Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.04.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2021. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

a) Eszközök (aktívák) 39.378.516 eFt-ban, a

b) Források (passzívák) 39.378.516 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi összes bevétele 9.459.379 eFt, összes kiadása 5.283.716 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele 5.257.945 eFt, költségvetési kiadása 5.224.533 eFt. A 2021. évi költségvetési többlete 33.412 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2021. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Uniós pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.941.136 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.518.243 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.912.886 eFt a kötelező feladatok kiadása és 3.370.830 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2021. évi halmozódás nélküli összes bevétele 8.773.037 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.812.718 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2021. évi halmozódás nélküli összes kiadása 4.661.571 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2021. évben foglalkoztatottak létszáma 337 fő, ebből:

a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 335 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő. Ebből:

a) Keszthely Város Önkormányzata által 2 fő

b) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által 1 fő

c) Goldmark Károly Művelődési Központ által 1 fő

d) Fejér György Városi Könyvtár által 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát 4.175.663 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2021. évi maradványból 2.371.706 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 1.803.957 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a 19. mellékletben kimutatott, a 2022. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.