Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 27 - 2022. 05. 30

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.04.27.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 215.979 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 103.979 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek teljesítése 98.796 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek teljesítése 21.676 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek teljesítése 10.395 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek teljesítése 85.112 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 74.804 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 39.247 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 4.139 ezer forint,

c) dologi kiadás 21.421 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 8.321 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 865 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 811 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 29.175 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.086 ezer forint,

b) beruházási kiadás 2.364 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 946 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 779 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2021-2024. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2021. évi maradványa 112.000 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2021. december 31.-i állapot szerinti vagyona 757.436 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.