Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2022.04.30.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítését
6.691.017 e Ft költségvetési bevétellel,
3.403.476 e Ft költségvetési kiadással,
3.287.541 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat 2021. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről – hitel állományáról - szóló jelentést a 3. mellékletben és 3/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3. § Az önkormányzat 2021. december 31-i mérlegét
25.777.750 e Ft eszközök
25.777.750 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A 2021. évi maradvány összege 3.287.541 e Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

5. § E rendelet mellékletei:

a) Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza, az önkormányzat 2021. évi bevételeit az 1/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit az 1/b melléklet, Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi bevételeit, az 1/c melléklet, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2021. évi bevételeit az 1/d melléklet, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi bevételeit az 1/e melléklet tartalmazza

b) Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat 2021. évi kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásait a 2/b melléklet, Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2021. évi kiadásait a 2/c melléklet, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2021. évi kiadásait a 2/d melléklet, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi kiadásait a 2/e melléklet tartalmazza.

c) Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulását a 3. melléklet tartalmazza, a 2021. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulását a 3/a melléklet tartalmazza.

d) Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

e) Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2021. évben az 5. melléklet tartalmazza.

f) Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2021-2024. években a 6. melléklet tartalmazza.

g) Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi létszámadatait (fő) a 7. melléklet tartalmazza

h) A kincstár működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza,

i) 2021. Évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza,

j) 2021. évi költségvetés címenkénti összesítését, kiemelt előirányzati bontásban a 10. melléklet tartalmazza

k) Tartalékokat a 11. melléklet tartalmazza, a fejlesztési tartalék részletezését - 2021. év - a 11/a melléklet tartalmazza, a : Működési tartalék részletezését - 2021. év - a 11/b melléklet tartalmazza,

l) Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket 2021. évben a 12. melléklet tartalmazza,

m) Kimutatást a közvetett támogatásokról 2021. évben a 13. melléklet tartalmazza,

n) Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét 2021. év a 14. melléklet tartalmazza,

o) Egyszerűsített eredménykimutatást 2021. évben a 15. melléklet tartalmazza,

p) Maradványkimutatást 2021. év a 16. melléklet tartalmazza,

q) Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést 2021. év a 17. melléklet tartalmazza,

r) 2021. évi maradvány és kötelezettségek kimutatását intézményenként a 18. melléklet tartalmazza,

s) Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2021. évben a 19. melléklet tartalmazza,

t) Az önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről 2021. évben a 20. melléklet tartalmazza

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.