Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 12 - 2020. 07. 17

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.03.12.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.

(2) Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 101 832 E Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 101 832 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2020. évi

a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 E Ft.

b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -10 927 E Ft;

c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -11 904 E Ft;

d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 22 831 E Ft.

(3) A működési és felhalmozási egyenlegben mutatkozó 22 831 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására az előző évi költségvetés 23 432 E Ft összegű maradványa szolgál.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 31 738 E Ft, melyből

aa) működési célú támogatások áht-n belül: 15 033 E Ft;

ab) közhatalmi bevételek: 15 380 E Ft;

ac) működési bevételek: 1 325 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 46 662 E Ft, melyből

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 45 412 E Ft;

bb) felhalmozási bevételek: 1 250 E Ft;

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 23 432 E Ft, melyből

ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 E Ft;

cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 23 432 E Ft.

(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 42 665 E Ft, melyből

aa) személyi juttatások: 10 700 E Ft;

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1 937 E Ft;
ac) dologi jellegű kiadások: 18 394 E Ft;
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 133 E Ft;
ae) egyéb működési célú kiadás: 9 501 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 58 566 E Ft, melyből
ba) beruházások: 48 312 E Ft;
bb) felújítások: 10 154 E Ft;
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 100 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata 601 E Ft, melyből
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 0 E Ft;
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 601 E Ft.
(3) A felhalmozási feladatok 58 566 E Ft összegű kiadásai közül
a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik: 58 566 E Ft;
b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik: 0 E Ft.

6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2020. évben 6 006 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.

7. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.

8. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését tárgyévi és a költségvetési évet követő három évre az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 1. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.

10. § Az Önkormányzat 2020. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.

11. § A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500 000 Ft összeghatárig.

12. § A 12. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 200 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

15. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafetéria keretét 2020. évre 200 000 Ft/fő/év, a főállású polgármester cafetéria keretét 2020. évre 200 000 Ft/év összegben határozza meg.

17. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Csala Judit s.k.

Schnobl Ferenc s.k.

jegyző

polgármester

1. melléklet

üres cím