Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről

Hatályos: 2015. 04. 25

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről

2015.04.25.

A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1), a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: tv.) 121/A.§ valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről az alábbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja

1. §2

A rendelet területi hatálya

2. §3

A rendelet alkalmazási köre

3. §4

Díjfizetésre kötelezett

4. § (1)5 Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában válnak a díjfizetés alanyaivá. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, akkor a vagyoni értékű jog jogosultja a díjfizetésre kötelezett. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja a továbbiakban: tulajdonos).

(2) Több tulajdonos esetén az általuk írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(3) Társasház esetében a tulajdonosok önálló alanyok, a közös használatú helyiségek után pedig a díjfizető az említett közösség.

(4)6

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

5. §7 (1)8 A díjfizetési kötelezettség az építmény használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadása, valamint a tulajdonszerzés napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén a díjfizetési kötelezettség a tényleges használatba vétel napján keletkezik.

(2)9 A díjfizetési kötelezettség megszűnik az építmény megszűnése, illetve eladása napján.

A díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás

6. § (1)10 A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2)11 A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez a közszolgáltató a szükséges adatokat – a kibocsátó személyi adatai (név, lakcím), a kibocsátás helye, fogyasztott (számlázott) m³, fogyasztási időszak – a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja a tárgyévet követő év február 28. napjáig.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(4) Díjfizetésre kötelezett adatainak megváltozását, továbbá díjfizetési kötelezettségének megszűnését a változást követő hónap 15 napjáig az adóhatóságnak köteles bejelenteni.

(5)12 A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben és mentességben részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.

A talajterhelési díj mértéke

7. §13

14A talajterhelési díjjal kapcsolatos sajátos szabályok

8. § (1) A talajterhelési díjat a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett 10402142-21423475-03920000 számú Talajterhelési díj számla javára kell teljesíteni.

(2) A talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, felhasználására a törvényi előírások az irányadók.

9. § A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Talajterhelési díjkedvezmények

10. § (1) A kibocsátót 50 %-os díjkedvezmény illeti meg, ha

a) a közös háztartásban élő családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum);

b) egyedülálló és havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át;

c)15

(2) A díjkedvezmény igénybe vételét a kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségről szóló bevallás benyújtásával egyidejűleg közli.

A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség

10/A. §16 (1) A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség illeti meg a 70 év feletti, egyedülálló kibocsátót

(2) A fizetés alóli mentesség a 70. életév betöltését követő év első napján keletkezik.

(3) Több ingatlannal rendelkező tulajdonost a mentesség csak egy ingatlanra - ahol életvitelszerűen tartózkodik - illeti meg

(4)17 A mentesség igénybe vételét, illetve megszűnését a kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségről szóló bevallás benyújtásával egyidejűleg közli.

(5)18 Szarvas Város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036) pályázat kapcsán a belterületi szennyvízelvezető hálózat fejlesztésével létrejött újabb 1., 4., 5., 9., 9/1., 10. jelű öblözetekben a rákötések elősegítése érdekében a talajterhelési díj megfizetése alól az érintett ingatlanok tulajdonosai 2014. év vonatkozásában mentességben részesülnek abban az esetben, ha 2014-ben vagy 2015-ben a kiépített szennyvízhálózatra csatlakoznak.

(6)19 A 2015. évben csatlakozott ingatlanok esetében 2015. év vonatkozásában a talajterhelési díjat a rácsatlakozás időpontjáig meg kell fizetni

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

11. § (1)20 A kibocsátó 2004. évi díjelőleg fizetési kötelezettségéről 2004. szeptember 30. napjáig tesz bevallást.

(2) A szolgáltató 2004. július 31. napjáig adatot szolgáltat a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(3)21 A tv. 27. § (1) bekezdése értelmében a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 2004. évben a tv. alapján megállapított talajterhelési díj 20 %-át, 2005. évben 20 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.

12. § E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2005. január 1-től

2

Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. április 20-tól

3

Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. április 20-tól

4

Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. április 20-tól

5

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2005. január 1-től Módosította: 13/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. április 20-tól

6

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2005. január 1-től Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. április 20-tól

7

Módosította: 26/2004.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2004. augusztus 27, rendelkezéseit 2004. július 1. napjától kell alkalmazni

8

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2005. január 1-től

9

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2005. január 1-től

10

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2005. január 1-től

11

Módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2005. január 1-től

12

Módosította: 26/2004.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2004. augusztus 27, rendelkezéseit 2004. július 1. napjától kell alkalmazni

13

Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. április 20-tól

14

A címet beiktatta, rendelkezéseit módosította: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2005. január 1-től

15

Hatályon kívül helyezte: 26/2004.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2004. augusztus 27, rendelkezéseit 2004. július 1. napjától kell alkalmazni

16

Beiktatta: 26/2004.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2004. augusztus 27, rendelkezéseit 2004. július 1. napjától kell alkalmazni

17

Beiktatta: 35/2004.(XII.17.) önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2005. január 1-től

18

Beiktatta: 7/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2015. április 25.

19

Beiktatta: 7/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2015. április 25.

20

Módosította: 26/2004.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2004. augusztus 27, rendelkezéseit 2004. július 1. napjától kell alkalmazni

21

Módosította: 4/2005.(II.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2005. február 18-tól, rendelkezéseit 2005. január 01. napjától kell alkalmazni