Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2020. 12. 16

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

2020.12.16.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szőlősgyörök község illetékességi területén történő házasságkötési eljárásra terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § (1) A házasságkötést úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje a polgári házasságkötések színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a méltóságát.

(2) Az anyakönyvvezetők – a (3) bekezdésben meghatározottakat kivéve – Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Házasságkötő termében (Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme) illetve a Gárdonyi Géza Művelődési Ház nagytermében (Szőlősgyörök, Dr. Bató Béla u. 4.), az anyakönyvvezető hivatali helyiségében (továbbiakban: hivatali helyiség) és a hivatali helyiségen kívül is tarthatnak házasságot.

(3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel a házasságkötés egészségügyi vagy szociális intézményben, vagy a lakáson is lebonyolítható. Ez esetben a házasságkötés díjmentes.

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés

engedélyezésének szabályai

3. § (1) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – 18.00 óráig engedélyezhető.

(2) Hatályon kívül helyezve: 11/2017.(IX.28.) sz. önkormányzati rendelettel.

(3) Hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem engedélyezhető. Ettől eltérni kizárólag az 5. §. (3) bekezdésében megjelölt körülmény fennállása esetén lehet.

(4) Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény e rendelet szerinti díj megfizetését követően engedélyezhető.

(5) Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalának hivatali helyiségén (továbbiakban: hivatali helység) kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(6) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(7) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésre áll és a többletszolgáltatást igénybevevők igazolják e rendelet szerint díj megfizetését.

(8) A hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető közreműködése – a 2. §. (3) bekezdésen túl - akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

(9) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett házasságkötésekre.

4. § (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítása iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.

(2) A kérelemhez csatolni kell e rendelet szerinti díj megfizetését igazoló feladóvevényt, vagy számlát.

5. § (1) A házasságkötés hivatali helyiségben – hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül – történő lebonyolítása térítésmentes.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításáért 20.000.- Ft, azaz Húszezer forint díjat Szőlősgyörök Község Önkormányzata fizetési számlájára kell megfizetni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól kizárólag akkor adható mentesség, ha valamelyik fél egészségi állapota miatt az anyakönyvi eseményre az otthonában, vagy a tartózkodási helyén kerül sor.

(4) A szolgáltatás igénybevevői a (2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben az anyakönyvi eseményre vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(5) Amennyiben a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítása iránti kérelem elutasítására kerül sor, úgy az e rendelet szerinti befizetett díjat 5 napon belül vissza kell fizetni.

(6) A házasságkötésnek valamelyik igénybevevő, vagy az igénybevevők mindegyike részéről történő meghiúsulása esetén a díj nem fizethető vissza.

6. § A házasságkötési szertartáshoz szükséges kötelező kellékeken túl, a további tárgyi kellékek beszerzéséről - igény alapján - szolgáltatást igénybe vevő gondoskodik.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

7. § Az anyakönyvvezető a házasságkötésben való hivatali munkaidőn kívüli közreműködéséért alkalmanként bruttó 15.000.- Ft díjazásban részesül.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2017. június 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően, előjegyzett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

1. melléklet

Kérelem
hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli / hivatali munkaidőn kívüli* engedélyezését.
Név: …......................................................................................................................................................
Lakcím: …................................................................................................................................................
Kézbesítési cím: …..................................................................................................................................
Név: …......................................................................................................................................................
Lakcím: ….................................................................................................................................................
Kézbesítési cím: …...................................................................................................................................
Az esemény időpontja: …......................................................................................................................
A hivatali helyiségen kívüli helyszín: Szőlősgyörök,.................................................................közterület.............................házszám/hrsz.
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj / díjak befizetését vállaljuk.
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:

a) a tanúk- szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,

b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,

c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe visszautazásáról,

d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvi alapiratoknak a házasságkötés létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyvi alapiratok helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről,

e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény bekövetkezése esetén a házasság megkötésére alkalmas helyszínként ………………………………………………………………………… jelöljük meg.

Szőlősgyörök, ….................................................
…............................................................. ….....….............…..........................................
aláírás aláírás
Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom. *
Hivatali időn kívüli engedélyezés / hivatali helyiségen kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem. *
…..............................................................
közreműködő anyakönyvvezető
* kívánt részt alá kell húzni

1. függelék az 1. melléklethez

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal munkaideje
Hétfőtől-Csütörtökig: 7.30-tól 16.00-óráig
Pénteken: 7.30-tól 13.30-óráig