Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30 - 2022. 05. 01

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.04.30.

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (2) A képviselő-testület által a polgármesterre, valamint a jegyzőre átruházott hatáskörök felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet2

Átruházott hatáskörök

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

1.1. Döntés kötelezettségvállalásról 500.000,- Ft összeghatárig;

1.2. Közterület-használati és közútkezelői hozzájárulás;

1.3. Településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárás lefolytatása, településképi bírság kiszabása.

2. A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult hatósági eljárás lefolytatása és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazása.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 1. napjával.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.