Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2020. 08. 29 - 2022. 06. 14

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről

2020.08.29.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a város érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére az alábbi elismeréseket alapítja és adományozásuk rendjének meghatározása céljából a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Címek és kitüntetések

Szarvas Város Díszpolgára

1. § (1) A képviselő-testület „Szarvas Város Díszpolgára” kitüntető cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozásával ismeri el:

a) azok érdemeit, akik Szarvas város fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedően dolgoztak, gazdasági, tudományos, kulturális vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték, vagy elősegítették a város lakosságának gazdasági és kulturális előrehaladását és demokratikus fejlődését,

b) azoknak, akik kimagasló munkájukkal hozzájárultak a város jelentős fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez.

2. § (1) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti:

a) települési képviselő,

b) a képviselő testület bizottságai,

c) politikai párt,

d) civil vagy gazdálkodó szervezet,

e) országgyűlési képviselő.

(2) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.

3. § (1) A díszpolgári cím meghalt személy részére és külföldinek is adományozható.

(2) A díszpolgári cím adományozását és indoklását a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

4. § (1) A díszpolgári címmel járó emlékplakett viasz pecsétet szimbolizáló, 125 mm átmérőjű bronz plakett. Középső részén Szarvas város címere (mérete 55 mm), körülötte körívben Szarvas Város Díszpolgára felirattal. Ehhez tartozik egy bronz pecsétnyomó (átmérője 100 mm, magassága 125 mm) az előző plakett mintázatának negatívjával. Formája klasszikus bélyegző forma, nyelén csavart mintával. A plakett hátoldalán feltüntetésre kerül a díszpolgár neve.

(2) A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást kézjegyével látja el a polgármester, a díszpolgár és a jegyző.

5. § (1) Szarvas Város Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) Szarvas Város Díszpolgárát
- megilleti a kitüntető cím viselésének joga,
- jogosult az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányaira,
- a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet,
- a Képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
- külön döntés alapján Szarvas Város Önkormányzatát képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
- az elhunyt díszpolgárt a város saját halottjának tekinti.

Szarvas Városért

6. § (1) A „Szarvas Városért” kitüntetés azon egyének és közösségek részére adományozható, akik:

a) kimagasló helyi közéleti munkát végeznek,

b) a gazdasági, tudományos, kulturális élet területén a város fejlődéséhez, hírnevének emeléséhez nagy mértékben hozzájárultak,

c) a lakosság érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak.

(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:

a) települési képviselő,

b) a képviselő-testület bizottságai,

c) politikai párt,

d) civil vagy gazdálkodó szervezet,

e) országgyűlési képviselő.

(3) Évente legfeljebb három „Szarvas Városért” kitüntetés adományozható.

(3a)1 A kitüntetés posztumusz is adományozható.

(4) A „Szarvas Városért” kitüntetéssel két lapból álló bronz plakett jár, átmérője 80 mm. Előoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, ennek belső oldalán „Szarvas Városért” felirat. A hátsó lap belső oldalán Szarvas város címere látható, mérete 55 mm. Hátoldala sima, itt kerül feltüntetésre a kitüntetett neve. A plakett két lapja forgópánttal van összekapcsolva.

Szarvas Város Sportjáért

7. § (1) „Szarvas Város Sportjáért” kitüntetés azon egyének és közösségek részére adományozható, akik a város sportjáért több éven keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki.

(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:

a) települési képviselő,

b) a képviselő-testület bizottságai,

c) politikai párt,

d) civil vagy gazdálkodó szervezet,

e) országgyűlési képviselő,

f) sportegyesületek.

(3) A kitüntetés a Nyári Olimpiai Játékok évében kerül átadásra, egyszerre legfeljebb öt darab kitüntetés adományozható.

(4) A kitüntetés meghalt személy részére és külföldinek is adományozható.

(5) A kitüntetésben ugyanazon személy vagy közösség ismételten is részesíthető.

(6) A „Szarvas Város Sportjáért” kitüntetéssel 100mm átmérőjű bronz emlékplakett jár, előlapján az olimpiai lángot tartó, ókori görög ruházatban levő női alak, valamint egyes sportágak jelképei, hátoldalán a város címere látható.

Az „Év Sportolója”

8. § (1) Az „Év Sportolója” kitüntető cím azon egyének és közösségek részére adományozható, akik:

a) az adott bajnoki évben országos bajnokságon 1-3. helyezést értek el,

b) kiemelkedő teljesítményt elérő válogatott sportolók egyéni és csapatsportágban (korosztályok: serdülő, kadett, ifjúsági, felnőtt válogatottak, senior sportolók kivételével),

c) Európa-bajnokságon, világbajnokságon 1-3. helyezést elért senior sportolók,

d)2 kézi, kosár-, röplabda és labdarúgás sportágakban nemzeti-, illetve békés megyei szövetségi bajnokságban (ideértve a korosztályos bajnokságokat is) 1-3 helyezést értek el.

(2) A kitüntető cím adományozását kezdeményezheti:

a) települési képviselő,

b) a képviselő-testület bizottságai,

c) politikai párt,

d) civil vagy gazdálkodó szervezet,

e) országgyűlési képviselő,

f) közoktatási intézmények,

g) sportegyesületek.

(3) A diákolimpiai versenyek díjazottjainak az iskolavezető, sportegyesületi tagok esetében a sportszervezet egyetértése, javaslata szükséges. A válogatott és korosztályos válogatottak javaslatához csatolni kell az illetékes sportági szakszövetség igazolását a válogatottsághoz, kerettagsághoz.

(4) Diákolimpiai versenyeken csak a szarvasi iskolák tanulói díjazhatók. Diákolimpiai versenyen nem szarvasi klubban versenyzők edzői részére jutalom nem adható.

(5) A kitüntető cím meghalt személy részére és külföldieknek is adományozható.

(6) A kitüntető címben ugyanazon személy vagy közösség ismételten is részesíthető.

(7)3 Azok akik az egyéni sportágakban és az egyéninek számító páros-, illetve trió versenyeken Országos Döntőkön 1. helyezést érnek el, illetve korosztályos válogatott tagságot szereznek, továbbá a 8.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti bajnokságon 1. helyezést elért csapatok serlegben részesülnek, melyen az "Év Sportolója Szarvas" felirat, valamint az adományozott neve és az adományozás éve látható.

(8)4 Az egyéni- és csapatsportágak esetében a kitüntetetteket felkészítő edzők - polgármesteri aláírással és az önkormányzat díszbélyegzőjével ellátott oklevélben részesülnek amely az "Év Sportolója Szarvas" felirat, valamint az adományozott neve - a név mellett pedig az "edző" felirat - továbbá az adományozás éve látható.

(9)5 Azok akik az egyéni sportágakban és az egyéninek számító páros, illetve trió versenyeken az Országos Döntőkön 2-3. helyezést érnek el továbbá a csapatsportágak kitüntetettjei - polgármesteri aláírással és az önkormányzat díszbélyegzőjével ellátott - oklevélben részesülnek, amelyen az "Év Sportolója Szarvas" felirat, valamint az adományozott neve és az adományozás éve látható.

Szarvas Város Jó Tanulója – Jó Sportolója

9. § (1) A „Szarvas Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” kitüntetés alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulóinak adományozható, akik ezen rendelet mellékletében szereplő pontérték szerint a legjobb tanulmányi és sporteredményt (Országos és Megyei Diákolimpián) értek el.

(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:

a) települési képviselő,

b) a képviselő-testület Ifjúsági és Sport Bizottsága,

c) oktatási intézmények,

d) sportegyesületek.

(3) Két kategóriában kategóriánként évente két kitüntetés (egy fiú, egy leány) kerül átadásra. Az I. kategóriába az alapfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói (a gimnázium 5-8 évfolyamos tanulói is), a II. kategóriában a középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói tartoznak.

(4)6 A kitüntetettek serlegben részesülnek, amelyen a "Szarvas Város Jó Tanulója - Jó Sportolója" felirat, valamint az adományozott neve és az adományozás éve látható.

Szarvas Város Ifjú Tehetsége

10. § (1) A „Szarvas Város Ifjú Tehetsége” kitüntetés azon Szarvason állandó lakóhellyel rendelkező diákoknak adományozható, akik valamely művészet (zeneművészet, táncművészet, irodalom, előadó-művészet, képzőművészet) vagy tudomány területén országos szinten elismert teljesítményt valósítottak meg.

(2) A kitüntetés adományozását az alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint a közművelődési és közgyűjteményi tagintézmények vezetői kezdeményezhetik.

(3) A kitüntetés két életkori kategóriában kerül átadásra, az I. kategóriában 13-15 éves diákok számára évente kettő, a II. kategóriában 17-21 éves diákok számára évente három.

(4) A kitüntetéssel erre a célra készített bronz emlékplakett jár. A plakett 70 mm átmérőjű, előoldalán Szarvas város címere, hátoldalán a „Szarvas Város Ifjú Tehetsége” felirat, valamint az adományozott neve és az adományozás éve látható.

II. Fejezet

Szakmai és egyéb díjak

Közszolgálati Díj

11. § (1) Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város közéletében, köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében.

(2)7 A díj adományozását a Képviselő-testület Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán hét, egymás kezét fogó emberalak, valamint a „Közszolgálati Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Közművelődési Díj

12. § (1) Közművelődési Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal.

(2)8 A díj adományozását a Képviselő-testület Oktatási és Közművelődés Bizottsága, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán egy könyvet tartó kéz, valamint a „Közművelődési Díj” felirat, hátoldalán hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Pedagógiai Díj

13. § (1) Pedagógiai Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában.

(2)9 A díj adományozását a Képviselő-testület Oktatási és Közművelődési Bizottsága, valamint Ifjúsági és Sport Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán könyvek és a „Pedagógiai Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Közegészségügyi Díj

14. § (1) Közegészségügyi Díj adományozható azoknak az orvosoknak, gyógyszerészeknek, mentőszolgálati ápolóknak, egészségügyi kisegítő tevékenységet végző személyeknek, valamint az egészségügy területén tevékenykedő közösségeknek, akik a város egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtenek ki.

(2)10 A díj adományozását a Képviselő-testület Szociális, Család- és Idősügyi Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán az orvostudomány jelképét tartó női alak és a „Közegészségügyi Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Védelmünkért Díj

15. § (1) Védelmünkért Díj adományozható azoknak a példamutató szolgálatot teljesítő személyeknek, rendészeti és rendvédelmi szerveknek (Rendőrség, Tűzoltóság, Polgári védelem, Polgárőrség), akik a rendkívüli események felszámolása, az állampolgárok életét és testi épségét fenyegető veszélyek elhárítása során, a közrend, a közbiztonság, a bűnözés elleni védelmi feladatok teljesítésében eredményes és bátor helytállást tanúsítottak.

(2)11 A díj adományozását a Képviselő-testület Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán egy csodaszarvas alak és a „Védelmünkért Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Szarvas Város Kulturális Életéért Díj

16. § (1) Szarvas Város Kulturális Életéért Díj adományozható azoknak a civil lakosoknak, civil közösségeknek, akik Szarvas város kulturális életében aktívan közreműködnek, vagy a szarvasi hagyományok őrzése területén hosszú ideje kiemelkedő tevékenységet végeznek.

(2)12 A díj adományozását a Képviselő-testület Oktatási és Közművelődési Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán a „Szarvas Város Kulturális Életéért Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Szociális Tevékenységért Díj

17. § (1) Szociális Tevékenységért Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő tevékenységet folytatnak a sajátos, illetve nehéz élethelyzetben levő egyének, csoportok és közösségek érdekében, illetve munkájukkal jelentősen hozzájárultak a város szociális ellátása színvonalának emeléséhez.

(2)13 A díj adományozását a Képviselő-testület Szociális, Család- és Idősügyi Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán a „Szociális Tevékenységért Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Szarvas Város Turizmusáért Díj

18. § (1) Szarvas Város Turizmusáért Díj adományozható azon gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és azok tagjainak, akik a város turizmusáért, gasztronómiájáért kiemelkedő munkát végeztek, valamint aktívan közreműködtek a turisztikai szolgáltatások szervezésében.

(2)14 A díj adományozását a Képviselő-testület, annak Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint szakmai civil szervezetek kezdeményezhetik. Évente legfeljebb öt díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán az új szarvasi gyalogos híd a ciprusokkal, valamint a „Szarvas Város Turizmusáért Díj” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat látható.

Szarvas Város Gazdaságfejlesztéséért Díj

19. § (1) Szarvas Város Gazdaságfejlesztéséért Díj adományozható azon szarvasi székhellyel rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és azok tagjainak, akik a város gazdaságának fejlesztéséért kiemelkedő munkát végeztek.

(2)15 A díj adományozását a Képviselő-testület, annak Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága kezdeményezheti. Évente legfeljebb egy díj adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett jár. Az emlékplakett bronzból készült, 70 mm átmérőjű, előoldalán a „Szarvas Város Gazdaságfejlesztéséért” felirat, hátoldalán a hajdani Szarvasi Vár stilizált képe, a város címere és a „Szarvas Város” felirat található.

III. Fejezet

Az elismerések adományozására vonatkozó további szabályok

20. § (1) Az elismerés adományozásának kezdeményezését az arra jogosult a tervezett adományozást megelőzően legalább 30 nappal nyújtja be a polgármesternek.

(2) A polgármesterhez benyújtott kezdeményezést az elismerésre javasolt személy tevékenysége szerint illetékes szakbizottság véleményezi.

(3) Az elismerést a képviselő-testület adományozza minősített többségi döntéssel hozott határozattal.

(4)16 Az elismeréseket a polgármester ünnepélyes keretek között Szarvas Város Napján (július 23.) adja át. A képviselő-testület ettől eltérő időpontot is meghatározhat, de az ünnepélyességet ekkor is biztosítani kell.

(5) Ezen rendelet 11-19. §-aiban szabályozott díjakkal 100.000 forint összegű jutalom jár, mely az adózásra vonatkozó szabályok szerint adóköteles. A díjak megosztva is adományozhatók, a jutalmat ebben az esetben egyenlő arányban kell elosztani. Ha a díjban közösség részesül, kétszeres összegű jutalom jár.

(5a)17 A 11-19.§-okban szabályozott díjak posztumusz is adományozhatók.

(6) A képviselő-testület az elismeréseket az adományozásra vonatkozó szabályok szerint visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná vált. Az elismerést vissza kell vonni, ha az abban részesített személyt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélte.

(7) Valamennyi elismeréssel átadásra kerül egy oklevél, amely tartalmazza:

a) az elismerésben részesített személy nevét,

b) Szarvas Város Önkormányzata megjelölést,

c) az adományozás jogcímét és indokait,

d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,

e) Szarvas Város Önkormányzata díszpecsétjét,

f) a polgármester és a jegyző aláírását.

(8) Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét, idejét,

b) az adományozott elismerés megjelölését,

c) az adományozás rövid indokolását,

d) a képviselő-testületi határozat keltét és számát,

e) az átadás időpontját,

f) visszavonás esetén ennek tényét, okát, időpontját és a képviselő-testületi határozat számát.

21. § (1) Ezen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg Szarvas Város Önkormányzatának a kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről szóló, többször módosított 8/2000. (III. 22.) számú rendelete és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló, többször módosított 7/1996. (III. 13.) számú rendelete hatályát veszti.

1

Beiktatta: 15/2014.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2014. június 28.

2

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. június 25.

3

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) Hatályos: 2012. június 25. Módosította: 16/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 25.

4

Beiktatta: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) Hatályos: 2012. június 25. Módosította: 16/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 25.

5

Beiktatta: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) Hatályos: 2012. június 25. Módosította: 16/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 25.

6

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2012. június 25.

7

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

8

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

9

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

10

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

11

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

12

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

13

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

14

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

15

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 25.

16

Módosította: 9/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2019. április 27 Módosította: 13/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2020. augusztus 29.

17

Beiktatta: 15/2014.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2014. június 28.

18

Módosította: 19/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2012. június 25.