Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 04. 21

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2022.04.21.

Ják község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (4) bekezdése és a 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TTv.) valamint a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.l.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) rendelkezései figyelembe vételével a temetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik:

Bevezető rendelkezések

1.§

Az önkormányzati rendelet a temetők létesítésének, fenntartásának, üzemeltetésének, megszüntetésének valamint a temetkezési tevékenység egyes kérdéseinek helyi szabályozására irányul.

A rendelet tárgyi és személyi hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Ják község területén üzemelő köztemetőre és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységekre.

3. § (1) A rendelet személyi hatálya a köztemető tulajdonosára és fenntartójára, a temetkezési szolgáltatások igénybevevőire, illetve mindazokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre kiterjed, akik a köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a temetőben tartózkodnak.

(2) A szabálysértések vonatkozásában a rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre is, akik nem köztemetőben követik el szabálysértésnek minősülő cselekményüket.

4. § (1) Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

(2) A község területén üzemelő köztemető: Móricz Zsigmond utcai köztemető

5. § (1) Köztemető létesítéshez, bővítéséhez, részben, vagy egészben történő megszüntetéséhez, felszámolásához, illetve a lezárt, nem működő temető ismételt használatba vételéhez, vagy kegyeleti park céljára való átalakításához - a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint - a Képviselő-testület döntése szükséges.

(2) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről a költségvetési rendeletben foglalt előirányzat figyelembevételével Ják község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik.

6. § (1) A köztemető fenntartásával, üzemeltetésével járó feladatok ellátásáról az Önkormányzat
gondoskodik.

(2) 2) Temetők nyitva tartási ideje:

- március 1-től – november 10-ig 07,00 – 20,00 óráig
- november 11-től – február 28-ig 07,00 – 18,00 óráig.
A halottak napi időszakban a nyitvatartási rend ideje nincs korlátozva.
Temetkezési helyek és szabályok

7. § (1) Halottat eltemetni, hamvasztott és exhumált halottak maradványait elhelyezni csak az üzemelő (le nem zárt) temetőben szabad.

(2) A temetőt sírhelytáblákra - felnőtt sírhely, díszsírhely, gyermeksírhely, umasírhely, és sírbolt táblákra -, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.

(3) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a rendelkezési jog megszűntével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából ismét igénybe lehet venni, vagy újrahasznosítani.

(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.

A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.
(5) A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
(6) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárás lényét és időtartamát hirdetményben kell közölni, melyet tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun, ravatalozón ki kell függeszteni. A lezárt táblába csak rátemetéssel, kettős sírba, vagy sírboltba lehet temetni.
(7) Az elhamvasztott elhunytak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül urnafülkében, urnasírboltban lehet elhelyezni. Az urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni, valamint az urna koporsós temetési helyre rátemethető az 11. §-ban foglaltak szerint.

8 § (1) Az eltemettető, illetve megbízottja a sírhely kiválasztása, illetve megjelölése céljából a fenntartónál személyesen köteles megjelenni.

(2) Az egyes temetkezési helyek feletti rendelkezési jogot (használat jogát) - a díszsírhely kivételével - az elhunyt hozzátartozója, illetve az eltemetésre kötelezett megváltás útján szerzi meg. A használat a megváltás napjával kezdődik. A megváltási díjakat és az egyéb díjfizetési kötelezettségeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3)1 Az egyszeri megváltás (használat) időtartama:

a) sírbolt esetében 60 vagy 100 év

b) sírhely (egyes, kettős, hármas és gyermek) 25 év

c) urnakripta (urnasírbolt) 20 év

d) urnafülke (kolombárium) 25 év

(4) Kettős sírhely esetén az utolsó beletemetéstől számított 25 évig kell biztosítani a használatot.

(5) Az egyes temetkezési helyekről a fenntartó nyilvántartó könyvet köteles vezetni. A fenntartó köteles továbbá a nyilvántartás alapján a lejárat évét megelőző év december 31. napjáig felhívni a rendelkezésre jogosultak figyelmét a rendelkezési jog (használat) megszűnésére.

(6) A temetési hely feletti rendelkezési jog a megváltási díj megfizetésével meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területét átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.

(8) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj arányos részét vissza kell téríteni.

9. § (1) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik. A temető fenntartója a lejárai napjától számított 1 év elteltével intézkedhet a temetési hely újra használata iránt a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) Sírhelytábla vagy egész temető lezárását, kiürítését hirdetményben 3 alkalommal legalább egy országos napilapban, helyi sajtóban, televízióban, a temető hirdetőtábláján közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a lezárás (kiürítés) előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonként jelenjenek meg. A közzététel a temető fenntartójának kötelezettsége a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.

(3) Ha a használat az (1) és (2) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg és az elhunyt hozzátartozója a holttest maradványokat nem kívánja áttemettetni, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni. A fentiekről a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett a temető fenntartója köteles gondoskodni.

10. § (1) Lezárt temetőből sírjelet csak az eltemettető, illetve az a személy jogosult elvinni, aki igazolja, hogy az eltemettető törvényes vagy végrendeleti örököse. A sírjel elszállítása kizárólag a fenntartónak történő bejelentést, illetve az elvitelre való jogosultság igazolását követően történhet meg. A sírjel elszállítására kizárólag exhumálást követően kerülhet sor. Az exhumálás költségei az elszállíttatót terhelik.

(2) A temető, illetve temetőrész kiürítése esetén amennyiben a rendelkezésre jogosult, vagy annak Örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.

(3) Kiürítésnél a sírbolt és az át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani.

11. § (1) A temető beosztott tábláiban sorszámozott sírhelyek méreteit az 3. sz. melléklet tartalmazza. A síremlék mérete a sírhely méretét nem haladhatja meg.

(2) Mélyített sírhelybe - időarányos ellenérték felszámítása mellett - még egy koporsó temethető. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(3) Az egyes sírhely egy koporsó, a kettős sírhely két nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál, (rátemetés a (2) bekezdés szerint).

(4) Felnőtt sírhelybe 6, gyermek sírhelybe 2 urna is elhelyezhető. Ilyen esetben is a sírhelyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni.

(5) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozóhatóság rendelkezésére adható.

12. § (1) Élők számára előre a sírhely feletti rendelkezési jogot megszerezni tilos, kivéve, ha kettős, vagy hármas sírhely kerül megváltásra a fennmaradó helyre. Sírbolt (kripta), urnakripta hely előre is megváltható. A megváltástól számított egy éven belül a kriptát fel kell építeni. Amennyiben az építtető e kötelezettségét nem teljesíti, a sírbolthely rendelkezési joga, a megváltási összeg kamatmentes visszafizetése mellett az üzemeltetőt illeti.

(2) Sírbolt (kripta) a nyilvántartó^ könyvben sírbolt-táblaként megjelölt helyen, építési engedély alapján, elsődlegesen koporsós temetést szolgáló építmény. Az építmény építési engedély köteles. Az építési engedély egy példányát a fenntartónak meg kell küldeni.

(3) A sírbolt építést a munkák megkezdése előtt 2 nappal a fenntartónak az építési engedély másolatának csatolásával és a kivitelező megjelölésével be kell jelenteni. A bejelentést az építtető vagy a kivitelező teheti meg.

(4) A sírbolt fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt, vagy síremlék összeomlásától lehet tartani, a fenntartó köteles felszólítani a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Eredménytelen felhívás esetén az üzemeltető kérelmére a jegyző építésügyi hatósági jogkörében a fenntartásra kötelezettek költségére elrendelheti a sírbolt eltávolítását, megtilthatja a sírboltba való további temetkezést.

(5) A sírbolt táblában megépített egyes sírboltokról, sírbolt könyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az építtetőnek (ill. örököseinek) a temetkezésre jogosultakra vonatkozó rendelkezéseit. Intézkedés hiányában a sírboltba az építtető, annak házastársa, egyenesági rokonai és azok házastársai temethetők.

(6) Sírboltba (kriptába) történő temetés esetén fém, vagy fémbetétes koporsót kell használni, melyet légmentesen le kell zárni.

Díszsírhelyek

13. § (1) A polgármester díszsírhelyet, umasírhelyet (a továbbiakban: díszsírhelyet) adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik az ország, a megye, a város érdekében hosszú időn át kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti, vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

(2) Díszsírhely élő személy részére nem adományozható.

(3) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni.

(4) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart és díjtalan.

(5) Kérelemre - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával - az elhunyt özvegye is eltemethető a díszsírhelyre. Rátemetésnél a felmerülő költségeket a rátemettetőnek kell megtérítenie.

(6) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunyt(ak) hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.

Nyilvántartások vezetése

14. § (1) Halottat felravatalozni, eltemetni, vagy elhamvasztani csak anyakönyveztetés után szabad.

(2) A fenntartó a temetőről nyilvántartó könyvet, temető térképet és sírbolt-könyvet köteles vezetni, továbbá hozzáférhető helyen látogatói könyvet tartani.

(3) A látogatói könyv a temetőbe látogató természetes személyeknek a temető rendjével, illetve az üzemeltető működésével kapcsolatos pozitív vagy negatív tartalmú észrevételei bejegyzésére szolgáló könyv. A látogatói könyvet a tulajdonos hitelesíti. A tulajdonos bármikor, de évente legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni a látogatói könyvet és a bejegyzésekre tett intézkedéseket.

(4) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, hamvasztást) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás napja, helye, halotti anyakönyvi folyószám, fertőző betegségben elhunytnál a halál oka, sírhely-tábla (parcella) sírhelysor, temetési hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések, és a temetkezési szolgáltatást végző megjelölése. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyének pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eltemettető nevét, lakcímét is.

(5) Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe az eljáró hatóság nevét és az eljárás ügyszámát be kell vezetni.

(6) Külön nyilvántartást kell vezetni a temetőben elhelyezett, halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született gyermek anyjának nevét, elhantolás (urna) elhelyezés időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

(7) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt könyvet a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a rendelkezni jogosultnak a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(8) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy annak az elhunytnak a nyilvántartási adatait tekintheti meg, akinek az eltemettetéséről gondoskodott.

(9) A temető térképen fel kell tüntetni az egyes táblák helyét, (gyermeksírhely, sírbolt tábla stb.) a táblában található sorokat, és a sorokon belül elhelyezkedő sírhelyeket. A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évente ki kell egészíteni.

(10) A fenntartó a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt-könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

15. § (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunyt életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

(2) A rendelkezésre való jogosultságot a fenntartó csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban kifogást jelentettek be.

(3) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

- aki a temetést szerződésben vállalta,
- akit arra az elhunyt végrendeletében kötelez,
- végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa,
- az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § (b) pontja) a törvényes öröklés rendje szerint,
- ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről Ják község Önkormányzata közigazgatási területén elhunyt személy esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni.

16. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a szertartás (búcsúztatás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
(2) A külön jogszabályban meghatározott fertőző betegségben elhunytak koporsóját lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad.

A fenntartó engedélyéhez kötött tevékenységek

18. § (1) A fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges:

-fák ültetéséhez
- az egyéb fás szárú növényzet ültetéséhez, kivágásához, áthelyezéséhez,
- síremlék állításhoz, sírkeret, fedett sírkeret (álkripta) készítéséhez, urnakripta létesítéséhez, valamint ezeken maradandó anyagú díszítés (szobor, felirat) elhelyezéséhez, megváltoztatásához,
- a sír mellett pad felállításához,
- sírgondozás vállalkozás keretében történő végzéséhez.
A fák kivágásához a temető tulajdonosának engedélye szükséges.
(2) Tilos:
- A sírokat, síremlékeket és egyéb kegyeleti tárgyakat beszennyezni, jogosulatlanul áthelyeznie vagy eltávolítani,
- A temető területén minden olyan magatartást tanúsítani, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti,
- A temetőben virágot, vagy bármi más tárgyat árusítani,
- A temető területére állatot (kivéve a vakvezető kutyákat) bevinni,
- A sírhelyeket, sírboltokat, urnakriptákat bekeríteni,
- 14 éven aluli személyeknek kísérő nélkül a temetőben tartózkodni,
- Engedély vagy hozzájárulás köteles munkát e nélkül vagy ettől eltérően végezni,
- Sírbolt táblának ki nem jelölt táblában sírboltot létesíteni.
Záró rendelkezések

21. § .

(1) A fenntartó a temetkezési helyek kialakításának rendjére, az előírt nyilvántartások vezetésére az átvétel időpontjától köteles.

(2) E rendelet 2007. június 29. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Ják község Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2002. (VIII. 27.) számú rendelet a hatályát veszti.

Ják, 2007. június 29.
Szemes István Zalán József
polgármester jegyző
1

A 8 § (3) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.