Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 05. 02

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

2022.05.02.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási eljárás lefolytatására, és ezzel kapcsolatban szankció alkalmazására, átruházott hatáskörben, a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt bármely személy vagy szervezet bejelentést tehet. A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a szabályszegő magatartás helyének, időpontjának, körülményeinek leírását és a bizonyítási eszközök megjelölését.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt az eljárás kizárólag hivatalból indítható meg, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a szabályszegő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4) Az eljárás megindítására a közösségi együttélés alapvető szabályai megszegésének észlelésétől számított 30 napon belül van lehetőség.

(5) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése gépjárművel történik, és a szabályszegő személye a helyszínen nem válik ismertté, az eljárást a gépjármű, nyilvántartásba bejegyzett üzembentartójával, jogszerű üzemeltetőjével, ezek hiányában tulajdonosával szemben kell lefolytatni.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő természetes személy ötezer forinttól kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tízezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Ismétlődő vagy folyamatos szabályszegés esetén a közigazgatási bírság ismételten is kiszabható.

4. § A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, a határozathoz mellékelt készpénz-átutalási megbízáson vagy banki átutalással Szántód Község Önkormányzata költségvetési bankszámlájára kell megfizetni.

5. § (1) Aki a közterület használata során

a) parkosított területre, zöldfelületre járművel ráhajt, azon parkol,

b) a közterületi kerti építményeket, berendezéseket, díszburkolatokat rendeltetésellenesen használja,

c) dísznövényeket engedély nélkül leszedi, megcsonkítja, eltávolítja,

d) házaló kereskedést folytat,

e) kempingezést, sátorozást folytat, gépjárművel szállás céljából tartózkodik,

f) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet vagy üzemképtelen járművet közterületen tárol, veszélyelhárítás kivételével járművet ott javít,

g) közterületet lezár, lehatárol, azon a közlekedést bármilyen formában ellehetetleníti, járdákon, tereken a közforgalmat akadályozza,

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki a közterületet, engedély nélkül, rendeltetésétől eltérő célra veszi igénybe, különösen:

a) adományt gyűjt, házaló adománygyűjtést folytat,

b) a közterületen bármely anyagot elhelyez, tárol,

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki a közterület bontására vonatkozó szabályokat megszegi

a) közterület-bontási hozzájárulás nélkül közterületet felbont,

b) a közterület-bontási hozzájárulás határidejének lejárta után, annak meghosszabbítása nélkül, a közterületen munkát végez,

c) a hozzájárulásban előírt kötelezettségeket megszegi,

d) a forgalombiztonsági okból előírt azonnali helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a bontás utáni helyreállítási munkálatok műszaki előírásait nem tartja be,

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

6. § Aki a rendezett településkép érdekében

a) évente első alkalommal legkésőbb április 1-ig, majd azt követően október 15-ig folyamatosan nem tartja karban ingatlana közterületről is látható zöldterületeit,

b) a belterületi ingatlanával határos közterület burkolt és zöldfelületeit a telekhatártól az úttest széléig folyamatosan nem tartja karban, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

c) az ingatlanával határos árok, folyóka, áteresz folyamatos karbantartásával a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

7. § Aki

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,

b) a kihelyezett utcanévtábla szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi, vagy a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítja,

c) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan, valamint a postaládát nem helyezi ki,

d) címváltozás esetén az új lakcím igazolvány kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,

a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

8. § Aki a növények telepítése során Szántód község településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott telepítési távolságot nem tartja be, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

9. § Aki zajt keltő tevékenység végzése során belterületi ingatlanon a háztartás, az ingatlan- és közterület karbantartás körébe tartozó zajt keltő tevékenységet hétköznap nem 8-18, szombaton 9-12 és 15-18 óra között, vasárnap és ünnepnap 9-12 óra között végez, hanem motoros háztartási gépeket, így különösen: fűnyírót, lombszívó-fúvót, fűrészt, gyorsvágót, köszörűt ettől eltérő időpontban üzemeltet, használ, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

10. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Szántód hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2022. május 2. napján