Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2001. 04. 26 - 2005. 10. 31

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

2001.04.26.

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazások alapján Bükkösd Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi sajátos feladataira - az 1999. évi XLIII. tv., továbbá a 145/1999 (X.1) Korm. rendelet szerint az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet hatálya az alábbi temetőkre terjed ki:
Bükkösd (135 hrsz) temető
Megyefa (531 hrsz) temető

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt temetők üzemeltetését a helyi Önkormányzat végzi.

Temetési helyek

2. § (1) Bükkösd község területén lévő temetőkbe temetni csak a vonatkozó jogszabályok és ezen önkormányzati rendelet alkalmazásával lehet.

(2) A temetkezési helyet az Önkormányzat ingyen biztosítja.

(3) Az elhunytat -, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Polgármesteri engedéllyel sírhely fenntartható.

3. § (1) Fertőző betegségben elhunytak ravatalozása és eltemetése az ÁNTSZ utasítása, ill. ezen utasítás alapján eljáró halottkém tájékoztatása irányadó.

4. § (1) A temetőben sírboltot az Önkormányzat által kijelölt távolságban, valamint külön kijelölt helyen lehet felépíteni. A sírbolt építhető közös földalatti üreggel a következőképpen:

a) a sírbolt föld feletti és fedőlapján kívüli felületének virágültetés céljára történő, de 50 cm-nél nem magasabb földfeltöltéssel.

b) a fedőlapnak a föld felületén látható kiképzéssel és a fedőlap körüli betonjárdával.

(2) Ásott sírhelyek sírbolttá nem alakíthatók át.

(3) A sírhelyek mérete: 5 m2

A temető rendje

5. § (1) A temető nyitva tartási ideje: október 31-től március 31-ig 600 órától 1800 óráig - kivéve november 1-jét -, április 1-től szeptember 30-ig 600 órától 2000 óráig lehet tartózkodni. Ettől eltérő időtartamú tartózkodásra a temető kezelője adhat engedélyt. A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(3) Járművel behajtani, közlekedni csak a temető kezelőjének engedélyével lehet.

(4) A temetőben kegyeleti tárgyakat, valamint sírokra ültetett növényeket és a sírok díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni, bepiszkítani tilos.

(5) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkezett szemét, hulladék a kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakható.

(6) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, sírokat kerítéssel körülhatárolni tilos.

(7) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárást megelőző egy órával szabad, kivéve november 1-jét. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

(8) A temető területére kutyát bevinni tilos, vakvezető kutya kivételével.

(9) Rátemetés esetén a lebontott síremléket bejelentéstől számított 90 napon belül köteles helyreállítani a kötelezett. A fenti határidő alól a temető kezelője a kötelezett indokolt kérelmére egy esetben 60 napos halasztást engedélyezhet.

(10) Tilos olyan virágtartót, feliratot, díszítést elhelyezni, mely a közízlést és a közerkölcsöt sérti.

(11) A hozzátartozó köteles a sírhelyet gondozni, rendben tartani.

(12) A felesleges földet a sírhelyek mellett tárolni nem szabad, mindenki köteles gondoskodni az elegyengetésről.

(13) Tilos a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni.

(14) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

6. § (1) A ravatalozó kulcsának átvételével anyagi felelősséggel tartozik a hozzátartozó a ravatalozóban lévő eszközökért, tárgyakért.

(2) A ravatalozó takarítását a temetőgondnok végzi el.

7. § Azokról a síremlékekről, melyek a temető fenntartójának tulajdonába kerülnek, a temető kezelője köteles leltár szerint nyilvántartást vezetni.

8. § (1) A lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjait, sírboltjai felett létesített síremlék használati idő lejártáig - kegyeleti szempontból - nem idegeníthető el és más sírba, sírboltba nem helyezhető át.

(2) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető kezelőjének előzetes engedélyével szabad. A rendelkezési jogot - bejelentés alapján - valószínűsíteni kell.

9. § Fákat és nagyobb fajta cserjéket a sírhelyeken és a sírhelyeken kívüli területen magánszemélynek ültetni nem szabad. A 2 m magasságot elérő, nem kezelt ültetvényeket a temető kezelője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.

10. § (1) Szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.aki jelen rendelet 5. § -ban foglalt rendelkezéseket megszegi.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértési törvényben meghatározott illetékességi szabályok irányadók.

Záró rendelkezések

11. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.