Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 05

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.05.

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként 10.051.269.011 Ft bevétellel, 5.611.161.645 Ft kiadással, 4.440.107.366 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 906.011.651 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 144.578.065 Ft, dologi jellegű kiadások 750.817.804 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 12.691.758 Ft, egyéb működési célú kiadások 718.019.595 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 324.592.899 Ft, felhalm.c. Pénzeszköz átadás 60.780.168 Ft.

3. § .§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és 4. mellékletek szerint állapítja meg..

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 5. mellékletben fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 7–12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési maradványának felosztását a 13. melléklet szerint határozza meg.

8. § (1) céljelleggel nyújtott támogatásokat az 14. melléklet szerint

(2) szociálpolitikai feladatok teljesítését a 15. melléklet szerint

(3) adósság állomány alakulását a 17. melléklet szerint

(4) közvetett támogatások részletezését az 18. melléklet szerint

(5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 19. melléklet szerint

(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 20–23. mellékletek szerint

(7) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) az önkormányzat intézményi létszám-adatait a 25. melléklet szerint

(9) az önkormányzati vagyon bemutatását a 26–28. mellékletek szerint

(10) a pénzeszközök változását a 29. melléklet szerint

(11) az önkormányzati mérleget a 30. melléklet szerinti tartalommal.

9. § A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § A Képviselő-testület 16. melléklet 2021. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

11. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021.(V.5.), 17/2021.(VII.21.), 21/2021.(XI.24.) és 3/2022.(II.23.) rendeletével módosított 5/2021.(II.17.) rendelete.

12. § Ez a rendelet 2022. május 5-én lép hatályba.