Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról

Hatályos: 2012. 06. 30 - 2016. 07. 14

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról

2012.06.30.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.tv. 54. § (1)bekezdésében foglaltakra, Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy

a) meghatározza a közterületek rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra,

b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját,

c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bükkösd község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl.: közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (továbbiakban: közterület).

(2) Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

3. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja.

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

4. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély vagy képviselő-testületi hozzájárulás és területbérleti szerződés szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég-és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,

d) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

e) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető-és tájékoztató táblák elhelyezésére,

f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

g)1 alkalmi vásár és mozgóbolt üzemeltetés céljára,

h) vendéglátóipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, ill. rakódás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakódásra,

i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

j) teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.

k) tüzelőtárolásra.

(3)2 Mozgóbolt csak e rendelet 3. sz. mellékletében megjelölt közterületeket használhatja az előzetesen kiadott közterület-használati engedély alapján. A mozgóbolt működési engedélyének megkérése során kiadásra kerülő szakhatósági állásfoglalásban a jegyző megjelöli azokat a helyszíneket, ahol az árusítás történhet, illetve azt, hogy az árusításra csak a közterület-használati engedély kiadását követően van mód.

(4)3 Mozgóbolt csak a község 3. sz. mellékletben kijelölt helyein működhet, a 2. sz. mellékletben meghatározott díj ellenében.

5. § Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, ill. az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, ill. lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

6. § (1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz az 1. sz. melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az engedély

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) a visszavonásig adható meg.

(3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt csak idény jelleggel, meghatározott idő elteltéig lehet adni,

(4) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

7. §4

8. § Nem adható közterület-használati engedély, ill. képviselő-testületi hozzájárulás

a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával; műemlékileg vagy egyéb szempontból védett területre csak a műemléki, ill. egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,

b) eseti rendezvények kivételével tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására (tüzijáték) és szeszes ital árusítására; szexuális áruk forgalmazására,

c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,

d) a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

9. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély, ill. képviselő-testületi hozzájárulás csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a jegyző köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

10. § (1) Az engedélyes, a bérlő a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles fizetni. A díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat (bérleti díjat) és megfizetésének határidejét, módját a határozatban, ill. a szerződésben kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, ill. a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

(4) A díj befizetésének tényét a Körjegyzőségen a befizetésre megszabott határidő lejárta előtt igazolni kell.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. § A Polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat:

a) - ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja,

b) - jótékony és közcélú rendezvényhez, illetve

c) - a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.

A közterület-használati engedély visszavonása

12. § Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét az esedékesség időpontját követő 15 napon belül nem tudja bizonyítni.

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

13. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 30 napon belül eltávolítani.

14. § (1) Üzemképtelen jármű közterület-használati engedélyét az üzembentartónak kell megkérni.

(2) Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély a KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható.

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

15. § A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a Körjegyző gondoskodik.

16. § A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött, de engedély, hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót a Körjegyző határidő kitűzésével felhívja a használat megszűntetésére, és a közterület - saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.

17. §5

Záró rendelkezés

18. § Jelen rendelet 2003. szeptember 1.napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik

1. melléklet

KÉRELEM

1. A kérelmező neve, személyi ig. száma:

2. Állandó lakhely, székhely címe:

3. Közterület-használat célja: időtartama:

4. a közterület-használat

a) helye

b) módja, mértéke (m2-ben)

c) az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyag, rögzítés módja, frsz, típusa, megengedett legnagyobb összsúly)

5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:
Kelt:
Kérelmező aláírása

2. melléklet

IDEIGLENES JELLEGŰ HASZNÁLAT

A közterületek használati díja Bükkösd község közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú közterületre

1) - A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, (fényreklám),
cég- és címtábla
(m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)

250.-Ft/m2/év

2) - Árusítófülke, pavilon

400.-Ft/m2/hó

3) - Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató,
- Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek
vontatmányainak elhelyezésére

1.000.-Ft/hó

1.000.-Ft/m2/év

4) - Önálló hirdető-berendezések, táblák
- Transzparensek (felülete m2-ben)

500.-Ft/m2/hó
50.-Ft/m2/nap

5) - Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és
törmeléktárolás, állványelhelyezés
- Önerős magánlakás-építésnél
- 6 hónapig
- 6 hónapon túl és egyéb esetekben

200.-Ft/m2/hó


100.-Ft/m2/hó
200.-Ft/m2/hó

6) - Vendéglátóipari előkert
- Üzleti szállítás vagy rakódás alkalmával
göngyölegek elhelyezése, árukirakódás

400.-Ft/m2/hó

200.-Ft/m2/év

7) - Alkalmi vásár és mozgóárusítás céljára
- Rendezvények, a nem bevételes kulturális
rendezvények kivételével

1.500.-Ft/nap 6

50.-Ft/m2/nap 7

8) Közhasználatra még át nem adott
közterületnek ideiglenes használata

10.-Ft/m2/nap

9) Tüzelőtárolás
15 napon túl, maximum 30 napig

100.-Ft/m2/hó

10) Egyéb

a díj mértékét
esetenként kell
megállapítani

3. melléklet

Mozgóbolt árusításra kijelölt helyek

1. Bükkösd, Hársfa u. 7. sz. ingatlannal szembeni, 27. hrsz-ú közterület

2. Bükkösd, Becsali utcában lévő buszmegálló mögötti, 085/1 hrzs-ú közterület.

1

Módosította a 10/2008. (IX.17.) rendelet 1. §-a, hatályos 2008. szeptember 17-től.

2

A 4. § (3)-(4) bekezdés szövegét megállapította a 10/2008. (IX.17.) rendelet 2. §-a, hatályos 2008. szeptember 17-től

3

A 4. § (3)-(4) bekezdés szövegét megállapította a 10/2008. (IX.17.) rendelet 2. §-a, hatályos 2008. szeptember 17-től

4

Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (VIII.15.) rendelet 1. § -a, hatálytalan 2008. augusztus 15-től.

5

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VI.29.) rendelet 9. § (2) bekezdése, hatálytalan 2012. június 30-tól.

6

Módosította a 10/2008. (IX.17.) rendelet 3. §-a, hatályos 2008. szeptember 17-től

7

Módosította a 10/2008. (IX.17.) rendelet 3. §-a, hatályos 2008. szeptember 17-től