Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2022. 04. 30

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2022.04.30.

Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13. §. (1) bekezdés 4. pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 6. §. (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet a Szentlőrinc Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi körzetekre, védőnői ellátás körzetére, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó (fogorvosi, háziorvosi és házi gyermekorvosi) ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi és iskolafogászati ellátásra.

Gyermek és felnőtt háziorvosi körzet

2. § (1) Szentlőrinc Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése érdekében:

a) kettő házi gyermekorvosi

b) három felnőtt háziorvosi

c) három vegyes fogászati körzet

d) egy háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti

e) három területi védőnői

f) egy iskola- ifjúságorvoslási

körzetet alakít ki.

(2) A 14. életévét be nem töltött személyek számára a házi gyermekorvosi alapellátás körzeteit és azok területi leírását a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 14. életévét betöltött személyek számára a felnőtt háziorvosi alapellátás körzetekeit és azok területi leírását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet

3. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el a Lőrinc-Med NKft. a Szentlőrinci Eszterházy Egészségügyi Központban, 7940 Szentlőrinc, Eszterházy u.1. szám alatti székhelyén látja el.

Védőnői ellátás

4. § A területi védőnői ellátás körzeteit és azok területi leírását a rendelet 3. számú melléklet tartalmazza.

Fogorvosi körzet

5. § (1) A 18. évet betöltött és be nem töltött személyek számára a fogorvosi alapellátást vegyes körzetként biztosítja, amely heti egy napon ellátja az iskola-fogorvosi feladatokat is. 7940 Szentlőrinc, Kossuth u. 1. szám alatti székhelyű körzeteiket és azok területi leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyeletet vagy Pécsi Fogászati Klinika 7621 Pécs, Dischka Győző u. 5. látja el.

(3) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyeletet Pécsi Fogászati Klinika 7621 Pécs, Dischka Győző u. 5. látja el

Az alapellátáshoz kapcsolódó egyéb ellátás

6. § Szentlőrinc Város Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy iskola- ifjúságorvoslási körzetet alkot. Az ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melynek székhelye: 7940 Szentlőrinc, Eszterházy u. 1.

Záró rendelkezések

7. §

.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 14/2002. (VI.27.) számú rendelete.

Koltai Péter

dr. Tóth Sándor

polgármester

jegyző

Záradék:
Ezen rendeletet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 28. napján fogadta, el, és 2022. április 30. napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor

jegyző