Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2012. 06. 01 - 2013. 02. 27

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2012.06.01.

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésében és a 92.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében és a 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (a továbbiakban: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény), valamint Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja (a továbbiakban: Humán Szolgáltató Központ) intézmények keretei között biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

(2) A rendelet 2-12. §-ában foglalt rendelkezések hatálya Békésszentandrás Nagyközség, Csabacsűd Nagyközség, Kardos Község, Kondoros Nagyközség, Örménykút Község és Szarvas Város közigazgatási területére terjed ki.

2. A személyes gondoskodás formái

2. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított személyes gondoskodás formái:

a) Alapszolgáltatások:

aa) tanyagondnoki szolgáltatás,

ab) étkeztetés

ac) házi segítségnyújtás,

ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

ae) támogató szolgáltatás

af) nappali ellátás (Fogyatékos személyek nappali ellátása, Idősek klubja)

b) Szakosított ellátás

ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

bc) tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó ellátás (idősek otthona)

c) Gyermekjóléti alapellátás:

ca) bölcsőde.

(2) A Humán Szolgáltató Központ által biztosított személyes gondoskodás formái:

a) Alapszolgáltatások:

aa) tanyagondnoki szolgáltatás,

ab) családsegítés,

b) Gyermekjóléti alapellátás:

ba) gyermekjóléti szolgálat.

(3) Szarvas Város, valamint Csabacsűd Nagyközség, Kardos Község, és Kondoros Nagyközség közigazgatási területén kialakított tanyagondnoki körzetek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. Az ellátások igénybevételének módja

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét megalapozó kérelmet (a továbbiakban: kérelem) írásban vagy szóban a településeken szolgáltatást nyújtó telephelyek egységvezetőinél, vagy az intézmények székhelyén kell benyújtani.

(2) Az intézmények székhelye és telephelyei az alábbiak:

a) Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhelye: Szarvas Kossuth Lajos utca 19.

b) Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei:

ba) Csabacsűd Alkotmány tér 1.

bb) Csabacsűd Petőfi Sándor utca 51-53.

bc) Kardos Gyomai utca 27.

bd) Kondoros Hősök utca 18.

be) Örménykút Dózsa György utca 26.

bf) Szarvas Bethlen Gábor utca 27-29.

bg) Szarvas Dózsa György utca 29.

bh) Szarvas Tanya II. Külkerület 86/1.

bi) Szarvas Tanya III. Külkerület 411.

c) Humán Szolgáltató Központ székhelye Szarvas Kossuth Lajos utca 56-58.

d) Humán Szolgáltató Központ telephelyei:

da) Békésszentandrás Fő utca 20.

db) Csabacsűd Alkotmány tér 1.

dc) Csabacsűd Szabadság utca 50.

dd) Kardos Gyomai utca 22.

de) Kardos Gyomai utca 24.

df) Kondoros Damjanich utca 3.

dg) Kondoros Kossuth tér 1.

dh) Örménykút Dózsa György utca 26.

di) Örménykút Tessedik Sámuel utca 21/B.

dj) Szarvas Bethlen Gábor utca 11/2.

dk) Szarvas Kossuth Lajos utca 19.

dl) Szarvas Vasút utca 46-48.

(3) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat, továbbá az alapszolgáltatás igénylése esetén nyilatkozatot, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást az igénybevevő. A kérelem elbírálásához csatolni kell továbbá az ellátást igénylő jövedelmi és vagyoni helyzetéről nyilatkozatot és az ezt alátámasztó dokumentumokat, kivéve,ha az ellátást igénybe vevő nyilatkozatban vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.

(4) Amennyiben az intézményvezető elutasítja az ellátást igénylőt, úgy az intézményvezető intézkedése ellen a jogosult a kézhezvételt követő nyolc napon belül kifogással élhet a fenntartónál, amely az intézményi ellátásról határozattal dönt.

(5) A kérelem előterjesztését követően az intézmény

a) előgondozást végez: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szakosított ellátás esetében

b) gondozási szükséglet vizsgálatot végez, mely keretében megállapítja az igénylő napi gondozási szükségletét a szakosított ellátás esetében.

(6) A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt - a családsegítés, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás kivételével - az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban az ellátási forma szerinti megállapodást köt az intézménnyel. A megállapodás megkötésére az intézményvezető jogosult.

4. Külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei

4. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, valamint a Humán Szolgáltató Központ által külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei:

a) ha az igénybevevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,

b) háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges,

c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, ami a gyorsított ellátást igényli,

d) kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a kapcsolat hiánya az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti.

5. Az ellátás megszüntetésének esetei és módja

5. § (1) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti az intézményvezetőnél. Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(2) Az intézményvezető megszünteti az ellátást, ha másik ellátási forma indokolt, vagy másik intézményi elhelyezés indokolt, továbbá ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti, valamint a szolgáltatás biztosítása a továbbiakban nem indokolt.

(3) Az ellátás megszüntetésről az intézményvezető írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető panasz lehetőséget. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó, vagy a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

(4) Az ellátás megszüntetésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről; továbbá az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról; valamint a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.

6. A szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjak

6. § .(1) Étkeztetést annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki

a) 65. életévét betöltötte,

b) 65 év alatti, de önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes, és ezt háziorvosa vagy kezelőorvosa, illetve korházi zárójelentés igazolja,

c) három, vagy több gyermeket nevel,

d) fogyatékkal élő gyermeket nevel,

e) fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, és ezt szakorvos igazolja,

f) szenvedélybeteg,

g) hajléktalan

7. § A házi segítségnyújtás keretében csak a gondozottak lakásán végzett gondozási tevékenységért számítható fel térítési díj.

8. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) A támogató szolgáltatás térítési díja a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

(2)1 Amennyiben a támogató szolgálat szállítását egyszerre több 18. életévét be nem töltött személy veszi igénybe a szállítási, kilométerdíj összegét arányosan osztani kell az igénybe vevők számával. Az intézmény által szervezett rendezvényekre az ellátási területről az intézményi ellátottak szállítása térítésmentesen történik.

10. § (1) A nappali ellátás esetén az intézményi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell meghatározni.

(2) Fogyatékkal élők és demens személyek nappali ellátását nyújtó intézmény esetében, a napközbeni tartózkodásért a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló kormányrendelet szerinti térítési díjat nem kell megfizetni.

11. § A személyes gondoskodás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, valamint a külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 2. melléklete határozza meg.

12. § (1) Azoknál a különböző szociális ellátást igénybe vevő személyeknél, akiknél a szociális rászorultság nem állapítható meg, a szociálisan nem rászorult igénylőkre e rendelet 3. mellékletében meghatározott térítési díjat kell megfizetni.

(2) A szolgáltatások esetében a fizetendő térítési díjat utólag, az ellátás igénybevételét követő hó 15. napjáig kell megfizetni

7. A gyermekétkeztetésekhez kapcsolódó térítési díjak

13. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. A bölcsődei ellátás során az étkeztetésért és a gondozásért állapítható meg térítési díj, melynek mértékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Gyermekétkeztetés esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti kedvezményeket kell biztosítani.

(3) A gyermekétkeztetés esetében a személyi térítési díjait az intézményvezető az e rendelet 5. mellékletben meghatározott napi összeg és az igénybevett étkezések száma, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

8. A térítési díj csökkentésének, elengedésének módja

14. § (1)2 Az ellátások személyi térítési díjának csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki a kérelmeket megküldi a a kérelmező lakóhelye szerinti képviselő - testület részére és annak döntése függvényében hozza meg határozatát.

(2) Támogató szolgáltatás esetében az ellátott személyi térítési díja legfeljebb 50%-al csökkenthető, ha az ellátott háztartásában élők egy főre jutó rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át és lakhatási, valamint egészségével kapcsolatos kiadásai az egy főre eső jövedelem összegének a felét meghaladja és kiadásait dokumentumokkal alátámasztja.

(3)3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociálisan rászorult személynek nem kell térítési díjat fizetnie, ha egyedülálló és fogyatékossági támogatásban részesül, továbbá nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásról gondoskodna.

9. A szociálpolitikai kerekasztal összetételére vonatkozó szabályok

15. § Szarvas Város Önkormányzata tagja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó önkormányzatok által létrehozott szociálpolitikai kerekasztalnak, melynek tagjai az érintett önkormányzatokon felül:

1. Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete

2. Nyugdíjasok Szociális Kulturális Egyesülete - Békésszentandrás

3. Nagycsaládosok Egyesülete - Békésszentandrás

4. Nagycsaládosok Egyesülete - Csabacsűd

5. Csabacsűdi Nyugdíjas Klub

6. Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete

7. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

8. Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet

9. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete

10. Nagycsaládosok Kondorosi Egyesülete,

11. Mozgáskorlátozottak Kondorosi Szervezete

12. A Szociális és gyermekjóléti Intézmény által delegált személy.

13. A Humán Szolgáltató Központ által delegált személy

14. Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Intézményfenntartó Társulás

15. Magyarországi Evangélikus Egyház

16. Békés Megye Önkormányzata

17. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

18. Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve

19. Szarvasi Rendőrkapitányság által delegált személy

20. Békés Megye Területén illetékes ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselő

21. Emberöltő Alapítvány - Szarvas

22. Közösség Misszió - Békéscsaba

23. Rózsakert Alapítvány - Kondoros.

10. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.

(1) Hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló 11/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

1

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2012. június 1.

2

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 2.§ Hatályos: 2012. június 1.

3

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2012. június 1.

4

Módosította: 13/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése Hatályos: 2011. augusztus 22. Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2012. június 1.

5

Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 5.§ Hatályos: 2012. június 1.

6

Módosította: 13/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése Hatályos: 2011. augusztus 22. Módosította: 14/2012.(V.18.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2012. június 1.

7

Módosította: 13/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése Hatályos: 2011. augusztus 22.