Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A házasságkötés során fizetendő díjakról és egyes eljárási szabályokról szóló 7/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díja szertartásonként bruttó 35.000,- forint, amely a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt illeti.

6. § A 4. § és 5. § szerinti díjakat az eseményt megelőző 30. munkanapig kell átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 73611060-10267477 számú számlaszámára megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az „Anyakönyv” megjelölést, az esküvő helyszínét és időpontját.

7. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 23.000,- forint összegű díjazás illeti meg.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.