Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 05. 06

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.05.06.

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Nikla község lakosságának művelődési értékeit, kulturális szükségleteit, valamint a helyi lehetőségeket és sajátosságot figyelembe véve támogassa az önkormányzat közművelődési feladatait, megszervezze a közművelődési alapszolgáltatásokat, meghatározza azok ellátási formáit, finanszírozásának rendjét és mértékét.

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról. Ezen túlmenően az önkormányzat épít a civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a község kulturális életét gazdagítja.

(3) Az önkormányzat elismeri, hogy Nikla község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Nikla község területén működő közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.

3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. § (1) Nikla Községi Önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladat- körében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében

a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,

b) feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,

c) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,

d) segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek fórumainak biztosításával,

e) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,

f) elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,

g) megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,

h) szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítésének, művelődési kezdeményezésének gondozásában,

i) törekszik a turizmus fellendítésére,

j) határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését,

k) elősegíti a nemzetiségi értékek megismerését, elősegíti azok befogadását, hagyományainak ápolását,

l) támogatja a községi nagyrendezvények, fesztiválok megrendezését.

(3) Az önkormányzata a (2) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek megismeréséhez.

4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében az alábbi közösségi színtereket tartja fenn és működteti:

a) Méhészeti kiállítás és közösségi ház (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 31.),

b) a Berzsenyi Dániel Emlékház (8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 96.).

c)1 Közösségi ház (8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 31.)

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.

6. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.

7. § A közösségi színterek használati szabályait, nyitva tartását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

8. § E rendelet által meghatározott közművelődési feladatok fenntartói, irányítói, és felügyeleti hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat határozza meg a közösségi színterek használatának szabályait, működésük módját, valamint elfogadja éves munkatervüket, gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátástól és beszámoltatásról.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

9. § Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati forrásokból elnyerhető támogatás.

10. § A község egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása érdekében – külön döntés alapján – az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2004. (IV.2.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet

A közösségi színterek használati szabályzata2

1. A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki

1.1. a használati szabályzatban, valamint a házirendben foglalt feltételeket elfogadja.

1.2. a közösségi színtér fenntartója: Nikla Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat)

2. A közösségi színtér fenntartójának címe: Nikla Községi Önkormányzat, székhely:
8706 Nikla, Berzsenyi D. u. 51., telefonszám: 0685/536-015, e-mail: kornikla@enternet.hu

3. A közösségi színterek igénybevételének közös szabályai

3.1. A színterek igénybevételének szándékát legalább 15 nappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell kérni.
A polgármester az éves közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével bírálja el a kérést.
Több kérelmező esetében a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt.

3.2. A színterek elérhetősége:
3.2.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás: telefon: 85/951-384, e-mail: interaktiv.meheszeti.kiallitas@gmail.com, honlap: www.nikla.hu
3.2.2. Berzsenyi Dániel Emlékház: telefon: 85/951-378, e-mail: berzsenyiemlekhaz@gmail.com, honlap: www.nikla.hu
3.2.3. Közösségi ház: telefon: 85/951-384, e-mail: interaktiv.meheszeti.kiallitas@gmail.com, honlap: www.nikla.hu

3.3. A színterek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat saját szervezésű rendezvényeit.

3.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek részére, amelyek alapító okirata és tevékenységes ismert, és megfelel a rendelet 3. § -ának ingyenesen biztosítja a közösségi színterek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek igénybevételének lehetőségéről vagy a használati díj mértékéről.

4. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes és díjköteles használata

4.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

a) a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,

c) egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.
A díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

4.2. Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,

b) magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,

c) a nem önkormányzat által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,

d) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

5. Díjtételek

5.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás: rendezvény méretétől függően 5.000 Ft - 10.000 Ft/8 óra,

5.2. Közösségi ház: rendezvény méretétől függően 5.000 Ft - 10.000 Ft/8 óra,

6. Nyitvatartás

6.1. Interaktív Méhészeti Kiállítás

a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,
b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

6.2. Berzsenyi Dániel Emlékház
a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,
b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

6.3. Közösségi ház
a) április 1. – október 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 18.00 óráig,
b) november 1. – március 31. kedd – vasárnap: 10.00 órától 16.00 óráig.

1

A 2/2021. (V.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.Hatályos: 2021. május 6. napjától.

2

A 2/2021. (V.5.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.Hatályos: 2021. május 6. napjától.