás-átvételi eljárás során kell átvenni a közterület kezelőjének.

25. § A 24. §-ban foglaltak kivételével a közterület-felügyelő jogosult és köteles ellenőrizni a közterület-használatra vonatkozó szerződés meglétét, és szükség esetén a megfelelő intézkedést megtenni.

Engedély, vagy hozzájárulás nélküli használat következményei

26. § (1)26 Aki a közterületet e rendelet előírásai szerint nem szabályszerűen veszi igénybe, illetve az e rendelet 23/A-23/B §-aiban foglalt rendelkezések valamelyikét megszegi szabálysértést követ el, és 30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

(2)27 Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén a közterület-felügyelő 20.000.- forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatására az 1999. évi LXIX. tv. 32. §-a értelmében a jegyző jogosult.

(4)28 Amennyiben a jelen rendelet megszegésével tárolt gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) a gépjárművet felszólításra sem távolítja el (vagy a tulajdonos kiléte nem állapítható meg), a közterület-felügyelő az azzal megbízott szervezet (a továbbiakban: Szervezet) útján a gépjárművet a közterületről elszállíttathatja. Az elszállítás költsége a gépjármű tulajdonosát, illetve amennyiben a tulajdonos és az üzemben tartó személye nem azonos, úgy a gépjármű üzemben tartóját terheli. Amennyiben a tulajdonos kiléte nem állapítható meg, úgy a szállítás költségeit a közterületet kezelő szervezet viseli.

(5)29 A gépjármű elszállításakor a közterület-felügyelőnek a gépjárműről fényképfelvételt, továbbá jegyzőkönyvet kell készítenie, amelynek tartalmaznia kell legalább a gépjármű műszaki állapotának leírását, a gépjárműben talált tárgyak felsorolását.

(6)30 Az elszállított dolgok őrizetére a Ptk. felelős őrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7)31 Ha a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) az eltávolítást követő 3 hónapon belül nem jelentkezik, a gépjárművet értékesíteni lehet.”

Záró rendelkezések

27. § (1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterület-használat rendjéről szóló 7/1998.(IV.22.) ör. és azt módosító 21/2000.(VI.22.) ör. hatályát veszti.

(3)32 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2008. január 1-től

2

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2008. január 1-től

3

Módosította: 10/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2008. április 25-től

4

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) Hatályos: 2008. január 1-től

5

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2008. január 1-től

6

Módosította a 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2009. május 1-től

7

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) Hatályos: 2008. január 1-től

8

Kiegészítette a 16/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2008. július 1-től

9

Módosította a 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2009. május 1-től

10

Módosította a 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2009. május 1-től

11

Módosította a 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2009. május 1-től

12

Módosította a 16/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos 2008. július 1-től Módosította 31/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2009. január 1-től

13

Módosította: 10/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2008. április 25-től

14

Módosította a 16/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos 2008. július 1-től

15

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2008. január 1-től

16

Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2008. január 1-től

17

Beiktatta: 14/2009.(VI.19.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos 2009. június 19-től

18

Módosította: 12/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2006. április 1-től

19

Módosította 31/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2009. január 1-től

20

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2007. január 1-től

21

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2007. január 1-től

22

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2007. január 1-től

23

Beiktatta: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2008. január 1-től

24

Beiktatta: 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos 2009. május 1-től

25

Módosította 31/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2009. január 1-től

26

Módosította: 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos 2009. május 1-től

27

Módosította: 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos 2009. május 1-től

28

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2007. január 1-től Módosította: 10/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos 2009. május 1-től

29

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2007. január 1-től

30

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2007. január 1-től

31

Beiktatta: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2007. január 1-től

32

Megállapította 15/2009.(VI.19.) önkormányzati rendelet 1.§ a) Hatályos: 2009. június 22-től

33

Módosította: 12/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2006. április 1-től Módosította: 38/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2007. január 1-től Módosította: 28/2007.(XI.23.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2008. január 1-től Módosította 31/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2009. január 1-től Módosította 14/2009.(VI.19.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos 2009. július 1-től