Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 18/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30 - 2022. 05. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 18/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.30.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Balatonba semmilyen hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni szigorúan tilos.”

2. § (1) A környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az alábbi területeken a zeneszolgáltatás 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 02 óráig engedélyezhető,

a) a Kossuth L. u, Sörház u. - Hunyadi u közötti szakaszán,

b) a Városház u.,

c) a Georgikon u., Kastély u. – Georgikon köz közötti szakaszán.”

(2) A környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem adható engedély szabadban történő élőzene szolgáltatásra, hangerősítő berendezés működtetésére 23-06 óráig terjedő időszakra az alábbi kivételekkel:)

„a) a Városi Strand (3823 hrsz.) területén a zeneszolgáltatás hétköznapokon és vasárnap 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel 02 óráig engedélyezhető;”

3. § A környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A város belterületén

a) hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig,

b) pénteken és szombaton 20.00 órától 9.00 óráig,

c) május 1. és szeptember 30. közötti időszakban szombaton 13-16 óra között,

d) vasár- és ünnepnapokon egész nap

tilos minden olyan zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenység végzése (kivéve a közcélú hibaelhárítást, kommunális hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység, közérdekű beruházás), valamint motoros és elektromos gépek, készülékek használata vagy berendezés üzemeltetése, amely alkalmas a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmának megzavarására.”

4. § Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet

1. „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” alcím címe,

2. „A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA” alcím címe,

3. I. Fejezet címe,

4. „MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ NÖVÉNYI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK, ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI” alcím címe,

5. „A HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL OKOZOTT LÉGSZENNYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” alcím címe,

6. „TARLÓÉGETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” alcím címe,

7. „AVAR, NÁD ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” alcím címe,

8. „PORKÉPZŐ ÉS BŰZÖS ANYAGOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” alcím címe,

9. „ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉS SZABÁLYOK” alcím címe,

10. II. Fejezet címe,

11. III. Fejezet címe,

12. „ZENESZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK” alcím címe,

13. „UTCAI ZENÉSZEK MŰKÖDÉSE” alcím címe,

14. „EGYÉB ZAJKELTŐ BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK” alcím címe,

15. „Egyéb környezetvédelmi szabályok” alcím címe,

16. „VEGYES ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK” alcím címe,

17. IV. Fejezet címe,

18. „V. FEJEZET” alcím címe,

19. „ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA” alcím címe,

20. „I.” alcím címe,

21. „A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP LÉTREHOZÁSA” alcím címe,

22. „II.” alcím címe,

23. „A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP BEVÉTELEI” alcím címe,

24. „III.” alcím címe,

25. „A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP FELHASZNÁLÁSA” alcím címe,

26. VI. Fejezet címe,

27. VII. Fejezet címe.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.