Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29 - 2022. 04. 29

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.29.

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (2) A képviselő-testület egyes hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról külön rendeletben dönt. A képviselő-testület által a polgármesterre, valamint a jegyzőre átruházott hatáskörök felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. § A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. „(1) A képviselő-testület által át nem ruházható hatásköröket az Mötv. 42. §-a tartalmazza. Ezen túlmenően a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az éves munkaterv elfogadása.

(2) A képviselő-testület egyes hatásköreinek polgármesterre történő átruházásáról külön rendeletben dönt. A képviselő-testület által a polgármesterre valamint a jegyzőre átruházott hatáskörök felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

3. § A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 3.. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. április 29-én lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

3.. melléklet
Átruházott hatáskörök

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

1.1. Döntés kötelezettségvállalásról 500.000,- Ft összeghatárig;

1.2. Közterület-használati és közútkezelői hozzájárulás;

1.3. Településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárás lefolytatása, településképi bírság kiszabása.

2. A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult hatósági eljárás lefolytatása és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazása.”