Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.04.30.

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.

(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételét 169371092 Ft összeggel, 2021. évi kiadását 114824764 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 16872838 Ft-ban jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 54376072 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 27226471 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 4078303 Ft, a dologi kiadások teljesítését 40673814 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 23692475 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 10795025 Ft, felújítás 12897720 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 8489593 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6116313 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 813094999 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2021. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 752270585 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2021. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 10 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 7 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 2 fő.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 30808708 Ft, amelyből építményadó 7294708 Ft, magánszemélyek kommunális adója 3402867 Ft, iparűzési adó 2908259 Ft, telekadó 17202874 Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi egyéb adójellegű bevételei 2042047 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 18137195 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 17966939 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait

a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet

b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet

c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet

d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet

e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2021. évi pénzmaradványát 170256 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda mérleg szerinti eredményét 678888 Ft-ban hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

teljesítés

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

16 147 400

16 147 400

0

35 152 331

35 152 331

0

35 154 493

35 154 493

0

1.Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 247 400

2 301 576

2 301 576

2 303 738

2 303 738

2.Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

0

32 850 755

32 850 755

0

32 850 755

32 850 755

0

2.2 Helyi adók

14 300 000

14 300 000

30 808 708

30 808 708

30 808 708

30 808 708

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

227 428

227 428

227 428

227 428

2.5 Talajterhelési díj

500 000

500 000

1 814 619

1 814 619

1 814 619

1 814 619

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

54 983 604

54 983 604

0

62 201 937

62 201 937

0

62 201 937

62 201 937

0

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

11 330 231

11 330 231

11 330 231

11 330 231

11 330 231

11 330 231

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 123 903

5 123 903

5 123 903

5 123 903

5 123 903

5 123 903

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

711 308

711 308

711 308

711 308

711 308

711 308

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 859 490

3 859 490

3 995 507

3 995 507

3 995 507

3 995 507

6.Polgármester tiszteletdíja

0

0

0

0

0

0

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 624 856

7 624 856

7 624 856

7 624 856

7 624 856

7 624 856

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

8 264 550

8 264 550

8 264 550

8 264 550

8 264 550

8 264 550

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

2 919 000

2 919 000

3 318 000

3 318 000

3 318 000

3 318 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 266 200

1 266 200

1 266 200

1 266 200

1 266 200

1 266 200

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

1 611 000

1 611 000

1 611 000

1 611 000

1 611 000

1 611 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 910 106

1 910 106

1 912 482

1 912 482

1 912 482

1 912 482

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

14.Szociális étkeztetés

729 960

729 960

1 013 550

1 013 550

1 013 550

1 013 550

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

18. Kiegészítő támogatás (IPA)

907 800

907 800

907 800

907 800

19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 327 500

4 327 500

4 327 500

4 327 500

20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása

1 162 050

1 162 050

1 162 050

1 162 050

III.Egyéb működési bevételek

270 272

270 272

0

1 318 043

1 318 043

1 318 043

1 318 043

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

270 272

270 272

1 318 043

1 318 043

1 318 043

1 318 043

IV.Felhalmozási bevételek

19 350 380

0

19 350 380

44 965 999

0

44 965 999

44 405 049

0

44 405 049

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 716 000

0

3 716 000

3 716 000

0

3 716 000

3 155 050

0

3 155 050

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 716 000

3 716 000

3 716 000

3 716 000

3 155 050

3 155 050

2.Felhalmozási c. támogatás

15 634 380

15 634 380

250 000

250 000

250 000

250 000

3.Felhalmozási célú támogatás (MFP)

40 999 999

40 999 999

40 999 999

40 999 999

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

90 751 656

71 401 276

19 350 380

143 638 310

98 672 311

44 965 999

143 079 522

98 674 473

44 405 049

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

2 180 370

2 180 370

2 180 370

2 180 370

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

24 025 200

15 239 547

8 785 653

24 111 200

15 325 547

8 785 653

24 111 200

15 325 547

8 785 653

1.működési célra

15 239 547

15 239 547

0

15 325 547

15 325 547

0

15 325 547

15 325 547

0

2.felhalmozási célra

8 785 653

0

8 785 653

8 785 653

0

8 785 653

8 785 653

8 785 653

B. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesn: (A+B)

114 776 856

86 640 823

28 136 033

169 929 880

116 178 228

53 751 652

169 371 092

116 180 390

53 190 702

2. melléklet

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Korm. Funkció

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

14 900 000

14 900 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

15 634 380

36 012 788

51 647 168

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

24 025 200

24 025 200

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 060 750

14 060 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

110 000

1 910 106

0

2 020 106

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 716 000

3 716 000

Szociális étkeztetés

107051

1 137 400

729 960

Közfoglalkoztatás

041233

270 272

270 272

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

1 247 400

14 900 000

19 350 380

54 983 604

0

270 272

0

24 025 200

0

0

114 776 856

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

32 850 755

32 850 755

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

212 842

41 249 999

38 218 655

79 681 496

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

170 303

0

24 111 200

24 281 503

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 459 750

14 459 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

124 500

1 912 482

0

2 036 982

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 716 000

4 327 500

8 043 500

Szociális étkeztetés

107051

1 793 931

1 013 550

Közfoglalkoztatás

041233

1 318 043

2 180 370

3 498 413

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

2 301 576

32 850 755

44 965 999

62 201 937

0

1 318 043

0

24 111 200

2 180 370

0

169 929 880

Megnevezés

Korm. Funkció

Teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

32 850 755

32 850 755

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

215 004

41 249 999

38 218 655

79 683 658

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

170 303

0

24 111 200

24 281 503

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 459 750

14 459 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

124 500

1 912 482

0

2 036 982

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 155 050

4 327 500

7 482 550

Szociális étkeztetés

107051

1 793 931

1 013 550

Közfoglalkoztatás

041233

1 318 043

2 180 370

3 498 413

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

2 303 738

32 850 755

44 405 049

62 201 937

0

1 318 043

0

24 111 200

2 180 370

0

169 371 092

3. melléklet

Helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

14 300 000

30 808 708

30 808 708

Építményadó

5 000 000

7 294 708

7 294 708

Telekadó

5 700 000

17 202 874

17 202 874

Helyi iparűzési adó

1 000 000

2 908 259

2 908 259

Kommunális adó

2 600 000

3 402 867

3 402 867

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

600 000

2 042 047

2 042 047

Talajterhelési díj

500 000

1 814 619

1 814 619

Pótlékok

100 000

227 428

227 428

Összesen:

14 900 000

32 850 755

32 850 755

4. melléklet

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

COFOG

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

15967844

59356874

10787722

24 025 200

27 974 391

27 974 391

1

013320

Köztemető

1524000

1524000

1512097

1

066010

Zöldterület

15679553

15979553

17374178

1

064010

Közvilágítás

5123903

5123903

2252128

1

072112

Háziorvosi alapell.

1203400

1203400

327458

1

061030

Lakásépítési támogatás

0

0

1

106020

Energiatámogatás

2220000

2220000

1622000

1

107060

Települési támogatás

4813000

4813000

4214313

1

094260

Bursa Hungarica

280000

280000

280000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50000

50000

0

1

051030

Település hulladék

1961220

1961220

890854

1

082092

Közművelődési int.

5035714

5335714

4923968

2 270 000

2 270 000

3 270 000

1

082044

Könyvtári állomány gyarapítása

320000

320000

177646

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

10529434

10529434

4327500

3 716 000

8 043 500

7 482 550

1

041233

Közfoglalkoztatás

270272

270272

1749883

270 272

956 955

1 318 043

1

063020

Vízellátás

7500

1

045160

Közutak, hídak

21231023

30781023

25602702

39999999

39999999

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

14 900 000

19 136 168

32 850 755

1

018010

Önkormányzatok és társ. Elszámolásai

1613994

4534677

51 647 168

53 565 047

37 171 141

1

091110

Óvodai nevelés

19263713

19263713

17484391

14 060 750

14 096 353

14 459 750

1

096015

Óvodai étkeztetés

2006180

2006180

2136791

2 020 106

2 020 106

2 036 982

1

107051

Szociális étkeztetés

2217600

2217600

2942913

1867360

1867361

2 807 481

1

066020

Város és községgazdálkodás

5080000

5080000

11676043

Összesen:

114776856

169929880

114824764

114776856

169929880

169 371 092

5. melléklet

Kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

19263713

73928701

0

74 019 095

19289467

93308562

0

70 941 953

17957090

88899043

1.

Működési kiadások

0

50684988

19263713

69948701

0

65528270

19289467

84817737

0

62452360

17957090

80409450

1.

Személyi juttatások

12 187 890

14 253 648

26441538

14 575 915

13 722 648

28298563

14 529 104

12 697 367

27226471

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

2 205 065

3952100

2 117 437

2 205 065

4322502

2 117 437

1 960 866

4078303

3.

Dologi kiadások

27 223 843

2 805 000

30028843

40 393 924

3 361 754

43755678

37 374 957

3 298 857

40673814

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

0

2163220

2 323 994

0

2323994

2 314 549

0

2314549

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

0

7363000

6 117 000

0

6117000

6 116 313

0

6116313

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 170 000

0

3170000

3 963 000

0

3963000

3 962 093

0

3962093

3.

Működési célú pénzeszközátadások

810 000

0

810000

4 527 825

0

4527825

4 527 500

0

4527500

Felhalmozási kiadások

0

28136033

0

28136033

0

53654441

9 849

53664290

0

23682896

9 849

23692745

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

0

28136033

53 654 441

9 849

53664290

23 682 896

9 849

23692745

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

0

10512778

0

20 724 052

0

20724052

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

1 500 000

0

1500000

1 500 000

0

1500000

0

0

0

2.

Céltartalék

0

9 012 778

0

0

0

19 224 052

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

0

9012778

19 224 052

0

19224052

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

19263713

112577512

0

148 397 588

19299316

167696904

0

94 624 849

17966939

112591788

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

2 232 976

0

2232976

2 232 976

0

2232976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

0

2199344

0

2 232 976

0

2232976

0

2 232 976

0

2232976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95 513 143

19263713

114776856

0

150 630 564

19299316

169929880

0

96 857 825

17966939

114824764

1.

Működési célú kiadások

0

67377110

19 263 713

86640823

0

96 976 123

19289467

116265590

0

73 174 929

17957090

91132019

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

30335377

0

30335377

0

53 654 441

9849

53664290

0

23 682 896

9849

23692745

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

97712487

19263713

116976200

0

150630564

19299316

169929880

0

96857825

17966939

114824764

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

1 247 400

2 301 576

2 303 738

Személyi juttatások

26441538

28298563

27226471

Közhatalmi bevételek

14 900 000

32 850 755

32 850 755

Munkaadói járulékok

3952100

4322502

4078303

Kapott támogtások

54 983 604

62 201 937

62 201 937

Dologi kiadások

30028843

43755678

40673814

Központosított előirányzat

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

7363000

6117000

6116313

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

270272

1 318 043

1 318 043

Támogatásértékű kiadások

3170000

3963000

3962093

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

15 239 547

15 325 547

15 325 547

Működési célú pe. átadások

810000

4 527 825

4 527 500

Megelőlegezés

2 180 370

2 180 370

Elszámolás alapján visszafiz.

2163220

2323994

2314549

Megelőlegezés

2199344

2232976

2 232 976

tartalék

10512778

20724052

0

Működési bevétel összesen:

86640823

116 178 228

116 180 390

Működési költségvetés összesen:

86640823

116265590

91132019

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19 350 380

44 965 999

44 405 049

Beruházás, felújítás

28136033

53664290

23692745

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

0

0

0

Kölcsönök

0

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

8 785 653

8 785 653

8 785 653

Felhalmozási bevétel összesen:

28136033

53751652

53190702

Felhalmozási költségvetés összesen:

28136033

53664290

23692745

Összesen

114776856

169929880

169371092

Összesen

114776856

169929880

114824764

7. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

COFOG

Száma

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

107060

Energiatámogatás

2 220 000

1 622 000

1 622 000

094260

Bursa Hungarica

280 000

280 000

280 000

107060

Települési támogatás

4 813 000

4 215 000

4 214 313

107060

Gyógyszertámogatás

50 000

0

0

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

7 363 000

6 117 000

6 116 313

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

Ingatlanfelújítás

13678373

13678373

10920370

Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ)

3716000

0

0

hivatal internetszerelés

200000

20839545

Áfa

3747160

8348689

1977350

Felújítási kiadások összesen

21341533

42866607

12897720

Beruházás

Játszóterek építése

4000000

7504771

7504771

2 db lemeztároló beszerzés

350000

350000

350000

Urnafal építés

1000000

545229

545229

Kisértékű eszközbeszerzés

483086

480428

Áfa

1444500

1904748

1904748

Beruházási kiadások összesen

6794500

10787834

10785176

Felhalmozási kiadások összesen

28136033

53654441

23682896

NEMESBÜKI ÓVODA

Beruházás

Megnevezés

Eredeti előirányzat Óvoda

Módosított előirányzat Óvoda

Teljesítés

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

0

7756

7756

Áfa

0

2093

2093

Beruházási kiadások összesen

0

9849

9849

9. melléklet

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

35 603

36 625

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

35 603

36 625

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

545 105

545 105

545 105

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

545 105

545 105

545 105

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

18 718 608

18 718 608

17 555 465

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

19 263 713

19 299 316

18 137 195

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 263 713

19 289 467

17 957 090

1.1.

Személyi juttatások

14 253 648

13 722 648

12 697 367

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 205 065

2 205 065

1 960 866

1.3.

Dologi kiadások

2 805 000

3 361 754

3 298 857

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

9 849

9 849

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

9 849

9 849

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

19 263 713

19 299 316

17 966 939

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Szociális étkezés díj kedvezmény

2200757

1063357

1137400

Adókedvezmények

2200757

1063357

1137400

11. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Egyéb

Nemesbük Község Önkormányzata

5,00

1,00

4,00

Nemesbüki Óvoda

3,00

3,00

Közfoglalkoztatottak

2,00

2,00

Költségvetési szervek összesen:

10,00

1,00

7,00

2,00

12. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

143 042 897

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

94 624 849

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

48 418 048

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

25 746 465

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

19 788 441

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

5 958 024

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

54 376 072

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

54 376 072

13. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2021. évben

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=C+D+E+F+G)

B

C

D

E

F

G

H

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

9 930 758

571 178 446

14 375 633

635 806

343 766 263

939 886 906

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

8 880 896

0

8 880 896

Nem aktivált felújítások

0

0

0

10 920 370

0

10 920 370

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

8 325 151

833 745

0

0

9 158 896

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

0

0

561 888

0

0

561 888

Összes növekedés (=02+…+07)

0

8 325 151

1 395 633

19 801 266

0

29 522 050

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

0

0

561 888

9 158 896

0

9 720 784

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

561 888

9 158 896

0

9 720 784

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

9 930 758

579 503 597

15 209 378

11 278 176

343 766 263

959 688 172

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

9 607 242

67 970 978

12 888 765

0

91 719 650

182 186 635

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

323 516

7 597 070

1 260 828

0

16 049 538

25 230 952

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

9 930 758

75 568 048

14 149 593

0

107 769 188

207 417 587

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

9 930 758

75 568 048

14 149 593

0

107 769 188

207 417 587

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

503 935 549

1 059 785

11 278 176

235 997 075

752 270 585

14. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

323 516

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

505 330 142

0

516 273 510

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

110 000

0

110 000

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

252 046 613

0

235 997 075

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

757 810 271

0

752 380 585

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

450 560

244 480

11

III. Forintszámlák

23 821 714

0

36 927 937

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

24 272 274

0

37 172 417

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

10 183 684

0

8 354 284

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

79 500

0

36 000

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 221 100

0

15 151 713

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

12 484 284

0

23 541 997

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

794 566 829

0

813 094 999

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

992 042 972

0

992 042 972

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 947 675

0

2 947 675

24

IV. Felhalmozott eredmény

-204 371 577

0

-209 202 057

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-4 830 480

0

16 872 838

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

785 788 590

0

802 661 428

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 066 275

0

2 106 275

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 199 344

0

4 781 670

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3 503 756

0

1 902 759

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

7 769 375

0

8 790 704

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 008 864

0

1 642 867

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

794 566 829

0

813 094 999

15. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

19 938 742

0

28 122 619

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 718 823

0

2 001 731

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

4 579 880

0

3 155 050

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

26 237 445

0

33 279 400

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

67 447 270

0

62 201 937

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 090 814

0

1 318 043

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 312 301

0

40 999 999

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

8 127 520

16 803 035

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

88 977 905

0

121 323 014

13

10. Anyagköltség

4 033 287

0

6 335 200

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

14 154 896

0

28 823 909

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

18 188 183

0

35 159 109

16

13. Bérköltség

10 334 100

0

13 335 048

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 568 837

0

1 738 167

18

15. Bérjárulékok

2 031 679

0

2 178 844

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

14 934 616

0

17 252 059

20

VI. Értékcsökkenési leírás

25 394 918

0

25 230 952

22

VII. Egyéb ráfordítások

61 529 034

0

60 089 400

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-4 831 401

0

16 870 894

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

921

0

1 944

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

921

0

1 944

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

4

0

4

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

921

0

1 944

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

-4 830 480

0

16 872 838

16. melléklet

Nemesbüki Óvoda 2021. évi maradványkimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

36 625

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

17 966 939

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-17 930 314

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 100 570

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 100 570

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

170 256

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

170 256

17. melléklet

Nemesbüki Óvoda immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2021. évben

Sor-szám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=C+D+E+F)

A

B

C

D

E

F

F

G

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

4 502 832

0

0

4 502 832

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

7 756

0

7 756

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

7 756

0

0

7 756

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

7 756

0

0

7 756

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

15 512

7 756

0

23 268

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

7 756

7 756

0

15 512

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

7 756

7 756

0

15 512

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

4 510 588

0

0

4 510 588

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

4 430 489

0

0

4 430 489

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

51 242

0

0

51 242

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

4 481 731

0

0

4 481 731

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

4 481 731

0

0

4 481 731

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

28 857

0

0

28 857

18. melléklet

Nemesbüki Óvoda 2021. évi egyszerűsített mérlege

Sor-szám

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

I. Immateriális javak

0

0

0

02

II. Tárgyi eszközök

72 343

0

28 857

03

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

04

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV)

72 343

0

28 857

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II)

0

0

0

09

I. Lekötött bankbetétek

0

0

0

10

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

72 900

92 990

11

III. Forintszámlák

345 884

0

20 584

12

IV. Devizaszámlák

0

0

0

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV)

418 784

0

113 574

14

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

142 701

0

73 062

17

D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III)

142 701

0

73 062

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-630 000

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 828

0

215 493

Sor-szám

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

21

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

608 262

0

608 262

22

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

23

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

488 971

0

488 971

24

IV. Felhalmozott eredmény

-2 189 075

0

-2 532 699

25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

26

VI. Mérleg szerinti eredmény

-343 624

0

678 888

27

G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI)

-1 435 466

0

-756 578

28

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

20 397

0

0

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

7 388

30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

16 380

0

16 380

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III)

36 777

0

23 768

32

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

33

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 402 517

0

948 303

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 828

0

215 493

19. melléklet

Nemesbüki Óvoda 2021. évi eredménykimutatása

Sor-szám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Módosítások

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai

A

B

C

D

E

01

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 732 159

0

5 000

03

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 732 159

0

5 000

05

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)

0

0

0

08

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

33 968 410

0

17 555 465

09

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

10

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek

3 373

26 459

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

33 971 783

0

17 581 924

13

10. Anyagköltség

8 409 046

0

272 089

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 455 062

0

1 944 347

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)

11 864 108

0

2 216 436

16

13. Bérköltség

19 394 778

0

11 529 634

17

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 991 120

0

778 250

18

15. Bérjárulékok

3 721 437

0

1 896 135

19

V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)

27 107 335

0

14 204 019

20

VI. Értékcsökkenési leírás

133 208

0

51 242

22

VII. Egyéb ráfordítások

1 942 926

0

436 341

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-343 635

0

678 886

24

20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

11

0

2

25

21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

26

21a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

27

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21)

11

0

2

29

22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

30

23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

0

32

24a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24)

0

0

0

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

11

0

2

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

-343 624

0

678 888