Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


395.468.066,- Ft bevétellel, és 395.468.066,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         166.354.127,- Ft

             - önkormányzatok költségvetési támogatása                       72.120.524,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        71.131.539,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         14.362.006,- Ft

- működési bevételek                                                             7.840.058,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                   900.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                   156.179.741,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         67.965.193,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                   15.179.975,- Ft

- dologi kiadás                                                                     47.719.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                9.387.500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           7.261.500,- Ft

- általános tartalék                                                                 8.666.573,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                              27.893.584,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                             19.278.949,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                   209.834.990,- Ft

- ingatlan értékesítés bevétele                                            12.523.000,- Ft

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        4.997.990,- Ft

- felhalmozási célú támogatások bevétele                        192.314.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                    211.394.741,- Ft

- beruházási kiadások                                                      141.394.741,- Ft

- felújítási kiadások                                                             70.000.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[5] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, bevételeit pedig e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[6] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2017. február 14.
             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Nikla, 2017. február 15.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. április 12.


                                                                                                        Hajdu Szabina

                                                                                                               jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. augusztus 23.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. november 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. május 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
[1]

A 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. árpilis 13. napjától.

[2]

A 13/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 24. napjától.

[3]

A 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. november 30. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 31. napjától.

[5]

A 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 13. napjától.

[6]

A 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. november 30. napjától.