Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

Változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2022. 04. 13

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

Változtatási tilalom elrendeléséről

2022.04.13.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jánossomorja Város Önkormányzata a 2022. április 11-én kelt TT-22308. számú szerződésszámú településrendezési terv módosítás eljárásának idejére, a helyi építési szabályzat módosításának hatályba lépéséig Jánossomorja közigazgatási területén fekvő 2415/1, 2415/2, 2415/3, 2415/4, 2415/5, 2415/6, 2415/7, 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/14, 2415/15, 2415/16, 2415/17, 2415/18, 2415/19, 2416/1, 2416/2, 2416/3, 2416/4, 2416/5, 2416/6, 2416/7, 2416/8, 2416/9, 2416/10, 2416/11, 2416/12, 2415/20 helyrajzi számú területekre változtatási tilalmat rendel el.

2. § A változtatási tilalom alá eső területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt kivételekkel telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, építmény vagy helyiség rendeltetését megváltoztatni, illetőleg más, építésügyi engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

3. § Ez a rendelet 2022. április 13-án lép hatályba, és a TT-22308. számú munkaszámú helyi építési szabályzat hatálybalépésének napján, de legkésőbb jelen rendelet hatályba lépését követő három év elteltével hatályát veszti.