Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2022. 06. 01

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2022.06.01.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított állást foglaló jogkörben eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérését követően a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Kulcs község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja állapítja meg;

2. háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § f) pontja állapítja meg;

3. műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely elhelyezésénél és műszaki kialakításánál fogva lehetővé teszi, hogy a kibocsátó ingatlanát rácsatlakoztassa;

4. önkormányzati adóhatóság: az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 22. § b) pontja állapítja meg;

3. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. § (1) Az önkormányzati adóhatóság részére a tárgyévet követő év február 15. napjáig adatot szolgáltat

a) Kulcs község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató és

b) Kulcs község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közszolgáltató adatszolgáltatása tartalmazza

a) a kibocsátó nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét,

b) a fogyasztási hely megjelölését és a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztását,

c) a közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontját és a kibocsátó rákötésig történt tárgyévi vízfogyasztását,

d) a talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változását,

e) a kibocsátó locsolási célú vízfelhasználását, amennyiben locsolási vízmérővel rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti közszolgáltató adatszolgáltatása tartalmazza

a) a kibocsátó nevét, lakcímét,

b) a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan megjelölését, címét,

c) a tárgyévben az érintett ingatlanról elszállított szennyvíz mennyiségét.

4. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatósághoz évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesíti.

(2) A talajterhelési díj számításának módját a Ktd. 12-14. §-a tartalmazza. A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd. 3. melléklete határozza meg. Kulcs település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint „Érzékeny” besorolású, ezért Kulcs településre vonatkozó területérzékenységi szorzó a Ktd. 3. számú melléklete alapján: 1,5.

(3) A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével Kulcs Községi Önkormányzat adóhatóságához történő benyújtásával teljesíti.

(4) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó vízfelhasználásának átalányát, az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. melléklete alapján kell meghatározni.

(5) A talajterhelési díjat a kibocsátó a bevallás benyújtásával egyidejűleg a tárgyévet követő év március 31. napjáig fizeti meg Kulcs Községi Önkormányzat 11736037 – 15365233 – 10110007 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára.

4. Díjmentesség

5. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó,

a) akinek az ingatlanán nincs épület, és a vízellátást kizárólag

aa) egy vezetékes vízvételezési hely vagy

ab) egy kút, vagy

ac) egy vezetékes vízvételezési hely és egy kút

biztosítja,

b) az a kibocsátó, akinek az ingatlanát érintően a közcsatorna kiépítésre került, azonban az műszakilag nem áll számára rendelkezésre és ezt a szolgáltató műszaki szakvéleménye alátámasztja.

(2) Kibocsátó a tárgyévre vonatkozó mentességi jogosultságáról a bevallásában a jogosultság megjelölésével és az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti tény fennállása esetén ezen ténynek a bevallás benyújtásával egyidejűleg történő igazolásával érvényesítheti.

(3) A kibocsátó

a) az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nyilatkozatával igazolja;

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat a csatorna-szolgáltató műszaki szakvéleménye csatolásával igazolja.

6. § Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok, valamint a kibocsátó által csatolt mentességek, kedvezmények igénybevételére jogosító iratok alapján, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.