Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 27 - 2022. 04. 28

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2022.04.27.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 35. § (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 25/2015 (X.20..) rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, 35. § (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 25/2015 (X.20..) rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A köztemetőben egyházi és polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

(2) Amennyiben a polgári szertartást nem állami, önkormányzati szerv nevében végzik, a polgári szertartást végző nem keltheti ennek látszatát, így különösen állami, önkormányzati jelképek használatával.”

3. § A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 25/2015 (X.20..) rendelete

a) 7. § (1) bekezdésében a „legalább 4 db 770 literes” szövegrész helyébe az „a szükséges számban” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az „elhelyezni.” szövegrész helyébe az „elhelyezni, melynek során az elkülönített (szelektált) gyűjtésre törekedni kell.” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti A köztemető használatának rendjéről szóló Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 25/2015 (X.20..) rendelete 13. § (4) bekezdésében az „ , a rendelet elfogadását követően legkésőbb 2020. március 31-ig név nélküli síremléket állítani” szövegrész.

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 14/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„10. A köztemető használatának szabályai

8/C. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szabályokat megszegi.”

6. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) A képviselő alapdíja a polgármester - Magyar helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. § (4) bekezdése szerinti - havi illetményének 11%-a.

(3) A Képviselő-testület bizottsága elnökének pótdíja az alapdíj 40%-a.

(4) A Képviselő-testület bizottsága tagjának pótdíja az alapdíj 20%-a.

(5) A tanácsnok pótdíja az alapdíj 40%-a.

(6) Több, a (3)–(5) bekezdésben meghatározott tisztség betöltetése esetén a képviselő a magasabb pótdíjra jogosult.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.