Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 08. 16- 2023. 06. 30

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól1

2018.08.16.

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazásával élve, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Nikla község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Nikla község közigazgatási területén belül azokra a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira, használóira és vagyonkezelőire (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) terjed ki, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszik, és akiknek a közszolgáltató rendszeres időközönként a rendelkezésére áll. A rendszeres hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra, az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására.

3. Értelmező rendelkezések

3. § Az e rendeletben használt fogalmakat a Htv. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

4. § (1) Nikla Községi Önkormányzat, a közigazgatási területén, a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (a továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fent. A helyi hulladékgazdálkodást az önkormányzat Közszolgáltató útján látja el.

(2)2 A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 3.) alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.

5. A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

5. § Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a települési hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban – igénybe venni. Az ingatlanhasználó köteles – bizonyítható módon – a Közszolgáltató által biztosított adatközlő kitöltésével nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte

6. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja,

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja,

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja,

d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

7. § (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, vagy

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátásra vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy

c) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával.

(2) A szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya,

d) a közszolgáltatás díja,

e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja,

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele,

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása

7. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

8. § (1) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtéséről hetente egy alkalommal köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3) A települési hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Közszolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.

(4) A hulladékkezelés helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban köteles tájékoztatni.

9. § (1) A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók, figyelembe véve a településen, és az ingatlanokon egyedileg képződő hulladékok mennyiségét:

a) 60 literes szabványos tároló,

b) 80 literes szabványos tároló,

c) 90 literes szabványos tároló,

d) 120 literes szabványos tároló,

e) 140 literes szabványos tároló,

f) 240 literes szabványos tároló,

g) 360 literes szabványos tároló,

h) 660 literes szabványos tároló,

i) 770 literes szabványos tároló,

j) 1100 literes szabványos tároló,

k) egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák (a továbbiakban: zsák).

(2)3

(3)4

(4) Azon ingatlanhasználóknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a települési hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, azok részére kiegészítésként a Közszolgáltató 120 literes szabványosított, a Közszolgáltató lógójával ellátott, szürke színű műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellet a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és kezelési díját is.
(5) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.
(6) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan használójának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlanhasználó köteles a tároló helyet és annak környékét rendbe tartani. Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve – a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.
(7) 5 A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélye alapján biztosítja a hulladékgyűjtő udvar használatát (Marcali és Vése településeken), ahol a veszélyes és nem veszélyes lakossági eredetű hulladékok – a vegyes hulladékok kivételével – a Közszolgáltató részére az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint leadhatók.

8. Az ingatlanhasználók jogai és kötelezettségei

10. § (1) A települési hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a használóját terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

(2) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(3) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18.00 órától, a szállítás napján legkésőbb 07.00 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 20.00 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 9. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

(4) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.

(5) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészégét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(6) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészégét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. A gyűjtőedénybe folyékony halmazállapotú hulladék nem helyezhető.

(7) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a (6) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, akkor a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével haladéktalanul, írásban értesíti az ingatlanhasználót és ezzel egyidejűleg a személyzet is köteles ezt a tényt rögzíteni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(8) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlanhasználó kérelmére a szerződés szünetel.

(9) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(10) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 liter űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény használójának feladata, a 770 liter űrtartalmú és annál nagyobb gyűjtőedény tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Közszolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.

(11) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(12) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(13)6 Tilos a települési hulladékot égetni, vagy a település területén lévő gyűjtőszigeteken kívüli, illetve a Közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő udvaron kívüli helyre szállítani.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

11. § (1) Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik (üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt), s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(3) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.

(4)7 Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű írásos értesítése mellett – a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani, az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) pedig jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az adott negyedévre – visszamenőleg is – kiszámlázni.

10. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

12. § (1) A Közszolgáltató Nikla község közigazgatási területén gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásról.

(2)8 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató:

a) az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is –,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,

c) gondoskodik a zöldhulladék gyűjtéséről,

d) az általa üzemeltett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

e) a tevékenysége során kiszóródott hulladékot összeszedi, a szennyezett környezetet feltakarítja, megtisztítja, a hulladékgyűjtő pontokon elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja,

f) gondoskodik az a) – d) pontokban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti,

h) az elhagyott, ellenőrizetlen körülmények között – nem a hulladékgyűjtő pontokon – elhelyezett hulladék összeszedéséről, elszállításáról nem köteles gondoskodni.

(3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal házhoz menő gyűjtés keretében gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a Közszolgáltatónak átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról.

(3a)9 A Közszolgáltató évente kettő alkalommal házhoz menő gyűjtés keretében gondoskodik a lebontott karácsonyfák gyűjtéséről, valamint április, május, június, július, augusztus, szeptember, október és november hónapokban havi egyszeri, vagy igény szerint nagyobb gyakoriságú ürítéssel hulladékgyűjtő ponton, konténeres átvétellel biztosítja a zöldhulladék átvételét, összegyűjtését és elszállítását.

(4) A Közszolgáltató törekszik arra, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert (üveg, műanyag, papír) több hulladékáramra kialakítsa.

(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a székhelyén ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi a Htv. által előírt információkat.

(6) Az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében, a Közszolgáltató honlapján és a helyben szokásos módon az ingatlanhasználót tájékoztatja:

a)10 a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a lomhulladék és a zöldhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített hulladékgyűjtés és a hulladék hasznosításának céljáról,

c) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.

(7) A Közszolgáltató – az ingatlanhasználó kérésére – a (6) bekezdés szerinti tájékoztatót postai úton az ingatlanhasználónak megküldi. A tájékoztató postai úton történő megküldéséért a Közszolgáltató az ingatlanhasználótól ellenértéket kérhet.

III. Fejezet

Lomtalanítás, veszélyes hulladékgyűjtés

13. § (1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) – amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül –, őszi időszakban lomtalanítás keretében gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(3) Ingatlanonként legfeljebb 2 m3 hulladék helyezhető ki térítésmentesen. A meghatározott mennyiség feletti hulladék esetén a közszolgáltató az ingatlanhasználó részére külön hulladékgazdálkodási díjat számol fel.

(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék,

b) gumiabroncs hulladék,

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű,

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,

e) veszélyes hulladék,

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék,

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék,

h) kerti biohulladék.

(5) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlanhasználó nem a lomtalanítás meghirdetett időpontjában helyezi ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék pótlólagos elszállításért az érintett ingatlanhasználó részére hulladékgazdálkodási díjat számol fel.

(6) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlanhasználónak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A díjmentes lomtalanítást kizárólag a rendezett díjfizetési ügyfelek vehetik igénybe. A Közszolgáltató a kitett lom elszállítását jogosult megtagadni, ha a nyilvántartása szerint az ingatlanhasználónak lejárt díjtartozású számlája van.

(8) A lomtalanítás pontos időpontjáról annak megkezdése előtt legfeljebb 60, legalább 15 nappal korábban a Közszolgáltató köteles a lakosság részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az önkormányzat hivatalos lapjában, az önkormányzat honlapján, vagy a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(9) A veszélyes hulladék gyűjtéséről az önkormányzat előre meghirdetett időpontban veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében évente egy alkalommal külön gondoskodik. A veszélyes hulladék közé tartozó galvánelemek, kisméretű akkumulátorok (mobiltelefon, kamera, akkumulátorok, stb.) lakossági gyűjtése az önkormányzat által egyes intézményekbe, üzletekbe kihelyezett gyűjtőedényekbe folyamatosan történik.

(10)11 A rendezett díjfizetésű ingatlanhasználó a veszélyes, vagy lom hulladékát a Közszolgáltató által meghatározott feltételek szerint a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokban is leadhatja. Az igénybe vehető hulladékgyűjtő udvarok (Marcali és Vése településeken) nyitvatartási rendjéről és az átvétel feltételeiről a Közszolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.

IV. Fejezet

A helyi közszolgáltatás díja és megfizetése

14. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó12 közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A13 közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az önkormányzattal megkötött szerződés tartalmaz.

(2a)14 A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatiért szolgáltatási díjat fizet.

(3) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok egységnyi díjtételeit kivéve – az adott mennyiségre vonatkozó hulladékgyűjtés, szállítás, lakossági szelektív gyűjtés és kezelés költségeit tartalmazza.

(4) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételéve a miniszter rendeletben állapítja meg.

(6) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(7) Az ingatlanhasználó, amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a Közszolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenti, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.

(8) Az ingatlanhasználó változása esetén a hulladék közszolgáltatás díját az ingatlan használójában bekövetkezett változás bejelentés hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(9)15 Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját negyedévente, számla ellenében köteles utólag megfizetni.

15. § (1) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló szerv16 késedelmi kamatot érvényesíthet.

(2)17 A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

(3) A Koordináló szerv18 által tett intézkedéseivel kapcsolatban a Htv. 83. §-a alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

(4)19

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(6) 20 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, melynek behajtása érdekében a Koordináló szerv intézkedik.

(7)21

(8)22

(9)23

16. § (1) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetelt. Amennyiben ellenőrzés során a Közszolgáltató munkatársai vagy a Jegyző által megbízott személy az ingatlant lakottan találják, úgy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját visszamenőleg az adott negyedéves ciklus kezdetétől köteles megtéríteni.

(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának a megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

V. Fejezet

A hulladék gyűjtése és elszállítása

11. A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

17. § (1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen:

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b) a közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),

c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá a 120 literes műanyagzsák – a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával – egyaránt alkalmazhatóak.

12. A hulladékok szállításának különös szabályai

18. § Az ingatlanhasználó, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák),

b) a közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés),

c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat.

VI. Fejezet

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

19. §24

19/A. §25 (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet, valamint a Közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet, valamint a Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet az igénybe vevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlévőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet a kezelt adatokat megsemmisíti.

(6) A Közszolgáltató az igénybe vevő személyes adatait az általa ellátott közszolgáltatás ellátása, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A Közszolgáltató köteles megsemmisíteni az általa kezelt adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt.

VII. Fejezet

Hulladékgyűjtő szigetek használata

20. §26 Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladékát köteles elkülönítetten gyűjteni. Ennek érdekében az ingatlanhasználó:

a) a településen kialakított hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe a külön gyűjtendő szennyeződéstől és más hulladékfajtától mentesen az üveg, papír, műanyag és fém hulladékát elhelyezi, vagy igénybe veszi a házhoz menő elkülönített gyűjtést,

b) a veszélyes hulladékot külön gyűjti és a gyűjtésre jogosultnak átadja,

c) a biológiailag lebomló hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt lehetőségéhez mérten komposztálja,

d) a zöldhulladékot a településen kialakított hulladékgyűjtő ponton helyezi el,

e) a maradék (elkülönítetten gyűjtött és veszélyes hulladéktól mentes) települési hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjti, tárolja.

VIII. Fejezet

Települési hulladékok elhelyezése

21. § Települési hulladékot kizárólag a települési önkormányzat képviselőtestülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben szabad elhelyezni és kezelni.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 9/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

A rendszeres hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzéke

irányítószám

település

közterület neve

8706

Nikla

Ady Endre utca

8706

Nikla

Berzsenyi Dániel utca

8706

Nikla

Dózsa György utca

8706

Nikla

Jókai utca

8706

Nikla

József Attila utca

8706

Nikla

Kossuth Lajos utca

8706

Nikla

Petőfi Sándor utca

8706

Nikla

Rákóczi utca

8706

Nikla

Szabadság hegy

8706

Nikla

Szabadság tanya

8706

Nikla

Táncsics Mihály utca

8706

Nikla

Vörösmarty utca

1

Az önkormányzati rendeletet a Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

A 16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2017. október 26. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.Hatályos: 2017. október 26. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 16/2017. (X.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a.Hatályos: 2017. október 26. napjától.

5

A 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.Hatályos: 2017. február 16. napjától.

6

A 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2017. február 16. napjától.

7

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

8

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

9

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

10

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

11

A 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be.nullHatályos: 2017. február 16. napjától.

12

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

13

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

14

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a iktatta be.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

15

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

16

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 9. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

17

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 10. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

18

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 11. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

19

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

20

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 13. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

21

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 14. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 14. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

23

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 14. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

24

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 15. §-a.Hatályos: 2016. július 01. napjától.

25

Az 5/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.Hatályos: 2018. augusztus 16. napjától.

26

A 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet 16. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2016. július 01. napjától.