Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2019. 01. 02

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Nikla község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását Mesztegnyő Község Önkormányzata, mint közszolgáltató végzi.


(2) A begyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) látja el a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Vése, Szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.”
2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. A szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.
4. § (1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és 2019. január 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Nikla, 2018. december 11.              Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                      Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                          jegyző
Záradék:


A rendelet 2018. december 12. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. december 12.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Mellékletek