Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2015. 05. 01

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

2015.05.01.

Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazások alapján Bükkösd Község Önkormányzata - figyelemmel a helyi sajátos feladataira - az 1999. évi XLIII. tv., továbbá a 145/1999 (X.1) Korm. rendelet szerint az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §1 (1) Jelen rendelet hatálya Bükkösd Község Önkormányzata tulajdonában lévő
belterületi, 135 hrsz-ú, 1.3854 m2 nagyságú "bükkösdi" temetőre
belterületi, 531 hrsz- ú, 5530 m2 nagyságú "megyefai" temetőre
terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt temetők üzemeltetését és fenntartását Bükkösd Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) végzi.

Temetési helyek

2. § (1) Bükkösd község területén lévő temetőkbe temetni csak a vonatkozó jogszabályok és ezen önkormányzati rendelet alkalmazásával lehet.

(2)2 A temetési helyet és a temetői létesítmények temetkezési szolgáltatók részéről történő használatát az Önkormányzat ingyen biztosítja.

(3) Az elhunytat -, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Polgármesteri engedéllyel sírhely fenntartható.

3. § (1) Fertőző betegségben elhunytak ravatalozása és eltemetése az ÁNTSZ utasítása, ill. ezen utasítás alapján eljáró halottkém tájékoztatása irányadó.

4. § (1) A temetőben sírboltot az Önkormányzat által kijelölt távolságban, valamint külön kijelölt helyen lehet felépíteni. A sírbolt építhető közös földalatti üreggel a következőképpen:

a) a sírbolt föld feletti és fedőlapján kívüli felületének virágültetés céljára történő, de 50 cm-nél nem magasabb földfeltöltéssel.

b) a fedőlapnak a föld felületén látható kiképzéssel és a fedőlap körüli betonjárdával.

(2) Ásott sírhelyek sírbolttá nem alakíthatók át.

(3) A sírhelyek mérete: 5 m2

4/A. §3 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év

b) sírbolt esetén 60 év

c) urnasírhely esetén 25 év

d)4 urnafülke esetén 50 év.

A temető rendje

5. § (1) A temető nyitva tartási ideje: október 31-től március 31-ig 600 órától 1800 óráig - kivéve november 1-jét -, április 1-től szeptember 30-ig 600 órától 2000 óráig lehet tartózkodni. Ettől eltérő időtartamú tartózkodásra a temető kezelője adhat engedélyt. A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(3)5 Járművel behajtani, közlekedni csak a kijelölt helyen (úton) szabad.

(4) A temetőben kegyeleti tárgyakat, valamint sírokra ültetett növényeket és a sírok díszítésére szolgáló anyagokat megrongálni, bepiszkítani tilos.

(5)6 A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkezett hulladékot a kijelölt lerakóhelyen kötelező elhelyezni.

(6) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, sírokat kerítéssel körülhatárolni tilos.

(7) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárást megelőző egy órával szabad, kivéve november 1-jét. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

(8) A temető területére kutyát bevinni tilos, vakvezető kutya kivételével.

(9) Rátemetés esetén a lebontott síremléket bejelentéstől számított 90 napon belül köteles helyreállítani a kötelezett. A fenti határidő alól a temető kezelője a kötelezett indokolt kérelmére egy esetben 60 napos halasztást engedélyezhet.

(10) Tilos olyan virágtartót, feliratot, díszítést elhelyezni, mely a közízlést és a közerkölcsöt sérti.

(11) A hozzátartozó köteles a sírhelyet gondozni, rendben tartani.

(12) A felesleges földet a sírhelyek mellett tárolni nem szabad, mindenki köteles gondoskodni az elegyengetésről.

(13) Tilos a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni.

(14) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

6. § (1) A ravatalozó kulcsának átvételével anyagi felelősséggel tartozik a hozzátartozó a ravatalozóban lévő eszközökért, tárgyakért.

(2) A ravatalozó takarítását a temetőgondnok végzi el.

6/A. §7 (1) A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Ahol e rendelet kezelőt említ, ott az Önkormányzatot kell érteni.

7. § Azokról a síremlékekről, melyek a temető fenntartójának tulajdonába kerülnek, a temető kezelője köteles leltár szerint nyilvántartást vezetni.

8. §8 (1) A lezárt temető, vagy temetőrész temetési helyeit a használati idő lejárta előtt - kegyeleti szempontból - csak a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján lehet áthelyezni.

(2) A kiürítés során a temetőben felállított lejárt használati idejű sírhelyen lévő sírjelet, síremléket - amennyiben a rendelkezni jogosult arról nem gondoskodott - lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető tulajdonosának engedélyével lehet.

9. § Fákat és nagyobb fajta cserjéket a sírhelyeken és a sírhelyeken kívüli területen magánszemélynek ültetni nem szabad. A 2 m magasságot elérő, nem kezelt ültetvényeket a temető kezelője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel megtéríttetheti.

10. §9

Záró rendelkezések

11. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.

1. melléklet10

Temetőszabályzat

I. Általános szabályok

1. A szabályzat hatálya Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 6/2001. (IV.26.) sz. önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdésében felsorolt köztemetőkre terjed ki.

2. Bükkösd Község Önkormányzata, mint a köztemetők tulajdonosa (továbbiakban: fenntartó) az elhunytnak felekezethez tartozása, vagy bármilyen más megkülönböztetésére tekintet nélkül biztosítja az eltemetést az általa fenntartott köztemetőkben.

II. A köztemetők fenntartása és üzemeltetése

1. A köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az Önkormányzat gondoskodik.

2. A fenntartó a temetőfenntartás körében gondoskodik a köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról, valamint a közcélú zöldfelületek gondozásáról.

3. A temető üzemeltetése körében a fenntartó

a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit,

d) biztosítja a ravatalozó, hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) üzemképes állapotban tartását (karbantartását, javítását) és működteti azokat,

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását,f.) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,

f) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket,

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,

h) kijelöli a temetkezési helyeket, ellátja a teljeskörű sírhelygazdálkodást, a temetési helyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatos ügyintézést,

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését, és a hó eltakarítást,

j) gondoskodik a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról, és betartatásáról,

l) összehangolja a temetéseket.

III. Temetési helyek és szabályok

1.11 Temetési helyek méretei:
- sírhely mérete: 5 m2 (2 m széles, 2,5 m hosszú)
- sírgödör mélysége 2 m; rátemetés esetén 2,2 m, illetve a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kerüljön.
- urnát urnasírhely esetén a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységben kell elhelyezni.
- urnafülke építésénél vagy megváltott urnafülke esetén az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm.

2. A temetőkben a sírhelyek és sírboltok számozását fel kell tűntetni.

3. A sorokat és a temetési helyeket sorszámmal kell megjelölni.

4. A sírhelyeket - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

5. A temetőről térképet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A térképet a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni. A temető térképét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

6. Mélyített sírhelybe (2,20 m) tisztiorvos engedélye alapján még egy koporsó temethető.

7. Sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még négy urna is eltemethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírhelyen még hat urna helyezhető el. Az urna elhelyezése a sírhely feletti rendelkezési jog időtartamát nem hosszabbítja meg.

8. A kettős sírhely két koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. Rátemetés az 7. pontban meghatározottak szerint történhet.

9. Sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl négyszemélyes sírboltba további 12 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletben nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhunyt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

10. Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére intézet engedélyével adható. A Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott betegségben elhunyt temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély. Az engedély a tisztifőorvos adja ki.

11. Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttest-maradványok exhumálás útján helyezhetők át a működő temetőkbe, illetve betemetés alatt álló sírhelytáblába. Az exhumálás csak a tisztifőorvos engedélye alapján végezhető el.

12. A lezárt temetőkben urnaelhelyezésre a tulajdonos külön engedélyt adhat.

13. A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

14. A hulladékot a kijelölt helyen, konténerben kötelező elhelyezni, illetve gyűjteni.

15. A sírhelyeket és közvetlen környékét úgy kell gondozni, hogy az a szomszédos sírok, látványát ne rontsa, ill. a közizlést ne sértse. A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.

16. A temető területén fát, bokrot, sövényt csak a fenntartó ültethet, azt is csak parkosítás, kerítés céljából. Sírhelyre fa, bokor, sövény ültetése tilos.

17.12 A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az a)-d) pontban foglaltak az irányadók.

a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év

b) sírbolt esetén 60 év

c) urnasírhely esetén 25 év

d) urnafülke esetén 50 év.

18.13 A temetési helyet és a temetői létesítmények temetkezési szolgáltatók részéről történő használatát a fenntartó ingyen biztosítja, kivéve a megváltott urnafülkét, melynek megváltási illetve újraváltási díja: 25.000 Ft.

IV. Temetés

1. A temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül, egyházi és világi szertartás szerint történik. A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését tiszteletben tartani.

2. Az eltemetés módját és helyét - amennyiben az elhunyt arról életében nem rendelkezett - az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik. Az elhunyt temetésére köteles személy a temetési hely kiválasztása, illetve – amennyiben köztemetőben temetési hely felett rendelkezési joga van – megjelölése miatt köteles a fenntartót megkeresni és a sírhely elfogadását, illetve kijelölését aláírásával igazolni. Közköltségen történő temetés esetén az ismert hozzátartozót a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

3. Halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha
- a halott-vizsgálatot végző orvos a halott-vizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott ki,
- a holttestnek az eltemetéséig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 15 napon belül kell elvégezni.

4. Hamvasztásos temetés esetén a halottat a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.

5. A temetőbe szállított halott - az azonosság megállapítása és az okmányok átadása után - ravatalozóban, hűtőben való elhelyezéséről gondoskodni kell, kivéve, ha azonnal el lehet temetni.

6. Temetni hagyományos módon koporsóban, illetve urnába helyezett hamvak eltemetésével lehet. A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. A hamvak a temető arra kijelölt terültén szétszórhatók.

7. A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

8. A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

V. A temetői szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

1. Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a temetkezési szolgáltatás Bükkösd község köztemetőiben történő végzéséről a tevékenység megkezdése előtt kötelesek a fenntartót tájékoztatni. A fenntartó a temetkezési szolgáltatók részére köteles a helyi rendeletet, a temetőszabályzatot átadni.

2. A temetés időpontját az elhunyt eltemetésére köteles személy, vagy a meghatalmazottja a fenntartó meghatalmazottjával minden esetben – a temetés előtt legalább két nappal - köteles egyeztetni.

3. A hozzátartozó a temetőbe kiszállított elhunyt átvételére köteles. Az átvétel során meg kell győződnie az elhunyt személyazonosságáról. Sírnyitás esetén a temetkezési vállalkozó a sírnyitási engedély egy példányát – a temetés időpontja előtt legalább egy nappal - köteles a fenntartónak átadni.

4. A köztemetőnek az elhunyt hűtésére szolgáló helyiségében a temetkezési szolgáltatók csak a fenntartó képviselőjének jelenlétében és csak a halott átadásakor, illetve a temetés napján a ravatalozás megkezdése előtt tartózkodhatnak.

5. A fenntartó képviselője a temetés teljes időtartama alatt köteles a temetőben tartózkodni, a temetési időpontok és a szolgáltatások összehangolásáról gondoskodni. A képviselő feladata a hozzátartozók által a temetőbe korábban kiszállított koszorúk, virágcsokrok átvétele, a temetés időpontjáig történő tárolása. A szertartás időtartama alatt - különösen az egymást követő temetések esetén – a hozzátartozók irányítása és tájékoztatása a képviselő feladata.

7. Vasárnap és ünnepnapon, illetve pihenőnapon a köztemetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozók által munka nem végezhető.

VI. Nyilvántartások

1. A kegyeleti jogok gyakorlása céljából a fenntartó nyilvántartó könyvet és sírbolt-könyvet köteles vezetni.

2. A nyilvántartó könyv az alábbi adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnába elhelyezés, vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyv képezi a számítógépes nyilvántartás alapbizonylatát. Ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

3. A sírbolt könyvet a nyilvántartó könyvnél meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

4. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést) időrend szerint kell bejegyezni.

5. A fenntartó köteles nyilvántartást vezetni a védetté nyilvánított síremlékekről.

7. A nyilvántartó könyve és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

8. A fenntartó a nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv adatai alapján felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

9. A nyilvántartásokat a fenntartónak kell megőriznie.

VII.

1. A körjegyző ellenőrzi a temetők fenntartásával, üzemeltetésével, használatának rendjével összefüggő feladatok ellátását. Ellenőrzési jogkörében felhív a jogszabályokban, a helyi rendeletben és a temetőszabályzatban foglalt rendelkezések betartására. Szabálysértési eljárást folytathat le.Az ellenőrzés során a temetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet.

2. Vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.

1

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 1. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

2

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 2. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

3

Megállapította a 8/2005. (X.27.) rendelet 3. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

4

Megállapította a 11/20115. (IV.30.) rendelet 1.§-a, hatályos 2015. május 1. napjától.

5

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 4. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

6

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 4. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

7

Megállapította a 8/2005. (X.27.) rendelet 5. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

8

Módosította a 8/2005. (X.27.) rendelet 6. §-a, hatályos 2005. november 1-től.

9

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VI.29.) rendelet, hatálytalan 2012. 06. 30-tól.

10

Megállapította a 9/2006. (IX.1.) rendelet 1. §-a, hatályos 2006. szeptember 1-től.

11

Módosította a 11/20115. (IV.30.) rendelet 2.§-a, hatályos 2015. május 1. napjától.

12

Módosította a 11/20115. (IV.30.) rendelet 3.§-a, hatályos 2015. május 1. napjától.

13

Módosította a 11/20115. (IV.30.) rendelet 4.§-a, hatályos 2015. május 1. napjától.