Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2005. 11. 01 - 2006. 08. 31

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

2005.11.01.

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazások alapján Bükkösd Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi sajátos feladataira - az 1999. évi XLIII. tv., továbbá a 145/1999 (X.1) Korm. rendelet szerint az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §1 (1) Jelen rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzata tulajdonában lévő
belterületi, 135 hrsz-ú, 1.3854 m2 nagyságú "bükkösdi" temetőre
belterületi, 531 hrsz- ú, 5530 m2 nagyságú "megyefai" temetőre
terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt temetők üzemeltetését és fenntartását Bükkösd Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) végzi.

Temetési helyek

2. § (1) Bükkösd község területén lévő temetőkbe temetni csak a vonatkozó jogszabályok és ezen önkormányzati rendelet alkalmazásával lehet.

(2)2 A temetési helyet és a temetői létesítmények temetkezési szolgáltatók részéről történő használatát az Önkormányzat ingyen biztosítja.

(3) Az elhunytat -, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Polgármesteri engedéllyel sírhely fenntartható.

3. § (1) Fertőző betegségben elhunytak ravatalozása és eltemetése az ÁNTSZ utasítása, ill. ezen utasítás alapján eljáró halottkém tájékoztatása irányadó.

4. § (1) A temetőben sírboltot az Önkormányzat által kijelölt távolságban, valamint külön kijelölt helyen lehet felépíteni. A sírbolt építhető közös földalatti üreggel a következőképpen:

a) a sírbolt föld feletti és fedőlapján kívüli felületének virágültetés céljára történő, de 50 cm-nél nem magasabb földfeltöltéssel.

b) a fedőlapnak a föld felületén látható kiképzéssel és a fedőlap körüli betonjárdával.

(2) Ásott sírhelyek sírbolttá nem alakíthatók át.

(3) A sírhelyek mérete: 5 m2

4/A. §3 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év

b) sírbolt esetén 60 év

c) urnasírhely esetén 25 év.

A temető rendje

5. § (1) A temető nyitva tartási ideje: október 31-től március 31-ig 600 órától 1800 óráig - kivéve november 1-jét -, április 1-től szeptember 30-ig 600 órától 2000 óráig lehet tartózkodni. Ettől eltérő időtartamú tartózkodásra a temető kezelője adhat engedélyt. A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(3)4 Járművel behajtani, közlekedni csak a kijelölt helyen (úton) szabad.

(4) A temetőben kegyeleti tárgyakat, valamint sírokra ültetett növényeket és a sírok díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni, bepiszkítani tilos.

(5)5 A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkezett hulladékot a kijelölt lerakóhelyen kötelező elhelyezni.

(6) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, sírokat kerítéssel körülhatárolni tilos.

(7) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárást megelőző egy órával szabad, kivéve november 1-jét. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

(8) A temető területére kutyát bevinni tilos, vakvezető kutya kivételével.

(9) Rátemetés esetén a lebontott síremléket bejelentéstől számított 90 napon belül köteles helyreállítani a kötelezett. A fenti határidő alól a temető kezelője a kötelezett indokolt kérelmére egy esetben 60 napos halasztást engedélyezhet.

(10) Tilos olyan virágtartót, feliratot, díszítést elhelyezni, mely a közízlést és a közerkölcsöt sérti.

(11) A hozzátartozó köteles a sírhelyet gondozni, rendben tartani.

(12) A felesleges földet a sírhelyek mellett tárolni nem szabad, mindenki köteles gondoskodni az elegyengetésről.

(13) Tilos a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni.

(14) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

6. § (1) A ravatalozó kulcsának átvételével anyagi felelősséggel tartozik a hozzátartozó a ravatalozóban lévő eszközökért, tárgyakért.

(2) A ravatalozó takarítását a temetőgondnok végzi el.

6/A. §6 (1) A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Ahol e rendelet kezelőt említ, ott az Önkormányzatot kell érteni.

7. § Azokról a síremlékekről, melyek a temető fenntartójának tulajdonába kerülnek, a temető kezelője köteles leltár szerint nyilvántartást vezetni.

8. §7 (1) A lezárt temető, vagy temetőrész temetési helyeit a használati idő lejárta előtt - kegyeleti szempontból - csak a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján lehet áthelyezni.

(2) A kiürítés során a temetőben felállított lejárt használati idejű sírhelyen lévő sírjelet, síremléket - amennyiben a rendelkezni jogosult arról nem gondoskodott - lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető tulajdonosának engedélyével lehet.

9. § Fákat és nagyobb fajta cserjéket a sírhelyeken és a sírhelyeken kívüli területen magánszemélynek ültetni nem szabad. A 2 m magasságot elérő, nem kezelt ültetvényeket a temető kezelője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.

10. § (1)8 Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.aki jelen rendelet 5. § (2), (3), (5), (6), (8)-(14) bekezdésben foglaltakat megszegi.

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a szabálysértési törvényben meghatározott illetékességi szabályok irányadók.

Záró rendelkezések

11. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.

1

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 1. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

2

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 2. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

3

Megállapította a 8/2005. (X.27.) rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

4

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 4. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

5

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 4. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

6

Megállapította a 8/2005. (X.27.) rendelet 5. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

7

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 6. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

8

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 7. §-a, hatályos 2005. november 1-től.