Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

2021.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott felhatalmazásra figyelemmel, valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

2. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke1

3. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Adómentesség2

3/A. § Az adó megfizetése alól mentes az adókötelezettség keletkezéséig a 70. életévét betöltött személy.

Az adóbeszedésre kötelezett3

4. §4 (1) A szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, amely az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség megállapítására alkalmas.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az e rendeletben meghatározott adómentességre jogosító tartózkodást a 3. melléklet szerinti adómentességi nyilatkozattal igazolja. Nyilatkozat hiányában az adóbeszedésre kötelezett köteles az adót beszedni és megfizetni.

Záró rendelkezések

5. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Szarvasi Önkormányzat 33/1995. (XII. 13.) rendelete az idegenforgalmi adóról (továbbiakban: Ör.),

b) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 35/2000. (XI. 16.) rendelete,

c) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 45/2000. (XII. 14.) rendelete,

d) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 30/2002. (XII. 20.) rendelete,

e) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 47/2003. (XII. 19.) rendelete,

f) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 34/2004. (XII. 17.) rendelete,

g) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 33/2005. (XII. 16.) rendelete

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2013. november 30-án megtörtént.

1. melléklet5

2. melléklet6

1

Módosította: 23/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012. január 1. Módosította: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2014. január 1. Módosította: 24/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. január 1.

2

Beiktatta: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2014. január 1. Hatályon kívül helyezte: 12/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) Hatálytalan: 2021. január 1. Hatályban marad: 23/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2021. január 1.

3

Módosította: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2014. január 1.

4

Módosította: 12/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2020. július 1.

5

Módosította: 19/2013.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2014. január 1. Hatályon kívül helyezte: 12/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) Hatálytalan: 2020. július 1.

6

Hatályon kívül helyezte: 12/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) Hatálytalan: 2020. július 1.