Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról

2022.04.30.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Erdőkövesd Község Díszpolgára kitüntető cím

1. § (1) Erdőkövesd Község Díszpolgára kitüntető cím a Képviselő.testület legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható – függetlenül attól, hogy Erdőkövesd község területén vagy azon kívül rendelkeznek-e lakó vagy tartózkodási hellyel – akik

a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,

b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község tekintélyéhez, jó hírnevének bővítéséhez.

(2) Évente legfeljebb egy díszpolgár kitüntető cím adományozható.

2. § (1) Erdőkövesd Község Díszpolgára kitüntető címet – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a Képviselő-testület minősített többségi döntéssel adományozza.

(2) A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár Oklevelet és igazolványt kell kiállítani, melyet ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni. Az oklevelet és az igazolványt a polgármester és a jegyző írják alá.

(3) A kitüntető címhez a kitüntetettnek „Erdőkövesd Község Díszpolgára” feliratú aranygyűrű jár.

(4) A Díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület bizottsága,

b) a képviselők,

c) legalább 50 erdőkövesdi lakos.

3. § Erdőkövesd Község Díszpolgárát

a) megilleti Erdőkövesd Község Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,

b) a képviselő-testület illetve a bizottsági ülésen tanácskozási joggal vehet részt,

c) a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal által rendezett ünnepségekre meg kell hívni.

4. § A Díszpolgár cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet.

2. Erdőkövesd Községért Kitüntető cím

5. § Erdőkövesd Községért Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárulnak Erdőkövesd község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

6. § (1) Erdőkövesd Községért Kitüntető címet a Képviselő-testület adományozza.

(2) Évenként legfeljebb 2 Kitüntető cím adományozható. Ebből 1 Kitüntető cím személynek, 1 Kitüntetés közösségnek, vagy szervezetnek adható.

(3) A Kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

a) a képviselő-testület bizottsága,

b) a képviselők,

c) legalább 50 erdőkövesdi állandó lakos.

7. § (1) A kitüntetetteknek díszoklevél adományozandó.

(2) A kitüntetéssel 40.000,-Ft-nak megfelelő értékű ajándéktárgy vagy ajándékutalvány jár.

3. Erdőkövesd Szolgálatáért

8. § (1) Erdőkövesd Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak az önkormányzat által fenntartott intézményben vagy közvetlenül az önkormányzat alkalmazásában legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkező, illetve rendelkezett (nyugdíjazott) dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését.

(2) A kitüntetés adományozható annak a személynek is, aki nem áll vagy állt a fentiek szerinti alkalmazásban, de kiemelkedő közösségi munkájával, elismert helyi civil szervezeti tevékenységével Erdőkövesd Község Önkormányzatának hosszú idő alatt olyan jelentős szolgálatot nyújtott, ami hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve erősítéséhez.

(3) Erdőkövesd Szolgálatáért adható kitüntetést a Képviselő-testület adományozza.

(4) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a képviselő-testület bizottsága,

b) a polgármester, alpolgármester, jegyző,

c) a képviselők,

d) legalább 25 erdőkövesdi állandó lakos.

(5) Évente - a Képviselő-testület döntése szerint - legfeljebb 3 kitüntetés adományozható.

(6) A kitüntetéssel ajándéktárgy és díszoklevél jár.

4. Címektől való megfosztás

9. § (1) A Képviselő-testület megfosztja a Díszpolgári címtől, az Erdőkövesd Községért Kitüntető címtől, Erdőkövesd Szolgálatáért kitüntetéstől azt, aki annak viselésére érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott. A megfosztás Képviselő-testületi határozattal történik, azt részletesen indokolni kell.

(2) A Képviselő-testület erre vonatkozó határozatát a névkönyvbe be kell jegyezni.

10. §1

11. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.