Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete

a sportról

Hatályos: 2020. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete

a sportról

2020.01.01.

A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésében, személyiségformálásában, a közösségi magatartás kialakításban, a lakosság életminőségének javítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) – (2) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására, illetve a 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint A sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Szarvas Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának.

(2) A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.

(3)1

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Szarvas Város közigazgatási területén működő

a) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetekre,

b) városi szabadidősport egyesületekre,

c) iskolai sportkörökre,

d) minden önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény üzemeltetőjére,

e)2 köznevelési intézményekre,

f) egészségügyi és szociális intézményekre,

g) sportlétesítményt működtető és egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra,

h) továbbá mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek/akik a városi sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat kötelező feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása,

b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés,

c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése,

d)3 a diáksport feltételeinek megteremtése

(3)4

(4) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogathatja:

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,

b) a külön jogszabályban meghatározott sportszabvány alapján új sportlétesítmények építésével,

c) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával,

d) sportrendezvények szervezésének segítésével,

e) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,

f) a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésével,

g) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítésével,

h) az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítésével.

A sporttevékenység finanszírozása

4. § (1)5 Az Önkormányzat a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletben határozza meg, mely összeg az Önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeinek minimum 7%-a. Előzőek szerint számított összeg a (2) bekezdés a) – g) pontjaiban felsorolt területek támogatására fordítható. A közhatalmi bevételek - tárgyévre szóló elfogadott Költségvetési beszámolóban szereplő – teljesítési adatait figyelembe véve a 7%-os támogatást újra kell számítani. Amennyiben az eredeti előirányzathoz képest az újraszámítás pozitív eltérést mutat, úgy ezen összeg a Sportfejlesztési tartalékba – (2) bekezdés h) pontja – helyezendő. Az újraszámítást először a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor szükséges elvégezni

(2)6 Az Önkormányzat által a sport támogatására biztosított összeg az alábbi területek támogatására fordítható:

a) sportlétesítmények működtetése,

b) Ifjúsági Alap,

c) Sportrendezvény Alap,

d) Diáksport Alap,

e) Verseny- és Élsport Alap,

f) Egyéb Kiadások Alap,

g) Sportfejlesztési Alap, Sportfejlesztési Tartalék

(3)7 Az (1) bekezdés a)-g) pontjaiban jelölt pénzeszközök felhasználásáról átruházott hatáskörben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével. A (2) bekezdés h) pontjában jelölt Sportfejlesztési Tartalék pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, az Ifjúsági és Sportbizottság és a Gazdasági és Sportbizottság előzetes véleményét figyelembe véve.

Sportlétesítmények működtetése

5. § (1)8 Az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményeket a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nonprofit Kft. – mint 100 %-os önkormányzati tulajdonú társaság – és a Kajak – Kenu Vízisport és Szabadidő Klub üzemelteti az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint.

(2) A sportlétesítmények működtetéséhez, felújítási és karbantartási költségeikhez szükséges tárgyévi pénzeszköz megállapítása minden esetben az előző évi beszámoló és a tárgyévi költségvetési terv ismeretében történik.

(3)9 Az Ifjúsági és Sportbizottság – az üzemeltető javaslatát figyelembe véve – minden évben meghatározza az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatának térítési díjait a sportszervezetek, köznevelési intézmények és a sportlétesítményeket piaci alapon igénybe vevők részére

(4)10

Ifjúsági Alap

6. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok szervezésének segítése, ösztönzése.

(2)11 A felhívásra pályázhatnak mindazon intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek, akik az ifjúság szabadidejének kulturált és hasznos eltöltésére programmal rendelkeznek

(3) A pályázatot csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Pályázati Adatlapon lehet benyújtani.

(4)12 A pályázatokat az Ifjúsági és Sportbizottsághoz címezve a Szarvasi Polgármesteri Hivatal sportért felelős referense részére kell eljuttatni

(5) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Sportrendezvény Alap

7. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja segíteni az ifjúsági, lakossági, egyéb, alkalmi vagy rendszeres szabadidő sportesemények szervezését.

(2) A felhívásra pályázhatnak mindazok a civil és sportszervezetek, magánszemélyek, akik rendszerességgel vagy időszakonként hagyományosnak mondható sportversenyeket, sportvetélkedőket rendeztek és rendezni kívánnak. Pályázhatnak a hagyományokkal még nem rendelkező versenyt rendezők is és a várost más rendezvényeken képviselő sportcsapatok tagjai is. Ezen alapra nem pályázhatnak a sportszervezetek bajnoki vagy meghívásos versenyeik támogatására.

(3) A pályázatot csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Pályázati Adatlapon lehet benyújtani.

(4)13 A pályázatokat az Ifjúsági és Sportbizottsághoz címezve a Szarvasi Polgármesteri Hivatal sportért felelős referense részére kell eljuttatni

(5) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Diáksport támogatása

8. § (1) A Városi Diáksport Bizottság működéséhez szükséges tárgyévi pénzeszköz megállapítása minden esetben az előző évi szakmai és pénzügyi beszámoló és a tárgyévi munka-, illetve költségvetési terv ismeretében történik.

(2) A támogatás kizárólag a városi szintű alapfokú és felmenő rendszerű iskolai sportversenyek rendezési költségeire és az ehhez szükséges sporteszközök beszerzésének költségeire fordítható.

Verseny és Élsport Alap

9. § (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, melynek célja a sportszervezetek és egyesületek támogatása.

(2)14 Támogatható költségek köre, melyeket a támogatási szerződésekben fel kell tüntetni:

a) útiköltség,

b) szállásköltség,

c) játékvezetői díj és járulékai,

d) nevezési díj,

e) játékengedély,

f) sportszer és felszerelés vásárlása,

g) szakosztályoknál edzői bérek és járulékai,

h) terem- és pályabérleti díjak, egyéb működési célú kiadások.

(3)15 A felhívásra pályázatot nyújthat be sportszervezet, egyesület, amely

a) a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról,

b) nincs köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti és bíróság által nyilvántartott szervezet.

(4) A pályázatot csak az Ifjúsági és Sportbizottság által elfogadott Pályázati Adatlapon lehet benyújtani.

(5)16 A pályázatokat Ifjúsági és Sportbizottságához címezve, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal sportért felelős referense részére kell eljuttatni.

(6) A támogatás odaítéléséről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(7)17 A pályázaton nyert pénzeszközt – támogatási szerződés alapján - a pályázó havi bontásban kapja meg és a felvett összeggel hatvan napon belül köteles elszámolni, ellenkező esetben nem kapja meg a következő havi támogatást.A kifizetés ettől eltérő üteméről az erről szóló egyedi kérelem elbírálásával az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

Drogprevenciós Alap

10. §18

Egyéb kiadások Alap

11. § (1)19 Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben létrehozza Egyéb Kiadások Alapját, mely összeg az alábbi területek támogatására fordítható:

a) az önkormányzat által benyújtandó sport- vagy ifjúsági pályázatok önereje,

b) sportkitüntetések finanszírozása,

c) sport- vagy ifjúsági célú testvérvárosi rendezvények támogatása,

d) fogyatékosok sportjának támogatása,

e) rendkívüli, előre nem látott ifjúsági és sportcélú kiadások finanszírozása

(2) Az Egyéb kiadások Alapból az Ifjúsági és Sportbizottság egyedi kérelmek alapján is nyújthat támogatást.

(3)20

(4)21 A kérelmeket az Ifjúsági és Sportbizottságához címezve, a Polgármesteri Hivatal sportért felelős referense részére kell eljuttatni.

(5) A támogatás odaítéléséről és az Egyéb kiadások Alapból történő kifizetésekről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(6) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Sportfejlesztési Alap

11/A. §22 (1) Az Ifjúsági és Sportbizottság minden évben létrehozza Sportfejlesztési Alapját, amely összeg az alábbi területek támogatására fordítható:

a) az Önkormányzat, illetve a sportszervezetek által benyújtandó sport- és fejlesztési célú pályázatok önerejének egyéni elbírálás alapján történő támogatása,

b) sportszervezetek fejlesztési célú kiadásainak, eszközbeszerzéseinek támogatása,

c) önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fejlesztése.

(2) A Sportfejlesztési Alapból az Ifjúsági és Sportbizottság egyedi kérelmek alapján is nyújthat támogatást.

(3) A kérelmeket az Ifjúsági és Sportbizottsághoz címezve a Szarvasi Polgármesteri Hivatal sportért felelős referense részére kell eljuttatni.

(4) A támogatás odaítéléséről és a Sportfejlesztési Alapból történő kifizetésékről minden esetben az Ifjúsági és Sportbizottság dönt.

(5) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

Sportfejlesztési tartalék

11/B. §23 (1) Az Önkormányzat a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározva minden évben Sportfejlesztési Tartalék létrehozásáról rendelkezik, amely összeg az alábbi területek támogatására fordítható:

a) az Önkormányzat, illetve sportszervezetek által benyújtandó sport- és fejlesztési célú pályázatok önerejének, indokolt esetben sportegyesületek működésének egyéni elbírálás alapján történő támogatása,

b) önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fejlesztése.

(2) A Sportfejlesztési Tartalékból a Képviselő-testület egyedi kérelmek alapján is nyújthat támogatást.

(3) A kérelmeket a Képviselő-testülethez címezve a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Titkárságára kell eljuttatni.

(4) A támogatás odaítéléséről és a Sportfejlesztési Tartalékból történő kifizetésekről minden esetben a Képviselő-testület dönt, az Ifjúsági és Sportbizottság előzetes véleményét figyelembe véve.

(5) A támogatások – támogatási szerződés alapján – csak abban az esetben fizethetők ki, ha a támogatott a korábban megkötött támogatási szerződésekben meghatározott időpontig és módon elszámolt az előző időszakban kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról.

A sportvagyon működtetése, hasznosítása

12. § (1) Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben azok sportolásra alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érintenek, az Ifjúsági és Sportbizottság véleményezi.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyonnal, a sportolásra alkalmas terület, létesítmény, részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, annak megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket az Ifjúsági és Sportbizottság véleményezi.

A feladatok megvalósításában résztvevők köre

13. §24 Elsődleges felelősséget kell éreznie a rendeletben megfogalmazottak megvalósításáért a Képviselő-testületnek, az önkormányzati bizottságoknak és a Szarvasi Polgármesteri Hivatalnak. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai megvalósításában, elősegítésében együttműködnek:

a) köznevelési intézmények,

b) egészségügyi intézmények, egészségügyi szolgáltatást végző magánszemélyek, vállalkozások,

c) szociális intézmények,

d) diáksport-szervezetek,

e) sportszervezetek, egyesületek,

f) civil szervezetek,

g) a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nonprofit Kft.,

h) egyházak,

i) hatóságok,

j) nemzetiségi önkormányzatok,

k) mindazon szervezetek, magánszemélyek, akik felelősséget éreznek a testnevelés és sport, mint testkultúra biztosításában, fejlesztésében.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet kihirdetése napjával lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a sportról szóló 20/2002.(IX.27.) sz. rendelet.

1

Hatályon kívül helyezte: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 11.§ a) Hatálytalan: 2017. március 1-től

2

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2017. március 1-től

3

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2017. március 1-től

4

Hatályon kívül helyezte: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 11.§ b) Hatálytalan: 2017. március 1-től

5

Módosította 11/2016.(IV.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2016. május 1-től Módosította: 8/2018.(III.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2018. április 1-től Módosította: 16/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) Hatályos: 2020. január 1-től

6

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2017. március 1-től

7

Módosította: 16/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) Hatályos: 2020. január 1-től

8

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2017. március 1-től

9

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2017. március 1-től

10

Hatályon kívül helyezte: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 11.§ c) Hatálytalan: 2017. március 1-től

11

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2017. március 1-től

12

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2017. március 1-től

13

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2017. március 1-től

14

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) Hatályos: 2017. március 1-től

15

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) Hatályos: 2017. március 1-től

16

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.§ (3) Hatályos: 2017. március 1-től

17

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 7.§ (4) Hatályos: 2017. március 1-től

18

Hatályon kívül helyezte: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 11.§ d) Hatálytalan: 2017. március 1-től

19

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) Hatályos: 2017. március 1-től

20

Hatályon kívül helyezte: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 11.§ e) Hatálytalan: 2017. március 1-től

21

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) Hatályos: 2017. március 1-től

22

Beiktatta: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2017. március 1-től

23

Beiktatta: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 9.§ Hatályos: 2017. március 1-től Módosította: 16/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2020. január 1-től

24

Módosította: 5/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 10.§ Hatályos: 2017. március 1-től