Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

építményadóról

Hatályos: 2020. 08. 29

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

építményadóról

2020.08.29.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott felhatalmazásra figyelemmel, valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Az adókötelezettség

1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

Adómentesség

2. §1 A magánszemély adómentesség igénybevételére jogosult a tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló egy lakása után, amely állandó bejelentett lakóhelyéül szolgál, abban az esetben, ha egyedülálló és 65. életévét betöltötte.

Az adó alapja

3. § Az építményadó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

4. §2 Az adó évi mértéke:

a) lakások után 110 Ft/m²,

b) nem lakás céljára szolgáló építmények után – az üdülők, garázsok és gazdasági épületek kivételével – 380 Ft/m²,

c) üdülők után 700 Ft/m²,

d) garázsok után 150 Ft/m2

e) gazdasági épületek után 250 Ft/m2

4/A. §3

Záró rendelkezések

5. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Szarvasi Önkormányzat 31/2004. (XII. 17.) rendelete az építményadóról (továbbiakban: Ör.),

b) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 16/2005. (VIII. 26.) rendelete,

c) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 34/2005. (XII. 16.) rendelete,

d) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 38/2005. (XII. 30.) rendelete,

e) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 36/2007. (XII. 21.) rendelete,

f) az Ör. módosításáról szóló Szarvasi Önkormányzat 42/2008. (XII. 19.) rendelete.

1

Módosította: 18/2017.(IX.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. január 1.

2

Módosította: 24/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2012. január 1.

3

Kiegészítette: 25/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2018. január 1. Hatályon kívül helyezte: 15/2020.(VIII.28.) Hatálytalan: 2020. augusztus 29.